Поиск по сайту:Про затвердження Інструкції про порядок складання річних бухгалтерських звітів за 1999 рік установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів

Головна сторінка


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
            ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
         ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 120 від 22.12.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 січня 2000 р.
 vd991222 vn120            за N 19/4240
 
   Про затвердження Інструкції про порядок складання
   річних бухгалтерських звітів за 1999 рік установами
   і організаціями, основна діяльність яких здійснюється
   за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів
 
   На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), Указу Президента
України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України"
та Положення про Державне казначейство, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з
метою встановлення єдиних вимог до порядку складання річних
бухгалтерських звітів установами і організаціями, які отримують
кошти державного та/або місцевих бюджетів, та відповідно до
завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства
України, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок складання річних
бухгалтерських звітів за 1999 рік установами і організаціями,
основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного
та/або місцевих бюджетів (додається). Інструкцію про порядок
складання  річних  бухгалтерських  звітів  установами  та
організаціями, що утримуються за рахунок  державного  та/або
місцевих  бюджетів,  затверджену наказом Головного управління
Державного казначейства України від 31.12.98 N 109 ( z0069-99 ) та
зареєстровану в  Міністерстві  юстиції  України  04.02.99  за
N 69/3362, вважати такою, що втратила чинність.
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
складати річний бухгалтерський звіт за 1999 рік відповідно до
вимог цієї Інструкції.
   3. Вищенаведений порядок складання річних  бухгалтерських
звітів за 1999 рік міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади довести до відома підвідомчих установ.
   4. Вимоги  до складання й подання річних бухгалтерських
звітів, що викладені в цій Інструкції, є обов'язковими для
виконання всіма установами й організаціями, що є розпорядниками
або отримувачами бюджетних коштів.
   5. Відповідальність  за  подання  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади річних  бухгалтерських
звітів, у відповідності до вимог цієї Інструкції, покладається на
начальника управління  бухгалтерського  обліку  та  звітності
Головного управління Державного казначейства України Сичук Н.В.
 
 Заступник Міністра фінансів -
 начальник Головного управління
 Державного казначейства України           П.Г.Петрашко
                       Затверджено
                       Наказ Головного
                       управління Державного
                       казначейства України
                       22.12.99 N 120
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 січня 2000 р.
                   за N 19/4240
      Інструкція про порядок складання  річних
      бухгалтерських звітів за 1999 рік установами
      і організаціями, основна діяльність яких
      здійснюється за рахунок коштів державного
           та/або місцевих бюджетів
   Протягом 1999 року відбулися зміни в бухгалтерському обліку
та звітності, які пов'язані з процесом виконання державного
бюджету та витрачанням позабюджетних коштів бюджетних установ. Це,
насамперед, пов'язано з виконанням вимог Закону України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 17.02.99 N 180 ( 180-99-п ) "Про
деякі питання діяльності Державного казначейства України" із
змінами і доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від
01.04.99 N 522 ( 522-99-п ) "Про удосконалення  управління
бюджетними коштами", наказу Міністерства фінансів України від
12.02.99 N 45 "Про затвердження розпису Державного бюджету України
на 1999 рік та порядок його виконання", наказів Міністерства
фінансів України про внесення змін та доповнень до бюджетної
класифікації.
   У зв'язку з цим та на виконання Закону  України  "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
з  метою  запровадження  єдиного  порядку  складання  річних
бухгалтерських звітів про витрачання коштів державного та/або
місцевих бюджетів та позабюджетних коштів, Головне управління
Державного казначейства України встановлює новий порядок складання
річних бухгалтерських  звітів  за  1999  рік  установами  і
організаціями, що отримують бюджетні кошти.
   Річні бухгалтерські звіти установ і організацій, основна
діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або
місцевих бюджетів (надалі - установи),  повинні  гарантувати
достовірну й повну інформацію про фінансовий та майновий стан
установ на підставі даних бухгалтерського обліку цих установ.
 
  При складанні річних бухгалтерських звітів слід керуватися:
   - Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні";
   - "Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях  и
организациях,  состоящих  на  Государственном  бюджете СССР",
затвердженою наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61
( v0061400-87 ), із змінами та доповненнями;
   - "Положением о бухгалтерских отчетах и балансах учреждений и
организаций,  состоящих  на  Государственном  бюджете  СССР",
затвердженим наказом Міністерства фінансів СРСР від  28.12.87
N 244, з наступними змінами;
   - Інструкцією  з  інвентаризації  основних   засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших  статей  балансу,
затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) та зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168;
   - Інструкцією про складання установами і організаціями, які
отримують бюджетні кошти, місячної та квартальної звітності у
1999 році, затвердженою наказом Головного управління Державного
казначейства  України  від  18.03.99 N 23 ( z0282-99 ) та
зареєстрованою в Міністерстві  юстиції  України  05.05.99  за
N 282/3575;
   - Порядком казначейського обслуговування позабюджетних коштів
установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного
бюджету, затвердженим наказом Головного управління Державного
казначейства  України  від  25.03.99 N 27 ( z0202-99 ) та
зареєстрованим у Міністерстві  юстиції  України  01.04.99  за
N 202/3495, із змінами та доповненнями.
   1. Установи  та  організації,  основна  діяльність  яких
здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів
(крім установ, визначених п.2), складають річні бухгалтерські
звіти за такими формами:
   форма N 1 "Баланс виконання кошторису видатків";
   форма N 2 "Звіт про виконання кошторису установи з бюджетних
асигнувань";
   довідка про  виконання  кошторису  установи  з бюджетних
асигнувань за 1999 рік (додаток 1);
   N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань з державного
бюджету з міжнародної діяльності України";
   форма N  3  "Звіт  про  виконання  плану  по штатах і
контингентах";
   форма N  4  "Звіт  про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів";
   форма N 4-зведена "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів";
   форма N 4-1 "Звіт про рух позабюджетних коштів";
   форма N 5 "Звіт про рух основних засобів";
   "Дані про наявність та рух основних засобів установ, що
перебувають на  Державному  бюджеті  України  за  1999  рік"
(додаток 2);
   форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей";
   форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
   форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах";
   довідка установи банку або органу Державного казначейства
України, що підтверджує залишки коштів на реєстраційних або
поточних рахунках установи станом  на  1  січня  2000  року
(додаток 3);
   пояснювальна записка до річного звіту.
   У такому ж обсязі складаються й зведені річні бухгалтерські
звіти про виконання кошторисів доходів і видатків головними
розпорядниками бюджетних коштів.
   Форми звітності N 2, N 2-валюта, N 4, N 4-зведена, N 4-1, N 7
складаються за формами, наведеними в додатках до Інструкції про
складання установами і організаціями, які отримують бюджетні
кошти, місячної та квартальної звітності у 1999 році, затвердженої
наказом Головного управління Державного казначейства України від
18.03.99 N 23 ( z0282-99 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 05.05.99 за N 282/3575.
   2. Установи та організації Міністерства оборони України,
Державного комітету України у справах охорони державного кордону,
Державного комітету України по матеріальних резервах та Пенсійного
фонду України складають та подають  до  органів  Державного
казначейства України річні звіти в обсягах, передбачених у п.1
цієї Інструкції, крім форми N 1 "Баланс виконання кошторису
видатків". Ті з установ, що мають аналогічні відомчі форми N 1,
затверджені у встановленому порядку, подають їх до  органів
Державного казначейства України.
   3. Госпрозрахункові підприємства, установи й організації, що
отримують бюджетні кошти, громадські організації, що отримують
дотації державного бюджету, складають річний звіт про використання
отриманих бюджетних коштів за формою N 2 "Звіт про виконання
кошторису установи з бюджетних асигнувань". Інші форми звітності
про використання бюджетних коштів, у тому числі й форма N 1
"Баланс  виконання  кошторису  видатків",  госпрозрахунковими
підприємствами,  установами  та  громадськими  організаціями
складаються та подаються за вимогами, встановленими Міністерством
фінансів України, і до органів Державного казначейства України не
подаються.
   4. Форма  N  1  "Баланс  виконання  кошторису видатків"
складається  на  підставі  звірених  даних  аналітичного  та
синтетичного обліку на кінець року. Залишки на рахунках обліку на
початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року
в балансі звіту за попередній рік.
   Установи складають єдиний баланс виконання кошторису видатків
(форма N 1) за всіма бюджетними й позабюджетними коштами, в тому
числі й на мобілізаційну підготовку галузі.
   У довідці про рух коштів фінансування із бюджету форма N 1
"Баланс виконання кошторису видатків" відображаються операції про
виділені з бюджету кошти та кошти, що відносяться на збільшення
або зменшення фінансування, а саме:
   - дооцінка матеріалів;
   - оприбуткування надлишків матеріалів;
   - курсова різниця;
   - списання дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.
   У довідці в рядку 900 "Профінансовано протягом року" виділені
кошти відображаються за мінусом перерахованих до бюджету залишків.
   5. Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису установи з
бюджетних асигнувань" складається  установами  про  виконання
бюджетних  асигнувань  згідно з єдиним кошторисом доходів і
видатків.  Звіт  складається  в  розрізі  кодів  економічної
класифікації  видатків окремо за кожним кодом функціональної
класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми
N 2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків.
   Суми проведених взаємозаліків,  векселів,  централізованих
проплат, проведених у рахунок бюджетних асигнувань, відображаються
у звіті форми N 2 в загальній сумі отриманих коштів та проведених
касових видатків.
   Видатки з бюджетних асигнувань, що проведені в іноземній
валюті, враховуються у формі N 2 "Звіт про виконання кошторису
установи з бюджетних асигнувань" складеного  за  тим  кодом
функціональної класифікації видатків, за яким проведені видатки.
   Суми відновлених видатків за відміненими взаємозаліками чи
векселями  минулих років відображаються в графі 8 "Фактичні
видатки" в окремих формах N 2, складених за новою бюджетною
класифікацією видатків. Ці форми враховуються у зведеному звіті
форми N 2 "Звіт про виконання кошторису установи з бюджетних
асигнувань".
   У графі 4 звіту форми N 2 "Асигнування" проставляються
затверджені в кошторисі річні асигнування установи, з урахуванням
унесених протягом року змін до кошторисів.
   У графі  5  "Ліміти  асигнувань  на  звітний  період"
проставляються лімітовані асигнування. При цьому ліміти асигнувань
відображаються тільки за такими кодами економічної класифікації
видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних  установ",
1120 "Нарахування  на  заробітну  плату",  1340  "Трансферти
населенню", 5000 "Інші видатки".
   У графі 6 "Надійшло за звітний період" показуються кошти, які
фактично надійшли на ім'я установи, а також з  урахуванням
асигнувань, виділених векселями і проведеними взаємозаліками, за
мінусом сум залишків коштів на реєстраційних/поточних рахунках, що
були невикористані й перераховані до бюджету.
   У графі 7 "Касові видатки" показуються  касові  видатки
установи, проведені за всіма видами операцій, у т.ч. через
рахунки, відкриті в  установах  банків,  органах  Державного
казначейства   України,   за   векселями,  взаємозаліками,
централізованими проплатами, іноземною валютою за мінусом сум,
унесених на реєстраційний/поточний рахунок на відновлення касових
видатків.
   У графі 8 "Фактичні видатки" показуються фактичні видатки
установ, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються
відповідними документами, в тому числі видатки за несплаченими
рахунками кредиторів, за  нарахованою  заробітною  платою  і
стипендіями тощо.
   Додатково до  зведеного  звіту форми N 2 складається і
подається довідка про виконання кошторису установи з бюджетних
асигнувань за 1999 рік (додаток 1) про касові видатки в розрізі
видів проплат.
   У графі 6 "Грошові операції" довідки відображаються видатки,
проведені в готівковій або безготівковій формі через реєстраційні
або поточні рахунки.
   У графі 7 "Взаємозаліки" відображаються касові  видатки,
проведені шляхом оформлення взаємозаліків.
   У графі 8 "Векселі" відображаються касові видатки шляхом
проведення векселів.
   Дані в графі 9 "Централізовані проплати" заповнюють установи,
які відповідно до постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів
України здійснюють видатки через  централізовані  оплати  за
використаний природний газ, теплопостачання та електроенергію.
   Рядок 340 "Всього видатків поточного року" графи 5 довідки
повинен відповідати рядку 340 "Всього видатків поточного року"
графи 7 зведеного звіту форми N 2 "Звіт про виконання кошторису
установи з бюджетних асигнувань".
   Звіт форми N  2  установами,  основна  діяльність  яких
здійснюється  за  рахунок державного бюджету, складається на
підставі звірених з органами Державного казначейства України даних
про  виділення з початку року коштів та проведення касових
видатків. Звіт візується органом Державного казначейства України,
в якому відкритий реєстраційний рахунок установи (з проставленням
підпису відповідальних осіб, печатки або штампа).
   Для складання зведених звітів вищестоящі органи приймають від
підвідомчих установ, що переведені на обслуговування в органи
Державного казначейства України, звіти, підписані керівництвом
установи, з обов'язковою візою відповідного органу Державного
казначейства України.
   Установи, що отримували кошти з різних бюджетів, "Звіт про
виконання кошторису установи з бюджетних асигнувань" форми N 2
складають та подають з кожного бюджету окремо.
   6. Форма N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань з
державного бюджету з міжнародної діяльності України" складається
установами, що отримують бюджетні асигнування в іноземній валюті.
   7. Форма N 3 "Звіт про виконання плану по  штатах  і
контингентах" відображає показники про мережу, штати і контингенти
установи. Окремі установи подають звіт за спеціально для них
затвердженими формами:
   - форма N 3-1 "Звіт про виконання плану по штатах  і
контингентах органів державного управління, судів і прокуратури,
науково-дослідних установ";
   - форма  N 3-2 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"
(складається за кожним кодом функціональної класифікації 070201,
070301, 070601, 070602, 070701, 070501 окремо:
      - про державне замовлення;
      - про кошти юридичних або фізичних осіб);
   - форма N 3-4 "Звіт про виконання плану щодо штатів і
контингентів закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення"
(додаток 4);
   - форма N 3-5 "Звіт про виконання плану по штатах  і
контингентах по початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) і
середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх
школах,  школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих
садках, інтернатах при школах";
   - форма N 3-8 "Звіт про виконання плану підготовки наукових
кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах";
   - форма N 3-19 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах інших закладів і заходів";
   - форма  N 3-дс "Звіт про утримання дитячих дошкільних
закладів".
   Установи, що складають відомчі форми N 3 "Звіт про виконання
плану по штатах і контингентах" додатково до річного звіту подають
форму N 3-19 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах
інших закладів і заходів".
   Дані звітів  з показників на початок року повинні бути
погоджені з даними показників звітів за попередній рік у графі "На
кінець року". При наявності розходжень наводяться пояснення в
пояснювальній записці до звіту.
   8. Форма N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів"  складається  бюджетними  установами,  що
отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт,
реалізації продукції чи іншої діяльності,  яка  здійснюється
відповідно до чинних нормативно-правових актів, і надходження
доходів використовують за цільовим призначенням, згідно з єдиним
кошторисом доходів та видатків установи.
   Звіти форми N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів" складаються за касовим принципом відображення
доходів та видатків.
   Касовими видатками вважаються всі суми, проведені органом
Державного  казначейства  України  або  установою  банку  з
реєстраційного або поточного рахунку установи як в готівковій, так
і в безготівковій формі.
   Річний звіт форми N 4 "Звіт про виконання кошторису установи
зі спеціальних коштів" складається загальний за всіма видами
спеціальних коштів.
   У звіті відображаються доходи загальною сумою і видатки в
розрізі кодів економічної класифікації.
   У рядках 010 "Залишок грошових коштів на початок року" та 400
"Залишки грошових коштів на кінець звітного періоду" у графі 5
"Виконано - всього" показуються загальні суми залишків грошових
коштів на початок і кінець року, що підтверджені виписками з
реєстраційних/поточних рахунків на ці дати.
   У рядку  020  "Надходження  коштів  у  поточному  році"
відображаються суми надходжень доходів спеціальних коштів на
реєстраційні/поточні рахунки у звітному періоді за мінусом сум, що
відносяться на зменшення доходів (повернення фізичним і юридичним
особам,  перерахування  доходів  вищестоящим  чи нижчестоящим
установам, спрямування депозитних коштів - на рахунки в установах
банків  та  інші). Доходи відображаються, як отримані, тими
установами, яким вони надійшли безпосередньо для  здійснення
видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.
   У рядках 360 "Податки та обов'язкові платежі (крім податку на
прибуток та ПДВ)", 370 "Податок на прибуток" та 380 "Податок на
додану вартість" відображаються суми податків, які сплачені за
звітний період.
   Рядок 410 "Перевищення доходів над видатками" у формі N 4 не
заповнюється.
   При спрямуванні спеціальних коштів на передбачені в розділі 1
"Бюджетні асигнування" єдиного кошторису видатки відображаються у
графі 6 "Виконано - у т.ч. спрямовано на бюджетні видатки" за
відповідними кодами економічної класифікації.
   9. Форма N 4-зведена "Звіт про виконання кошторису установи
зі спеціальних коштів" складається в розрізі видів спеціальних
коштів, які отримує установа і що відповідають галузевому переліку
платних послуг.
   Суми, що вказані в графі 9 "Всього", повинні відповідати
аналогічним сумам графи 5 "Виконано - всього" форми N 4.
   10. Форма N 4-1 "Звіт про  рух  позабюджетних  коштів"
складається про рух сум за дорученнями, депозитних сум та інших
позабюджетних коштів.
   У графі 4 "Надійшло коштів за звітний період" відображаються
суми надходжень на рахунок, без розподілу за кодами економічної
класифікації та за мінусом сум зменшення доходів.
   У графах 6 "Касові видатки - всього" та 7 "Касові видатки - у
т.ч. спрямовано на бюджетні видатки" відображаються суми касових
видатків за кодами економічної класифікації, що склалися за фактом
проведених операцій. При цьому застосовуються коди економічної
класифікації видатків за скороченою формою.
   Видатки з депозитних сум записуються без розбивки за кодами
економічної класифікації видатків.
   Звіти форми N 4 "Звіт про виконання кошторису установи зі
спеціальних коштів" та форми N 4-1 "Звіт про рух позабюджетних
коштів"  установ і організацій, що перейшли на казначейське
обслуговування позабюджетних коштів, візуються органом Державного
казначейства України.
   Якщо установою були отримані доходи із позабюджетних коштів в
іноземній  валюті  або  в  натуральній формі, то за такими
надходженнями складаються окремі форми N 4 "Звіт про виконання
кошторису установи зі спеціальних коштів" та N 4-1 "Звіт про рух
позабюджетних коштів", які не візуються в органі Державного
казначейства України.
   11. Форма N 5 "Звіт про рух основних засобів" відображає
вартість основних засобів установ на початок і кінець року, їх рух
протягом звітного року.
   Результати щорічної індексації та переоцінки основних засобів
(якщо переоцінка проводилася протягом 1999 року) відображаються у
звіті форми N 5.
   "Дані про наявність та рух основних засобів установ, що
перебувають на Державному бюджеті України за 1999 рік" (додаток 2)
складають головні розпорядники коштів і додають до форми N 5
зведених річних бухгалтерських звітів.
   12. Форма N 6 "Звіт про  рух  матеріальних  цінностей"
відображає рух протягом року матеріальних цінностей та їх залишки
на початок і кінець року.
   При проведенні  переоцінки  матеріальних  цінностей  її
результати відображаються у звіті.
   13. Форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
складається установами про фактичну дебіторську та кредиторську
заборгованості на підставі даних бухгалтерського обліку окремо за
бюджетними і позабюджетними коштами. У зв'язку з чим у форму N 7
"Звіт про заборгованість бюджетних установ" з позабюджетних коштів
при потребі  додатково  дописуються  такі  коди  економічної
класифікації видатків: 7100 "Податки та обов'язкові платежі (крім
податку на прибуток та податку на додану вартість)"; 7200 "Податок
на прибуток"; 7300 "Податок на додану вартість".
   У графі 4 "Видатки на 1999 рік, затверджені кошторисом з
урахуванням змін" проставляються дані єдиного кошторису установи,
передбачені в зазначених кодах економічної  класифікації,  з
урахуванням  змін, внесених в кошториси доходів та видатків
відповідно до чинного законодавства.
   У графах  7,  10  "У  т.ч.  прострочена заборгованість"
проставляються суми простроченої  заборгованості.  Прострочена
заборгованість - це заборгованість, яка залишилась на обліку після
строку, встановленого для оплати.
   14. Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових
коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах" відображає
недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в розрізі
заходів, ужитих для їх усунення.
   Відшкодування сум  збитків  здійснюється  відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів  України  від  22.01.96  N  116
( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків
від розкрадання, нестачі,  знищення  (псування)  матеріальних
цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків,
завданих  підприємству,  установі,  організації  розкраданням,
знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння або валютних цінностей" ( 217/95-ВР ) (зі
змінами та доповненнями).
   15. Довідка про залишки бюджетних та позабюджетних коштів на
реєстраційних та поточних рахунках за станом на 1 січня 2000 року
підтверджується органом Державного казначейства  України  або
установою банку.
   Органи Державного казначейства України складають  довідки
згідно з додатком 3.
   Установи банків надають такі довідки за встановленими для них
формами.
   До зведених річних звітів додаються реєстри за даними довідок
про залишки бюджетних та позабюджетних коштів підвідомчих установ.
   16. Пояснювальна записка наводить  основні  фактори,  що
вплинули  на виконання єдиного кошторису доходів і видатків
установи, виконання плану про мережу, штати й контингенти, дані
про результати проведеної річної інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів, розрахунків та інших статей балансу, про зміни у
фінансовому стані установи  за  звітний  період,  про  стан
дебіторської та кредиторської заборгованості (загальну кількість
дебіторів, кількість дебіторів, заборгованість кожного з яких
перевищує 10% загальної суми дебіторської заборгованості, а також
строки  погашення  цієї  заборгованості,  суму  простроченої
дебіторської заборгованості, яку можна вважати сумнівною), про
реструктуризовану  заборгованість,  про  анульовані  протоколи
взаємозаліків і відмінені векселі минулих періодів.
   17. Установи, для яких згідно з нормативно-правовими актами
України  протягом року була змінена підпорядкованість, річні
бухгалтерські звіти в повному обсязі складають за весь звітний
період та подають за новою підпорядкованістю. Вищестоящі органи за
новою підпорядкованістю в загальних звітах враховують звіти таких
установ у повному обсязі, наростаючим підсумком з початку року.
   18. Річні бухгалтерські звіти установ складаються в гривнях,
а зведені звіти головних розпорядників коштів - в тисячах гривень
з одним десятковим знаком.
   Правильність складання   річних  бухгалтерських  звітів
установлюється шляхом перевірки деяких показників в окремих формах
бухгалтерських звітів (додаток 5).
   Річні бухгалтерські звіти подаються:
   - вищестоящій установі;
   - органу Державного казначейства України - при отриманні
асигнувань з Державного бюджету України;
   - фінансовому органу - при отриманні асигнувань з місцевого
бюджету;
   - органу державної статистики - форма N 5 "Звіт про рух
основних засобів".
   Зведені річні звіти міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади подаються до управління бухгалтерського обліку та
звітності Головного управління Державного казначейства України
керівниками  бухгалтерської  служби  цих  установ.  Дані про
затверджені й виділені бюджетні асигнування в бухгалтерських
звітах  повинні  бути  підтверджені  підписами  представників
управління оперативно-касового планування видатків  державного
бюджету Головного управління Державного казначейства України, а
дані форми N 3 "Звіт про  виконання  плану  по  штатах  і
контингентах" -  галузевими управліннями Міністерства фінансів
України.
   Строки подання  річних  звітів  установами встановлюються
органами, до яких подаються ці звіти.
   Строки подання  зведених  звітів  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади до Головного управління
Державного  казначейства  України  встановлюються  наказом
Міністерства фінансів України.
   Річні бухгалтерські звіти та пояснювальні записки до них
підписуються керівниками установ і головними бухгалтерами. Без
таких підписів звіти вважаються недійсними.
 
 Начальник управління методології
 по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності                 О.О.Чечуліна
 
            Додаток 1
            до Інструкції про порядок складання
            річних бухгалтерських звітів за 1999 рік
            установами і організаціями, основна
            діяльність яких здійснюється за рахунок
            коштів державного та/або місцевих бюджетів
       Довідка про виконання кошторису установи
        з бюджетних асигнувань за 1999 рік
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|               |Код  |Код |Виді- |    К а с о в і в и д а т к и    |
|               |еконо-|рядка|лені |----------------------------------------|
|               |мічної|   |асиг- |Усього|      У тому числі:     |
|    П о к а з н и к и   |класи-|   |нуван-|   |---------------------------------|
|               |фіка- |   |ня  |   |грошові |взаємо-|векселі|центра- |
|               |ції  |   |   |   |операції|заліки |    |лізовані|
|               |видат-|   |   |   |    |    |    |проплати|
|               |ків  |   |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|        1       |  2 | 3 |  4 |  5 |  6  |  7  |  8 |  9  |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Поточні видатки        | 1000 | 010 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Видатки на товари і послуги  | 1100 | 020 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Оплата праці працівників   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|бюджетних установ       | 1110 | 030 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Нарахування на заробітну   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|плату             | 1120 | 040 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Придбання предметів,     |   |   |   |   |    |    |    |    |
|матеріалів і послуг - всього | 1130 | 050 |   |   |    |    |    |    |
|З них:            |   |   |   |   |    |    |    |    |
|Медикаменти та        |   |   |   |   |    |    |    |    |
|перев'язувальні матеріали   | 1132 | 060 |   |   |    |    |    |    |
|Продукти харчування      | 1133 | 070 |   |   |    |    |    |    |
|Придбання предметів,     |   |   |   |   |    |    |    |    |
|матеріалів і послуг      |   |   |   |   |    |    |    |    |
|(крім кодів 1132 і 1133)   | 1139 | 080 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Видатки на відрядження    | 1140 | 090 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Оплата послуг з утримання   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|бюджетних установ - всього  | 1150 | 100 |   |   |    |    |    |    |
|З них:            |   |   |   |   |    |    |    |    |
|Оплата транспортних послуг та | 1151 | 110 |   |   |    |    |    |    |
|утримання власних транспортних|   |   |   |   |    |    |    |    |
|засобів            |   |   |   |   |    |    |    |    |
|Послуги зв'язку        | 1156 | 120 |   |   |    |    |    |    |
|Оплата інших поточних видатків| 1157 | 130 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Оплата комунальних послуг та |   |   |   |   |    |    |    |    |
|енергоносіїв - всього     | 1160 | 140 |   |   |    |    |    |    |
|З них:            |   |   |   |   |    |    |    |    |
|Оплата теплопостачання    | 1161 | 150 |   |   |    |    |    |    |
|Оплата водопостачання і    |   |   |   |   |    |    |    |    |
|водовідведення        | 1162 | 160 |   |   |    |    |    |    |
|Оплата електроенергії     | 1163 | 170 |   |   |    |    |    |    |
|Оплата природного газу    | 1164 | 180 |   |   |    |    |    |    |
|Оплата інших комунальних   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|послуг та енергоносіїв    | 1165 | 190 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Дослідження і розробки,    |   |   |   |   |    |    |    |    |
|державні програми       | 1170 | 200 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Виплата процентів       | 1200 | 210 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Субсидії і поточні      |   |   |   |   |    |    |    |    |
|трансфертні виплати - всього | 1300 | 220 |   |   |    |    |    |    |
|З них:            |   |   |   |   |    |    |    |    |
|Трансферти населенню     | 1340 | 230 |   |   |    |    |    |    |
|Субсидії і поточні трансфертні|   |   |   |   |    |    |    |    |
|виплати (крім коду 1340)   | 1399 | 240 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Капітальні видатки      | 2000 | 250 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Придбання основного капіталу | 2100 | 260 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Придбання обладнання і    |   |   |   |   |    |    |    |    |
|предметів довгострокового   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|користування         | 2110 | 270 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Капітальне будівництво    | 2120 | 280 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт      | 2130 | 290 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Створення державних запасів і |   |   |   |   |    |    |    |    |
|резервів           | 2200 | 300 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Придбання землі і       |   |   |   |   |    |    |    |    |
|нематеріальних активів    | 2300 | 310 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти     | 2400 | 320 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Інші видатки *        | 5000 | 330 |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------+------+-----+------+------+--------+-------+-------+--------|
|Всього видатків поточного року|   | 340 |   |   |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
   * Заповнюється тільки за даними лімітованих асигнувань.
 
 Керівник      ________________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер ________________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
"____" ___________ 2000 р.
 (число, місяць, рік)
            Додаток 2
            до Інструкції про порядок складання
            річних бухгалтерських звітів за 1999 рік
            установами і організаціями, основна
            діяльність яких здійснюється за рахунок
            коштів державного та/або місцевих бюджетів
    Дані про наявність та рух основних засобів установ,
   що перебувають на Державному бюджеті України за 1999 рік
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 |Код |Сума |       У тому числі за галузями       |
|                 |рядка|всього|---------------------------------------------------|
|                 |   |   |освіта|куль- |охорона |наука і |управ-|об'єд-|інші|
|                 |   |   |   |тура і|здоров'я,|наукове |ління |нання |  |
|   Найменування показників   |   |   |   |мисте-|фізкуль- |обслуго-|   |грома-|  |
|                 |   |   |   |цтво |тура і  |вування |   |дян  |  |
|                 |   |   |   |   |соціальне|    |   |   |  |
|                 |   |   |   |   |забез-  |    |   |   |  |
|                 |   |   |   |   |печення |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|        1         | 2 |  3 |  4 |  5 |  6  |  7  |  8 |  9 | 10 |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|Наявність на початок року     | 01 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|Надійшло основних засобів - усього| 02 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|у тому числі:           |   |   |   |   |     |    |   |   |  |
|за рахунок фінансування з бюджету | 03 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|за рахунок спеціальних коштів   | 04 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|від безоплатних надходжень    | 05 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|за рахунок індексації вартості  |   |   |   |   |     |    |   |   |  |
|основних засобів         | 06 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|інші надходження         | 07 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|Вибуло - усього          | 08 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|у тому числі:           |   |   |   |   |     |    |   |   |  |
|списано за рахунок установи    | 09 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|списано за рахунок винних осіб  | 10 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|від безоплатних передач      | 11 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|від ветхості, зносу, а також від |   |   |   |   |     |    |   |   |  |
|реалізації зайвого й непотрібного |   |   |   |   |     |    |   |   |  |
|майна               | 12 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|інші               | 13 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|Наявність на кінець року     | 14 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|у тому числі: будинки       | 15 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|з них: житлові будинки      | 16 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|споруди              | 17 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|передавальні пристрої       | 18 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|машини і обладнання        | 19 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|білизна, постільні речі,     |   |   |   |   |     |    |   |   |  |
|одяг і взуття           | 20 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|транспортні засоби        | 21 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|інструменти, виробничий      |   |   |   |   |     |    |   |   |  |
|(включаючи приладдя) інвентар   | 22 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|робоча і продуктивна худоба    | 23 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|бібліотечний фонд         | 24 |   |   |   |     |    |   |   |  |
|----------------------------------+-----+------+------+------+---------+--------+------+------+----|
|інші основні засоби        | 25 |   |   |   |     |    |   |   |  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник        __________   _____________________
             (підпис)   (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер   __________   _____________________
             (підпис)   (ініціали і прізвище)
 
 "_____" ______________ 2000 р.
 (число, місяць, рік)
            Додаток 3
            до Інструкції про порядок складання
            річних бухгалтерських звітів за 1999 рік
            установами і організаціями, основна
            діяльність яких здійснюється за рахунок
            коштів державного та/або місцевих бюджетів
      Довідка про підтвердження залишків коштів на
   реєстраційних рахунках за станом на 1 січня 2000 року
 
______________________________   ______________________________
(найменування установи-клієнта)   (орган Державного
                       казначейства України)
   Клієнт у м. _________________________________________________
За станом на 1 січня 2000 року залишки коштів на наших у вас
реєстраційних рахунках, зазначені вами у виписках з рахунків,
становлять:
на реєстраційному рахунку N _____________________________________:
                  (номер та назва рахунку)
____________________________ (_____________________________) грн.;
    (цифрами)             (літерами)
на реєстраційному рахунку N _____________________________________:
                  (номер та назва рахунку)
____________________________ (______________________________) грн.
    (цифрами)           (літерами)
   Підтверджуємо, що перевіривши за вашими виписками усі записи,
ми встановили, що вони зроблені вами вірно і що зазначені вами
залишки коштів повністю відповідають залишкам, виведеним у нашому
обліку.
 
М.П. Керівник       __________  _____________________
              (підпис)  (ініціали і прізвище)
   Головний бухгалтер  __________  _____________________
              (підпис)  (ініціали і прізвище)
 
"____" _______________ 2000 р.
 (число, місяць, рік)
   Справжнє підтвердження залишків звірено з рахунками клієнта і
зразками підписів.
 
"____" _______________ 2000 р.
 (число, місяць, рік)
 
 Штамп казначея            Підпис співробітника банку
            Додаток 4
            до Інструкції про порядок складання
            річних бухгалтерських звітів за 1999 рік
            установами і організаціями, основна
            діяльність яких здійснюється за рахунок
            коштів державного та/або місцевих бюджетів
    Звіт про виконання плану щодо штатів і контингентів
    закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення
              Форма N 3-4           Коди
                              -------
Установа _____________________________________  за ДКУД  |-----|
                         за ЄДРПОУ |-----|
Територія ____________________________________  за КОАТУУ |-----|
                         за СПОДУ |-----|
Код відомчої класифікації видатків ___________  за ЗКГНГ -------
 
Галузь (вид діяльності) ______________________
 
Періодичність: квартальна, річна
 
Одиниця виміру _______
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|                 |  Коди  |Фактична наявність|Середньорічна кількість|
|      Показники      |----------+------------------+-----------------------|
|                 |за |рядка|на поча-|на кінець| річний |виконано   |
|                 |СПОВ|   |ток року|року   | план  |за звітний рік|
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|        1         | 2 | 3 |  4  |  5  |  6  |    7   |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість установ, од.      |  | 010 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість штатних одиниць - разом|  | 020 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|  у тому числі:        |  |   |    |     |    |       |
|лікарських посад (ставок),    |  |   |    |     |    |       |
|включаючи головних і зубних   |  |   |    |     |    |       |
|лікарів, од.           |  | 030 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|середнього медичного       |  |   |    |     |    |       |
|персоналу, од.          |  | 040 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|молодшого медичного       |  |   |    |     |    |       |
|персоналу, од.          |  | 050 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Фонд оплати праці штатного    |  |   |    |     |    |       |
|персоналу - всього        |  | 060 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|  у тому числі:        |  |   |    |     |    |       |
|лікарів, включаючи головних і  |  |   |    |     |    |       |
|зубних лікарів          |  | 070 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|середнього медичного персоналу  |  | 080 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|молодшого медичного персоналу  |  | 090 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість ліжок, од. *      |  | 100 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість ліжко-днів, од. *   |  | 110 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість ліжок у стаціонарах  |  |   |    |     |    |       |
|денного перебування, од.     |  | 120 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість ліжко-днів у      |  |   |    |     |    |       |
|стаціонарах денного       |  |   |    |     |    |       |
|перебування, од.         |  | 121 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість ліжок у денних     |  |   |    |     |    |       |
|стаціонарах, од.         |  | 122 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість ліжко-днів у денних  |  |   |    |     |    |       |
|стаціонарах, од.         |  | 123 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Число інвалідів, чол.      |  | 130 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Число лікарських відвідувань,  |  |   |    |     |    |       |
|од. - всього           |  | 140 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|  у тому числі:        |  |   |    |     |    |       |
|лікарів поліклінік        |  |   |    |     |    |       |
|республіканських (обласних)   |  |   |    |     |    |       |
|лікарень, включаючи дитячі    |  | 141 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|стоматологів і зубних лікарів  |  | 142 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|інших лікарів          |  | 143 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Видатки на безкоштовний та    |  |   |    |     |    |       |
|пільговий відпуск медикаментів  |  |   |    |     |    |       |
|хворим, що перебувають на    |  |   |    |     |    |       |
|амбулаторному лікуванні **    |  | 170 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Видатки на безкоштовну видачу  |  |   |    |     |    |       |
|дітям молочних сумішей **    |  | 180 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Кількість громадян, яким надані |  |   |    |     |    |       |
|послуги із зубопротезування на  |  |   |    |     |    |       |
|пільгових умовах (чол.)     |  | 190 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Витрати на пільгове       |  |   |    |     |    |       |
|зубопротезування окремих     |  |   |    |     |    |       |
|категорій населення згідно з   |  |   |    |     |    |       |
|чинним законодавством **     |  | 200 |  х  |  х  |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Число медичних працівників,   |  |   |    |     |    |       |
|яким надані безкоштовні квартири |  |   |    |     |    |       |
|та комунальні послуги (чол.)   |  | 210 |    |     |    |       |
|---------------------------------+----+-----+--------+---------+--------+--------------|
|Видатки з оплати безкоштовно   |  |   |    |     |    |       |
|наданих квартир і комунальних  |  |   |    |     |    |       |
|послуг медичним працівникам **  |  | 220 |  х  |  х  |    |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------
   * Заклади  охорони  здоров'я, які утримуються за кодами
функціональної класифікації видатків 080101, 080102,  080201,
080202, 080203, у рядках 100, 110 у графах 4-7 відображають
показники тільки у звичайних стаціонарах.
   ** Зазначені витрати згідно з планом проставляються в сумах,
передбачених кошторисом, із урахуванням унесених в установленому
порядку протягом звітного періоду змін, а про виконання - в сумах
фактичних видатків.
 
 Керівник установи      __________   _____________________
               (підпис)    (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер     __________   _____________________
               (підпис)    (ініціали і прізвище)
 Керівник планово-фінансової __________   _____________________
 служби            (підпис)    (ініціали і прізвище)
 
"____" ______________ 2000 р.
(число, місяць, рік)
            Додаток 5
            до Інструкції про порядок складання
            річних бухгалтерських звітів за 1999 рік
            установами і організаціями, основна
            діяльність яких здійснюється за рахунок
            коштів державного та/або місцевих бюджетів
   Рекомендації щодо звірки показників типових форм
   річного бухгалтерського звіту за 1999 рік установами
   і організаціями, основна діяльність яких здійснюється
   за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Показники, що    | N |  Порівняльні показники  |
|з/п|    зіставляються    |з/п|              |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 1 |       2       | 3 |       4       |
------------------------------------------------------------------
     Форма N 1 "Баланс виконання кошторису видатків"
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |Рядок 010 (субрахунки    | 1 |Форма N 1, сума рядків 530 |
|  |N 010-013, 015-019),    |  |і 540, графи 3 і 4     |
|  |графи 3 і 4         |  |Форма N 5, рядок 120,   |
|  |              |  |графи 3 і 4        |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 2 |Рядок 070 (субрахунки    | 2 |Форма N 6, рядок 150,   |
|  |N 060-069), графи 3 і 4   |  |графи 3 і 4        |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 3 |Рядок 080 (субрахунки    | 3 |Форма N 1, рядок 550,   |
|  |N 070, 071), графи 3 і 4  |  |графи 3 і 4        |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 4 |У рядках 140-150 (субрахунки| 4 |              |
|  |N 090, 091, 093) залишків у |  |              |
|  |графах 3 і 4 не повинно бути|  |              |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 5 |Суми в рядку 140, 170    | 5 |Форма N 1, сума за тими  |
|  |(субрахунки N 090, 091, 100,|  |самими субрахунками балансу|
|  |101), графа 4        |  |на початок року плюс    |
|  |              |  |графа 7 рядка 900, довідки |
|  |              |  |до форми N 1, мінус графа 7|
|  |              |  |форми N 2 в рядку "Всього |
|  |              |  |видатків поточного року"  |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 6 |Рядок 200          | 6 |Форма N 4, рядок 010,   |
|  |(субрахунок N 111), графа 3 |  |графа 5 "Виконано всього" |
|  |              |  |              |
|  |За тим самим субрахунком,  |  |Форма N 4, рядок 400,   |
|  |графа 4           |  |графа 5 "Виконано всього" |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 7 |Рядок 330          | 7 |Форма N 1, рядок 330,   |
|  |(субрахунок N 200), графа 4 |  |графа 3 плюс графа 8, рядок|
|  |              |  |"Всього видатків поточного |
|  |              |  |року" форми N 2 і мінус  |
|  |              |  |рядок 850 довідки до    |
|  |              |  |форми N 1         |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 8 |У рядках 340 (субрахунок  | 8 |              |
|  |N 202) і 350 (субрахунок  |  |              |
|  |N 210), у графах 3 і 4   |  |              |
|  |залишків не повинно бути  |  |              |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 9 |Рядок 450 (субрахунок    | 9 |Довідка до форми N 1,   |
|  |N 230), графа 3       |  |рядок 890, графа 7     |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|10 |Рядок 450 (субрахунок    | 10|Довідка до форми N 1,   |
|  |N 230), графа 4       |  |рядок 980, графа 7     |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|11 |Рядок 720 (субрахунок    | 11|              |
|  |N 400), графа 4 - залишків |  |              |
|  |не повинно бути       |  |              |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|12 |Рядок 750 (субрахунок    | 12|Довідка до форми N 1,   |
|  |N 231), графа 3       |  |рядок 890, графа 8     |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|13 |Рядок 750 (субрахунок    | 13|Довідка до форми N 1,   |
|  |N 231), графа 4       |  |рядок 980, графа 8     |
------------------------------------------------------------------
       Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису
         установи з бюджетних асигнувань"
 
------------------------------------------------------------------
|14 |Рядок "Всього видатків   | 14|Довідка до форми N 1    |
|  |поточного року", графа 6  |  |рядок 900, графа 7     |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|15 |Рядок "Всього видатків   | 15|Форма N 1, рядок 140,   |
|  |поточного року", графа 7  |  |графа 3 плюс рядок 900   |
|  |              |  |довідки N 1 до форми N 1  |
|  |              |  |мінус рядок 140,      |
|  |              |  |графа 4 форми N 1     |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|16 |Рядок "Всього видатків   | 16|Довідка до форми N 1, сума |
|  |поточного року", графа 8  |  |рядків 840 і 850, граф 3 і |
|  |              |  |4 мінус суми в графі 3   |
|  |              |  |форми N 1, рядки 330    |
|  |              |  |(субрахунок N 200) і 420  |
|  |              |  |(субрахунок N 203) плюс  |
|  |              |  |сума цих показників    |
|  |              |  |форми N 1 у графі 4    |
------------------------------------------------------------------
       Форма N 4 "Звіт про виконання кошторису
        установи зі спеціальних коштів" *
 
------------------------------------------------------------------
|17 |Рядок 010, графа 5     | 17|Форма N 1, рядок 200    |
|  |              |  |(субрахунок N 111), графа 3|
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|18 |Рядок 390, графа 5     | 18|Форма N 4, сума рядків 040,|
|  |              |  |280, 360, 370 та 380    |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|19 |Рядок 400, графа 5     | 19|Форма N 4, сума рядків 010,|
|  |              |  |020 мінус рядок 390    |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
|20 |Рядок 400, графа 5     | 20|Форма N 1, рядок 200    |
|  |              |  |(субрахунок N 111), графа 4|
------------------------------------------------------------------
   * Не застосовується для перевірки звітів про натуральні
надходження.
    Форма N 4-1 "Звіт про рух позабюджетних коштів" *
 
------------------------------------------------------------------
| 21|Рядок 1, графа 3      | 21|Форма N 1, рядок 190    |
|  |              |  |(субрахунок N 110), графа 3|
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 22|Рядок 1, графа 8      | 22|Форма N 1, рядок 190    |
|  |              |  |(субрахунок N 110), графа 4|
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 23|Рядок 1, графа 8      | 23|Форма N 4-1, рядок 1, сума |
|  |              |  |граф 3 та 4 і мінус графа 6|
------------------------------------------------------------------
   * Не застосовується для перевірки звітів про натуральні
надходження.
      Форма N 5 "Звіт про рух основних засобів"
 
------------------------------------------------------------------
| 24|Рядок 120, графа 4     | 24|Форма N 5, рядок 120,   |
|  |              |  |графа 3 плюс рядок 130,  |
|  |              |  |графа 3 мінус рядок 180,  |
|  |              |  |графа 3          |
------------------------------------------------------------------
     Форма N 6 "Звіт про рух матеріальних цінностей"
 
------------------------------------------------------------------
| 25|Рядок 150, графа 4     | 25|Форма N 6, рядок 150,   |
|  |              |  |графа 3 плюс рядок 160,  |
|  |              |  |графа 3 мінус рядок 180,  |
|  |              |  |графа 3          |
------------------------------------------------------------------
   Форма N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 
------------------------------------------------------------------
| 26|Рядок 1           | 26|Форма N 7, сума рядків 2, |
|  |              |  |3, 4, 8, 9, 13 та 19    |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 27|Рядок 22          | 27|Форма N 7, сума рядків 23, |
|  |              |  |24, 25 та 26        |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 28|Рядок 28          | 28|Форма N 7, сума рядків 29, |
|  |              |  |30 та 31          |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 29|Рядок 35          | 29|Форма N 7, сума рядків 1, |
|  |              |  |20, 21, 28, 32, 33 та 34  |
------------------------------------------------------------------
    Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових
   коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах"
 
------------------------------------------------------------------
| 30|Рядок 010, графа 3     | 30|Форма N 1, рядок 280,   |
|  |              |  |графа 3          |
|---+----------------------------+---+---------------------------|
| 31|Рядок 060, графа 3     | 31|Форма N 1, рядок 280,   |
|  |              |  |графа 4          |
------------------------------------------------------------------
Головна сторінка