Поиск по сайту:Про інформаційно-роз'яснювальну, консультаційну роботу з питань трудового та соціального законодавства

Головна сторінка

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          22.11.2006 N 309/13/133-06
 
 
   Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло
Ваш лист і повідомляє.
 
   Відповідно до  підпункту  45  пункту  4  Положення  про
Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. N 1543
( 1543-2006-п ), Мінпраці проводить інформаційно-роз'яснювальну,
консультаційну роботу з питань, що входять до його компетенції,
зокрема з питань  трудового  та  соціального  законодавства.
Роз'яснення  норм Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) не
належить до компетенції Міністерства.
 
   Використовуючи Науково-практичний коментар до Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ), розроблений Інститутом Генеральної
прокуратури, під загальною редакцією  Генерального  прокурора
України Потебенька  М.О.,  К.:  видавництво  "Форум",  2001,
повідомляємо, що відповідно до статті 364 Кримінального кодексу
України службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово
здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно
чи  тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях
незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих   чи   адміністративно-господарських
обов'язків, або  виконують  такі  обов'язки  за  спеціальним
повноваженням.
 
   Службовими особами,  які  постійно  здійснюють  функції
представників влади, а також постійно обіймають на підприємствах,
в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади,
пов'язані  з   виконанням   організаційно-розпорядчих   чи
адміністративно-господарських  обов'язків,  вважаються  особи,
перебування яких на посаді не  обмежується  певним  строком
(призначення на посаду на невизначений строк). А службовими
особами, які тимчасово здійснюють такі функції, а також тимчасово
обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських обов'язків, є особи, перебування
яких на посаді обмежується певним строком. Перебування службової
особи на посаді (постійне чи тимчасове) оформляється відповідним
наказом.
 
   Службовими особами також визначаються особи, які виконують
функції представників влади або постійно чи тимчасово обіймають
посади,  пов'язані  з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських  обов'язків   за   спеціальним
повноваженням за умови, що ці обов'язки чи повноваження покладені
на них у встановленому законом порядку правомочним органом або
службовою особою.
 
   Відповідно до пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 07.10.94 р. N 12 ( v0012700-94 ) "Про судову практику
в справах  про  хабарництво"  під  організаційно-розпорядчими
обов'язками розуміють функції по здійсненню керівництва галуззю
промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою
діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності. Такі функції, зокрема,
виконують керівники міністерств, відомств, державних, колективних
чи приватних установ і організацій, їх заступники, керівники
структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділами,
лабораторіями,  кафедрами,  їх  заступники  тощо),  керівники
ділянк[ам]и робіт (майстри, виконроби, бригадири та ін.)
 
   Адміністративно-господарські обов'язки - це повноваження по
управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним
майном  (установлення  порядку  його  зберігання,  переробки,
реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі
повноваження у тому  чи  іншому  обсязі  є  у  начальників
планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб,
їх заступників, завідуючих складами, магазинами, майстернями,
ательє, їх заступників, керівників відділів цих підприємств,
відомчих ревізорів і контролерів тощо.
 
   Поняття "спеціальне повноваження" передбачає:
 
   - тимчасове здійснення функцій;
 
   - виконання обов'язків особою, яка виконує їх на підставі
законодавчих  та інших нормативних актів (наприклад, наказу,
розпорядження тощо), що є правовою підставою для виконання таких
функцій та обов'язків.
 
   Так, службовими  особами,  що  виконують  обов'язки  за
спеціальним повноваженням, визначаються особи, які при здійсненні
професійних обов'язків вчиняють юридично значущі дії. До таких
осіб, зокрема, належать експерти (при складанні  висновків);
аудитори  (при  складанні  [аудиторського] висновку та інших
офіційних документів) тощо.
 
 Директор департаменту з питань
 державного регулювання заробітної
 плати та умов праці Мінпраці
 та соціальної політики України            О.Товстенко
Головна сторінка