Поиск по сайту:Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 16 серпня 1994 р. N 561
                Київ
      Про Державну програму розвитку виробництва
      тари і пакувальних матеріалів на період до
              2000 року
        ( Додатково див. Постанову КМ 
       N 760 ( 760-95-п ) від 25.09.95 )
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
     N 400 ( 400-96-п ) від 03.04.96 ) 
 
   З метою більш повного забезпечення народного господарства
тарою і пакувальними  матеріалами  Кабінет  Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Державну програму розвитку виробництва тари і
пакувальних матеріалів на період до 2000 року, що додається
(далі - Державна програма).
   2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів під час
формування проектів планів економічного і соціального розвитку та
державного бюджету на відповідні роки передбачати за заявками
міністерств і відомств - виконавців Державної програми кошти на
фінансування з  метою  створення  потужностей і устаткування,
необхідних для виготовлення тари і пакувальних матеріалів.
   Заінтересованим міністерствам  і  відомствам  залучати  в
установленому порядку кошти підприємств, які входять до сфери їх
управління, для спрямування в порядку пайової участі на виконання
завдань Державної програми.
   Вважати за  доцільне  залучення  коштів  підприємств  і
організацій недержавної форми власності для цих цілей.
   3. Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України під час
визначення пріоритетних напрямів використання іноземних кредитів
ураховувати необхідність виконання завдань Державної програми.
   4. Міністерству промисловості, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу   і  конверсії,  Державному
комітетові по харчовій промисловості, Міністерству  сільського
господарства і продовольства, Державному комітетові з матеріальних
ресурсів та іншим міністерствам і відомствам вважати одним з
пріоритетних напрямів своєї діяльності забезпечення розроблення й
виготовлення тари і пакувальних матеріалів для харчових продуктів
з дотриманням вимог стандартів щодо їх виготовлення, використання
та вторинної переробки.
   5. ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 400
( 400-96-п ) від 03.04.96 ) Міністерству економіки, Державному
комітетові з матеріальних ресурсів,  іншим  міністерствам  і
відомствам щорічно:
   під час формування  державного  контракту  і  державного
замовлення на виготовлення і поставку продукції (виконання робіт,
надання послуг)  ураховувати   необхідність   першочергового
забезпечення фінансовими  та  матеріально-технічними  ресурсами
виконання завдань Державної програми;
   виділяти в установленому порядку матеріально-технічні ресурси
для виконання робіт і надання послуг, пов'язаних з реалізацією
цієї Програми.
   6. Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному
комітетові по харчовій промисловості, Міністерству сільського
господарства  і  продовольства,  Міністерству  промисловості,
Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Державному комітетові з питань науки і технологій,
іншим заінтересованим міністерствам  і  відомствам  здійснити
організаційні заходи щодо створення за участю підприємств і
організацій недержавних форм власності дослідно-конструкторського
центру тари і пакувальних матеріалів для визначення напрямів і
координації роботи, пов'язаної із створенням нових виробництв
тари і пакувальних матеріалів.
   7. Центру розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті
Міністрів України створити банк даних з питань розроблення і
виробництва тари і пакувальних матеріалів.
   8. Міністерству економіки разом з Державним комітетом з
матеріальних ресурсів подавати щорічно у 1 кварталі Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про  хід  виконання
Державної програми.
   9. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра В.М.Шмарова.
 
   Прем'єр-міністр України           В.МАСОЛ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.32
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 серпня 1994 р. N 561
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
       розвитку виробництва тари і пакувальних
        матеріалів на період до 2000 року
 
   Ця Програма розроблена Держкомресурсів разом з Мінекономіки,
Мінпромом, Мінмашпромом,  Мінсільгосппродом,  Держхарчопромом,
Держкомнафтогазом, ДКНТ, Держкомвидавом відповідно до рішення
Президії Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1994 р. N 16
"Про стан і заходи щодо збільшення виробництва таропакувальних
матеріалів для продовольчих товарів".
   Метою Державної  програми  є  створення   вітчизняної
індустріальної бази для виготовлення тари і пакувальних матеріалів
за якнайширшою номенклатурою згідно з додатками N 1-10. ( Додатки
відсутні в БД )
   Програма базується на тих засадах, що тара і пакувальні
матеріали за обсягами, якістю і асортиментом не  відповідають
потребам підприємств усіх галузей економіки, що різко знижує її
ефективність. Це в першу чергу стосується харчової, переробної
промисловості, сфери обслуговування.
   Розвиток виробництва  тари  і  пакувальних  матеріалів
здійснюватиметься за такими напрямами:
   створення власної сировинної бази;
   здійснення технічного переозброєння існуючих і будівництво
нових відповідних підприємств;
   удосконалення технологічних процесів з виготовлення окремих
видів тари і пакувальних матеріалів;
   створення і  освоєння  виробництва  прогресивних  видів
транспортної і споживчої тари;
   доведення обсягів випуску фасованої харчової продукції на
підприємствах до 70 відсотків загального обсягу її виробництва.
   Виконання Державної  програми  сприятиме  більш  повному
забезпеченню населення товарами широкого  вжитку,  розв'язанню
економічних і соціальних проблем, зокрема щодо:
   нарощування обсягів виробництва товарів споживання, особливо
продовольчих;
   зменшення втрат  готової  продукції  в  процесі  її
транспортування і зберігання;
   поліпшення якості товарів  та  їх  естетичного  вигляду,
задоволення потреби споживачів;
   збільшення обсягів експортних поставок харчової продукції;
   поступового зменшення імпортної закупівлі тари і пакувальних
матеріалів;
   збільшення кількості робочих місць.
 
Головна сторінка