Поиск по сайту:Про затвердження плану фінансового оздоровлення електроенергетичної галузі України

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 квітня 1998 р. N 508
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 845 ( 845-99-п ) від 19.05.99 )
     Про затвердження плану фінансового оздоровлення
        електроенергетичної галузі України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити план фінансового оздоровлення електроенергетичної
галузі України (додається).
   Покласти відповідальність за  організацію виконання заходів,
передбачених цим планом, на міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
   Комісії, утвореній  відповідно  до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32 ( 32-98-р ),
здійснювати  контроль  за  реалізацією  зазначеного плану та
щоквартально подавати Кабінетові Міністрів України звіт про стан
його виконання.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України         А.ГОЛУБЧЕНКО
   Інд.37
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 квітня 1998 р. N 508
                ПЛАН
  фінансового оздоровлення електроенергетичної галузі України
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
   Зміст заходів  | Виконавці |Контролюючі| Строк |   Очікувані
           |      |  органи |виконання|   результати
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Зниження витрат
 
1. Енергетичним ком- енерго-   Національ- починаючи скорочення  витрат
паніям проводити че- компанії  ний банк   з    шляхом зменшення об-
рез банк усі безго-             1 травня  сягів бартерних опе-
тівкові розрахунки,             1998 р.  рацій. Економія ста-
включаючи заліки, що                   новитиме   100-300
здійснюються  ними                   млн.гривень на рік,
або від їх імені,                   включаючи ефект від
згідно з порядком,                   реалізації заходів,
встановленим Націо-                   передбачених у пунк-
нальним банком                      ті 2
 
2. Енергогенеруючим  -"-     Міненерго  починаючи скорочення витрат на
компаніям  викорис-       Мінфін    з     виробництво  елект-
товувати на закупів-             15 травня ричної енергії  на
лю пального усі на-             1998 р.  100-300 млн. гривень
явні фінансові ре-                   на рік,  включаючи
сурси, що залишають-                   ефект від реалізації
ся після виплати за-                   заходів, передбаче-
робітної плати, оп-                   них у пункті 1
лати  ремонтів  та
сплати податків до
бюджету
 
3. Енергогенеруючим  -"-     Міненерго  починаючи зменшення  вартості
компаніям  здійсню-              з     електроенергії шля-
вати закупівлю всіх             1 червня  хом  запровадження
видів пального  за             1998 р.  більш низьких цін на
гроші від постачаль-                   окремі види палива
ника палива на кон-                   залежно від його ка-
курентних засадах                    лорійності. Економія
                             становитиме 100 млн.
                             гривень на рік
 
4. Визначити станом енергоком- Мінфін   15 травня зменшення кількості
на 1 січня 1998 р. панії          1998 р. - претензій до енерго-
кредиторську забор- Міненерго        визначен- компаній  щодо не-
гованість енергопос- міністер-        ня та   реструктуризованої
тачальних та  енер- ства-          узгоджен- заборгованості
гогенеруючих компа- кредитори        ня боргу
ній і згідно із за-
конодавством здійс-             1 серпня
нити  заходи  щодо             1998 р.
реструктуризації ці-             реструк-
єї заборгованості з             туриза-
погашенням її протя-             ція боргу
гом п'яти років                та
                       відобра-
                       ження її
                       у фінан-
                       сових
                       звітах
 
Коригування роздрібних тарифів
 
5. Перейти до ринко- обленерго  Національ- поетапно  забезпечення відшко-
вого формування та- та  інші на комісія з 1 трав- дування споживачами
рифів   згідно із постачаль- регулюван- ня та   вартості виробницт-
Законом   України ники елект- ня електро- 1 серпня  ва, передачі та пос-
"Про електроенерге- роенергії  енергетики 1998 р.  тачання електроенер-
тику" ( 575/97-ВР ) за регуль-       Завершити гії з метою створен-
та виданими Націо- ованим та-       до кінця ня умов для повно-
нальною комісією з рифом          1998 р.  цінного  функціону-
регулювання електро-             за графі- вання оптвого ринку
енергетики ліцензія-             ком, зат- електроенергії
ми, передбачивши од-             вердженим
наковий по всій те-             Кабінетом
риторії України та-             Міністрів
риф для населення               України
 
6. Визначити згідно Національ-  -"-    починаючи створення умов  для
з Правилами оптового ний диспет-       з 1 трав- одержання  прибутку
ринку перелік плате- черський        ня     компаніями з ефек-
жів, які мають спла- центр          1998 р.  тивним управлінням,
чуватися постачаль- електрое-             а також доведення до
никами та виробника- нергетики             мінімуму регулювання
ми  електроенергії.                   роботи оптового рин-
Запровадити порядок,                   ку електроенергії
за  яким усі види
платежів,  отримані
членами   оптового
ринку  електричної
енергії, розподіля-
ються відповідно до
Інструкції про поря-
док   використання
коштів оптового рин-
ку електричної енер-
гії України
 
7. Підготувати і по- Міненерго        1 червня  економія на рік ста-
дати в установленому Національна       1998 р.  новитиме 53 млн.гри-
порядку на розгляд комісія ре-            вень
проект Закону Украї- гулювання
ни щодо скасування електрое-
пільг в оплаті спо- нергетики
житої  електроенер- Мінекономі-
гії, які надаються ки
за професійним прин- Мінпраці
ципом, та визначення
і запровадження лі-
мітів   споживання
електроенергії  для
тих категорій грома-
дян, які мають право
на отримання пільг
 
 Посилення платіжної дисципліни
 
8. Постачальникам   обленерго        починаючи поліпшення показни-
електроенергії  за Мін'юст         з     ків збору платежів
регульованим  тари-             15 травня
фом припиняти поста-             1998 р.
чання електроенергії
споживачам  відразу
після виникнення у
них заборгованості,
крім випадків, пе-
редбачених  законо-
давством.
Установити відпові-
дальність місцевих
органів виконавчої
влади за втручання
в цей процес
 
9. Відпуск електрич- обленерго  Міненерго   -"-   припинення  безкош-
ної енергії спожива-       Мінфін         товного   відпуску
чам, що фінансуються                   електроенергії
з бюджету, здійсню-
вати в межах коштів,
передбачених   у
кошторисах  на ці
цілі
 
10. Передати  вико- Міненерго        1 липня  створення  надійної
нання функцій розпо- Національна       1998 р.  та прозорої структу-
рядника коштів оп- комісія ре-            ри управління кошта-
тового ринку від На- гулювання             ми оптового ринку,
ціонального диспет- електрое-             обсяг яких становить
черського центру но- нергетики             близько  10  млрд.
воствореному  під- Національ-             гривень на рік
приємству "Енергори- ний диспет-
нок", діючому згідно черський
з виданою Національ- центр
ною комісією регулю- електрое-
вання електроенерге- нергетики
тики ліцензією
 
11. Забезпечити    Міненерго        1 червня  забезпечення  одер-
обов'язкове викорис- Мінфін         1998 р.  жання платежів від
тання  розподільчих                   постачальників
рахунків постачаль- Національний            електроенергії  за
никами електроенер- банк                регульованим тарифом
гії за регульованим
тарифом з метою пе-
реведення  на  них
усіх платежів згідно
з Інструкцією  про
порядок використання
коштів оптового рин-
ку електричної енер-
гії
 
12. Підготувати про- Міненерго        1 червня  підвищення дисциплі-
позиції  Верховній             1998 р.  ни платежів, змен-
Раді  України щодо                   шення заборгованості
поновлення відпові-                   споживачів в оплаті
дальності за несвоє-                   за спожиту електрое-
часну оплату вико-                   нергію
ристаної  електрое-
нергії  бюджетними
організаціями та по-
бутовими споживачами
 
 Погашення заборгованості
 
13. Визначити обсяги енергоком- Національ- 1 червня скорочення боргу
і  провести заліки панії    ний банк  1998  р.
заборгованості  за             для всіх
спожиту електроенер- Міненерго        установ і
гію з енергопоста- Мінфін         організа-
чальними компаніями місцеві         цій бюд-
установ і організа- органи         жетної
цій, які фінансують- виконавчої       сфери
ся з державного  та влади          1 листо-
місцевих бюджетів, а             пада
також усіх державних             1998 р.
підприємств-боржни-              для всіх
ків за електроенер-             госпроз-
гію,  застосовуючи             рахунко-
встановлений  Наці-             вих дер-
ональним банком по-             жавних
рядок проведення за-             підприєм-
ліків через банки               ств
 
14. Визначити забор- обленерго        1 травня прискорення погашен-
гованість за спожиту Міненерго        1998  р. ня позабюджетної за-
електроенергію стро-             для всіх боргованості
ком понад 3 місяці             спожива-
найбільших позабюд-             чів, сума
жетних споживачів та             заборго-
провести її реструк-             ваності
туризацію з нараху-             яких пе-
ванням відсотків як             ревищує
боргових інструмен-             1 млн.гри-
тів, які можуть бути             вень
реалізовані                  1 серпня
                       1998  р.
                       для всіх
                       спожива-
                       чів, сума
                       заборго-
                       ваності
                       яких пе-
                       ревищує
                       100 тис.
                       гривень
 
15. Створити в усіх Національ-       1 червня  ліквідація заборго-
обленерго підрозділи ний диспет-       1998 р.  ваності
збору  платежів  з черський
неплатників за спо- центр
житу електроенергію електро-
для вжиття система- енергетики
тичних правових за- обленерго
ходів до боржників Міненерго
через суди, укомп-
лектувати ці підроз-
діли спеціалістами,
здатними   вести
позови
 
16. Забезпечити по- Мінфін         1 жовтня  забезпечення надход-
гашення протягом п'я- Рада          1998 р.  ження обігових кош-
ти  років бюджетної міністрів             тів  в енергетичні
заборгованості  за Автономної             компанії та створен-
спожиту  електричну Республіки             ня умов для залучен-
та теплову енергію, Крим                ня ними  позикових
в тому числі шляхом обласні,              коштів
запровадження     Київська та
векселів Державного Севасто-
казначейства та век- польська
селів місцевих орга- міські дер-
нів виконавчої влади жавні адмі-
           ністрації
 
 Приватизація
 
17. Передавати  уп- Фонд          у двомі- створення умов  для
равління закріплених державного       сячний   посилення  ефектив-
у державній власнос- майна          строк   ності   управління
ті  пакетів  акцій Міненерго        після   енергетичними  ком-
енергокомпаній,  що             продажу  паніями та підвищен-
підлягають  прива-             перших   ня вартості держав-
тизації, переможцям             пакетів  них акцій  енерго-
конкурсів і тендерів             акцій   підприємств,  які
у порядку, передба-             кожної   підлягають привати-
ченому пунктом 104             компанії  зації
Державної  програми
приватизації
( 124/98-ВР ), зосе-
редивши в руках ін-
весторів контрольні
пакети акцій
 
18. Здійснити продаж Фонд          завершити реалізація програми
під інвестиційні зо- державного       продаж у приватизації   для
бов'язання  пакетів майна          першому  одержання максималь-
акцій у розмірі не Мінфін         півріччі  них надходжень  в
менше 25 % + 1 акція Міненерго        1999 р.  державний бюджет від
всіх обленерго  за             згідно з продажу  державних
графіком, визначеним             процеду-  акцій та фінансового
Фондом  державного             рами  та оздоровлення елект-
майна та Міненерго,             порядком, роенергетичної галу-
на відкритих торгах             передба-  зі
(тендерах) або кон-             ченими
курсах, передбачивши             законо-
можливість передачі             давством
переможцям конкурсів
в управління акцій,
закріплених у дер-             продаж
жавній  власності.             першої
Передбачити умовами             групи  з
тендерів та конкур-             15 компа-
сів внесення у роз-             ній  за-
виток енергокомпаній             вершити
коштів у розмірі не             до 1 січ-
менше початкової ці-             ня 1999р.
ни продажу
З метою забезпечення
ефективного продажу
акцій поділити обле-
нерго на дві групи
 
19. Здійснити продаж Фонд          завершити реалізація програми
не менше 24 відсот- державного       продаж у приватизації   для
ків акцій під інвес- майна          першому  одержання максималь-
тиційні зобов'язання Міненерго        півріччі  них  надходжень  в
чотирьох енергогене- Мінфін         1999р.   державний бюджет від
руючих компаній на             згідно з продажу  державних
тендерах та конкур-             процеду-  акцій та фінансового
сах.   Передбачати             рами  та оздоровлення елект-
умовами тендерів та             порядком, роенергетичної галу-
конкурсів внесення у             передба-  зі
розвиток енергоком-             ченими
паній коштів у роз-             законо-
мірі  не менше 50             давством
відсотків початкової
ціни продажу.
 
20. Проаналізувати  Комісія з        15 листо- підвищення ефектив-
результати виконання фінансового       пада    ності   реалізації
пунктів 17 - 19 цьо- оздоровлен-       1998 р.  програми приватиза-
го  Плану та підго- ня                 ції
тувати і подати на
розгляд  Кабінетові
Міністрів  України
проект плану прива-
тизації   компаній
електроенергетичної
галузі на 1999 рік
 
 Управління
 
21. Комісії з фінан- Комісія  з       починаючи підвищення ефектив-
сового оздоровлення фінансового       з 1 травня ності та надійності
забезпечити контроль оздоровлен-       1998 р.  реалізації плану
за процесом реалі- ня
зації  цього Плану
та подавати керів-
ництву Кабінету Мі-
ністрів України щок-
вартальні звіти про
хід його виконання
 
22. Готувати звітні Міненерго        15 кален- забезпечення систе-
дані щодо фінансово-             дарний   матичного моніторин-
го оздоровлення га-             день мі- гу досягнення основ-
лузі за показниками             сяця, що них показників
згідно з додатком               настає за
                       звітним
 
23. За першими ре- Міненерго        1 серпня  одержання 241  млн.
зультатами виконання Мінфін         1998 р.  доларів США за раху-
цього Плану підготу-                   нок позики Світового
вати звернення  до                   банку  на розвиток
Світового банку щодо                   ринку електроенергії
відновлення кредиту                   в Україні
на  розвиток ринку
електроенергії Укра-
їни, а також пере-
розподілу позикових
коштів на закупівлю
систем обліку елект-
ричної  енергії та
зв'язку, необхідних
для застосування по-
годинних тарифів і
добровільного обме-
ження   споживання
електроенергії
                       Додаток
                до Плану фінансового оздоровлення
                електроенергетичної галузі України
      Основні показники фінансової діяльності
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
   Показники    |   1997 р.   |               1998 р.                     | 1999 р.
фінансової діяльності|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————
           |III |гру- | IV |сі- |лютий|бере-| I  |кві- |тра- |чер- | II |ли- |сер- |вере-| III | IV | I | II
           | кв. |день | кв. |чень |   |зень | кв. |тень |вень |вень | кв. |пень |пень |сень | кв. | кв. | кв. | кв.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Збір   платежів
обленерго на тран-
зитні рахунки, крім
Київенерго (відсот-
ків   нарахованих
сум):
     усього    93,9 108,2 100,4 55,3 84,0          100  100  100  102  102  102  102  104  106  106
     готівкою   10,2  12,6 10,6 7,8 11,6          15  16  15  17  18  19  18  22  25  30
2. Збір  платежів
Енергоатому:
     усього    106,5 122,1 89,7 43,9 65,4          100  100  100  102  102  102  102  104  106  106
     готівкою    9,3  7,5  7,2 5,8  5,7          15  16  15  17  18  19  18  22  25  30
3. Показник  збору
платежів  чотирьох
теплових генеруючих
компаній (відсотків
нарахованих сум):
     усього    87,9 112,1 88,2 61  138,3          100  100  100  102  102  102  102  104  106  106
     готівкою    7,9  8,7 8,2 7    5,6          15  16  16  17  18  19  18  22  25  30
4. Роздрібні тарифи  84  84  84  84   84  84  84  84  92  92  87  92  100  100  95  100  100  100
(реальні як відсотки
ринкових)
5. Вартість пального  (28) (28) (28) (28) (28)  (28) (28) (28) 27  27  27  26  26  25  26  24  24  22
чотирьох  теплових
генеруючих компаній
(доларів США/прода-
них МВт.год)
6. Прибуток  після 5                              10           20  30  50  50
оподаткування  чо-
тирьох теплових ге-
неруючих  компаній
(млн. доларів США /
квартал)
7. Борг  обленерго 1368 1320 1320 1450 1484                1290          1280 1227 1120 1006
енергоринку (млн. до-
ларів США)
8. Борг  обленерго    120  120  120  135                 118           118  112  102  92
енергоринку (за дня-
ми, за рік)
9. Борг енергоринку 1321 1295 1295 1438 1484                1290          1288 1227 1120 1006
генеруючим компаніям
(млн. доларів США)
 
 Інформаційні показники
 
10. Оптова купівель- 3,22 3,15 3,18 3,15 3,00
на ціна електроенер-
гії чотирьох тепло-
вих генеруючих ком-
паній    (доларів
США/МВт.год)
11. Продажна  ціна 2,4  2,4  2,4  2,7  2,7
електроенергії Енер-
гоатому   (доларів
США/кВт.год)
12. Продажна  ціна 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
електроенергії гід-
рокомпаній (доларів
США/кВт.год)
13. Оптова продажна 2,93 2,93 2,93 3,03 2,89
ціна електроенергії
(постачальникам)
(доларів США/кВт.год)
14. Середній  розд- 3,76 3,76 3,76 3,95 3,95
рібний тариф (дола-
рів США/кВт.год)
——————————————————————————————
   Примітка. Показники збору платежів для Енергоатому будуть
остаточно  визначені  після проведення Комісією ЄБРР аналізу
проектів закінчення будівицтва об'єктів  на  Рівненській  та
Хмельницькій АЕС.
Головна сторінка