Поиск по сайту:Про затвердження заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2005 рік

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 17 листопада 2004 р. N 860-р
                Київ
 
       Про затвердження заходів щодо виконання
       Національної програми сприяння розвитку
      малого підприємництва в Україні на 2005 рік
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 519-р ( 519-2005-р ) від 15.12.2005 )
 
 
 
   1. Відповідно до Законів України "Про Національну програму
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" ( 2157-14 ) та
"Про державну  підтримку  малого  підприємництва" ( 2063-14 )
затвердити заходи щодо виконання Національної програми сприяння
розвитку  малого  підприємництва в Україні на 2005 рік, що
додаються.
 
   Мінфіну і Державному казначейству забезпечити фінансування
заходів у межах бюджетних призначень, передбачених на цю мету у
2005 році.
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям щокварталу до 30 числа
місяця,  що  настає  за  звітним  періодом,  інформувати
Держпідприємництво  про  стан  здійснення  затверджених  цим
розпорядженням заходів для подання до 15 числа другого після
звітного кварталу місяця узагальнених  матеріалів  Кабінетові
Міністрів України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 25
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 17 листопада 2004 р. N 860-р
 
               ЗАХОДИ
        щодо виконання Національної програми
       сприяння розвитку малого підприємництва
           в Україні на 2005 рік
 
------------------------------------------------------------------
    Зміст заходу  |  Очікуваний результат  |Відповідальні
            |              |за виконання
------------------------------------------------------------------
       Удосконалення нормативно-правової бази
        у сфері підприємницької діяльності
 
1. Розроблення проектів
  Законів України:
 
  III квартал
 
  Про внесення змін до удосконалення механізму   Держпід-
  Закону України "Про правового регулювання та  приємництво
  державну підтримку  поліпшення умов діяльності Мін'юст
  малого        фондів підтримки
  підприємництва"   підприємництва
 
  IV квартал
 
  Про внутрішню    створення умов для розвитку Мінекономіки
  торгівлю       конкуренції та залучення  Держспожив-
             інвестицій у сферу     стандарт
             торгівлі, ліквідація
             правових, економічних та
             адміністративних перешкод у
             провадженні торговельної
             діяльності
 
  Про експеримент із  реформування сфери        -"-
  створення палат   побутового обслуговування
  побутових послуг у  населення, удосконалення
  Вінницькій, Одеській ринкових механізмів,
  та Херсонській    створення рівних умов для
  областях       діяльності підприємств усіх
             форм власності
 
2. Супроводження
  проектів Законів
  України:
 
  Про спрощену систему удосконалення спрощеної   Мінфін
  оподаткування,    системи оподаткування    Державна
  обліку та звітності суб'єктів малого      податкова
  суб'єктів малого   підприємництва       адміністрація
  підприємництва                  Мін'юст
                           Держпід-
                           приємництво
 
  Про основні засади  зменшення необґрунтованого Держпід-
  здійснення контролю втручання органів, які   приємництво
  за діяльністю    виконують контролюючі    Державна
  суб'єктів      функції, у діяльність    податкова
  господарювання    підприємців         адміністрація
                           Держмитслужба
                           Мін'юст
                           Пенсійний
                           фонд
 
    Формування єдиної державної регуляторної політики
           у сфері підприємництва
 
3. Створення      удосконалення правового   Держпід-
  аналітичного центру регулювання господарських  приємництво
  для проведення    та адміністративних     Мінфін
  науково-дослідних  відносин, підвищення рівня
  робіт з питань    поінформованості
  реалізації державної підприємців з питань
  регуляторної     реалізації державної
  політики       регуляторної політики
 
4. Проведення семінарів підвищення кваліфікації   Держпід-
  з питань дотримання працівників органів     приємництво
  положень Закону   виконавчої влади, до
  України "Про засади компетенції яких належить
  державної      здійснення контролю за
  регуляторної     дотриманням вимог Закону
  політики у сфері   України "Про засади
  господарської    державної регуляторної
  діяльності"     політики у сфері
  ( 1160-15 )     господарської діяльності"
             ( 1160-15 )
 
5. Моніторинг розвитку підвищення ефективності   Держпід-
  підприємництва    проведення державної    приємництво
             регуляторної політики у
             галузі розвитку
             підприємництва
 
     Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної
         підтримки малого підприємництва
 
6. Розроблення     збільшення обсягів     Держпідприєм-
  проекту та      фінансування та зменшення  ництво
  затвердження     витрат суб'єктів малого   Український
  програми надання   підприємництва в регіонах  фонд
  фінансової                    підтримки
  підтримки                    підприєм-
  суб'єктам малого                 ництва
  підприємництва
 
7. Виконання програми  забезпечення доступу     -"-
  надання фінансової  малих підприємств до
  підтримки      фінансових ресурсів,
  суб'єктам малого   збільшення обсягів
  підприємництва    фінансування суб'єктів
             малого підприємництва в
             регіонах
 
8. Залучення коштів   організаційне забезпечення Держпід-
  для підтримки малого доступу малих підприємств  приємництво
  підприємництва    до позабюджетних фінансових Мінекономіки
             ресурсів, створення
             венчурних фондів тощо
 
9. Поширення досвіду  створення умов для     Держпід-
  малих підприємств,  реалізації пріоритетних   приємництво
  що успішно працюють напрямів розвитку малого
  за системою     підприємництва з
  франчайзингу     використанням системи
             франчайзингу, активізація
             процесу інтеграції малих і
             великих підприємств
 
      Сприяння створенню інфраструктури розвитку
           малого підприємництва
 
10. Запровадження    залучення широких верств  Держпід-
  освітньої програми  населення до здобуття    приємництво
  з питань       знань, необхідних для
  підприємницької   започаткування та ведення
  діяльності для    власної справи, підвищення
  широких верств    ефективності діяльності
  населення      суб'єктів малого
             підприємництва в регіонах
 
11. Організація за    сприяння створенню     Мінпраці
  направленням служби суб'єктів малого      Держпід-
  зайнятості      підприємництва з числа   приємництво
  професійного     безробітних         МОН
  навчання
  безробітних за
  професіями і
  спеціальностями, що
  необхідні для
  розвитку власної
  справи
 
12. Створення та     розроблення єдиних     Держпід-
  забезпечення     методологічних стандартів  приємництво
  діяльності центру з навчання підприємців,    Український
  питань        підвищення кваліфікації   фонд
  підприємництва при  тренерів-консультантів з  підтримки
  Українському фонді  питань малого        підприєм-
  підтримки      підприємництва       ництва
  підприємництва та
  центрів сприяння
  підприємництву в
  регіонах
 
13. Сприяння розвитку  забезпечення        Держпід-
  мережі        фінансово-майнової та    приємництво
  навчально-ділових  організаційно-методичної  МОН
  центрів,       підтримки суб'єктів малого Мінсім'я-
  бізнес-центрів та  підприємництва       дітимолодь
  бізнес-інкубаторів
 
14. Організація     забезпечення підготовки   Держпід-
  навчальних курсів з суб'єктами малого      приємництво
  питань оформлення  підприємництва документів  Український
  документів та    для отримання мікрокредитів фонд
  бізнес-планів для                підтримки
  отримання                    підприєм-
  мікрокредитів                  ництва
 
15. Забезпечення     удосконалення системи      -"-
  функціонування в   надання інформаційних
  регіонах телефонної послуг суб'єктам малого
  "гарячої лінії" для підприємництва
  підприємців
 
16. Сприяння розвитку  запровадження прогресивних Держпід-
  мережі фондів    механізмів         приємництво
  підтримки      фінансово-кредитної     Український
  підприємництва    підтримки малого      фонд
             підприємництва в регіонах  підтримки
                           підприєм-
                           ництва
                           місцеві
                           органи
                           виконавчої
                           влади
 
17. Забезпечення     розвиток малого       Держпід-
  створення      підприємництва в різних   приємництво
  промислових     галузях економіки,
  територіально-    створення робочих місць,
  галузевих виробничих організація кооперації між
  систем (кластерів) у суб'єктами малого
  регіонах       підприємництва
 
18. Забезпечення     створення робочих місць,  Держпід-
  підтримки      зменшення соціальної    приємництво
  інвестиційно-    напруженості, підтримка   МОН
  інноваційних     інноваційної діяльності   Мінекономіки
  проектів суб'єктів  підприємств, збільшення
  малого        надходження коштів до
  підприємництва, що  бюджетів усіх рівнів
  провадять діяльність
  відповідно до
  пріоритетних
  напрямів розвитку
  економіки
 
19. Поширення інформації підвищення ділової     Мінекономіки
  про потенційні    активності суб'єктів малого МЗС
  можливості малого  підприємництва, поліпшення Держпід-
  підприємництва,   міжнародного іміджу     приємництво
  надання допомоги   вітчизняних малих
  щодо пошуку ділових підприємств, зростання
  партнерів, сприяння експортного потенціалу
  розширенню експорту
  виробленої продукції
 
20. Сприяння розвитку  підготовка молоді та    Держпід-
  молодіжного     надання практичної допомоги приємництво
  підприємництва    для організації власного  Український
             бізнесу           фонд
                           підтримки
                           підприєм-
                           ництва
 
21. Проведення серед   підтримка підприємницьких  Мінсім'я-
  молоді        ініціатив молоді, сприяння дітимолодь
  Всеукраїнського   створенню і забезпеченню  Держпід-
  конкурсу       діяльності молодіжних    приємництво
  бізнес-планів та   підприємств         місцеві
  Всеукраїнського                 органи
  конкурсу "Молодий                виконавчої
  підприємець року"                влади
 
22. Проведення      формування позитивної    Держпід-
  конференцій,     суспільної думки про мале  приємництво
  семінарів, засідань підприємництво, підвищення центральні та
  за "круглими     рівня поінформованості   місцеві
  столами", форумів,  громадськості про проблеми органи
  Дня підприємця,   малого підприємництва,   виконавчої
  міжнародних     сприяння розвитку      влади
  зустрічей, виставок економічного
  та ярмарків за    співробітництва суб'єктів
  участю представників малого підприємництва
  малого
  підприємництва
 
23. Організація роботи  посилення ролі та значення Держпід-
  громадських     підприємницьких громадських приємництво
  приймалень,     організацій у розв'язанні  Український
  громадських колегій, проблем суб'єктів      фонд
  інституту      підприємництва       підтримки
  уповноважених з                 підприєм-
  питань захисту прав               ництва
  підприємців для                 місцеві
  забезпечення                   органи
  підтримки малого                 виконавчої
  підприємництва                  влади
 
24. Впровадження на   підвищення якості та    Держпід-
  малих підприємствах конкурентоспроможності   приємництво
  систем управління  продукції, що виробляється Держспожив-
  якістю та      малими підприємствами    стандарт
  екологічного
  управління
  відповідно до вимог
  гармонізованих з
  міжнародними
  національних
  стандартів
 
      Проведення регіональної політики сприяння
         розвитку малого підприємництва
 
25. Сприяння відродженню підтримка підприємств,   Держпід-
  народних промислів  створення робочих місць,  приємництво
             відродження національних  Мінагро-
             традицій          політики
                           Український
                           фонд
                           підтримки
                           підприєм-
                           ництва
                           місцеві
                           органи
                           виконавчої
                           влади
 
26. Забезпечення     створення сприятливих умов Держпід-
  розвитку сільського для надання суб'єктами   приємництво
  туризму       малого підприємництва    Держтурадмі-
             якісних послуг у галузі   ністрація
             сільського та екологічного Мінагро-
             туризму, зокрема проведення політики
             рекламної компанії, видання Український
             туристичного альманаху,   фонд
             каталогів          підтримки
                           підприєм-
                           ництва
                           місцеві
                           органи
                           виконавчої
                           влади
 
27. Сприяння розвитку  надання спеціалізованих   Держпід-
  підприємництва в   консультаційних послуг з  приємництво
  сільській місцевості питань провадження     Мінагро-
             підприємницької діяльності політики
             в сільській місцевості,   інші
             створення робочих місць,  центральні та
             підтримка малих       місцеві
             підприємств, які      органи
             переробляють        виконавчої
             сільськогосподарську    влади
             продукцію          Український
                           фонд
                           підтримки
                           підприєм-
                           ництва
 
28. Сприяння розвитку  забезпечення        Держпід-
  малого        соціально-економічного   приємництво
  підприємництва в   розвитку малих міст, у   інші
  малих містах     тому числі за рахунок    центральні та
             власних фінансових,     місцеві
             матеріальних, трудових,   органи
             природних та інших ресурсів виконавчої
                           влади
                           Український
                           фонд
                           підтримки
                           підприєм-
                           ництва
 
29. Організація теле- і висвітлення проблем     Держком-
  радіопрограм для   розвитку малого       телерадіо
  висвітлення проблем підприємництва та сприяння інші
  розвитку малого   усуненню їх причин     центральні та
  підприємництва та                місцеві
  ходу проведення                 органи
  єдиної державної                 виконавчої
  регуляторної                   влади
  політики у сфері                 Держпід-
  підприємницької                 приємництво
  діяльності
 
30. Організація випуску поширення досвіду      Держпід-
  періодичних видань, організації підприємницької приємництво
  що висвітлюють    діяльності та надання
  проблеми малого   консультацій суб'єктам
  підприємництва    малого підприємництва
 
31. Забезпечення видання підвищення рівня освіти     -"-
  довідкової та    підприємців та фахівців
  консультаційної   органів виконавчої влади,
  літератури з питань що забезпечують підтримку
  організації     розвитку малого
  підприємницької   підприємництва
  діяльності
 
32. Забезпечення     поширення позитивного      -"-
  проведення щорічної досвіду розвитку малого
  науково-практичної  підприємництва у
  конференції з питань виробничій,
  розвитку малого   науково-технічній та інших
  підприємництва та  сферах національної
  проведення єдиної  економіки
  державної
  регуляторної
  політики у сфері
  підприємницької
  діяльності
 
( Заходи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 519-р
( 519-2005-р ) від 15.12.2005 )
Головна сторінка