Поиск по сайту:Про затвердження Положення про порядок забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців, відряджених до Національного космічного агентства України

Головна сторінка

        НАЦIОНАЛЬНЕ КОСМIЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
 
               Н А К А З
 
 N 279 від 30.12.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   14 квітня 1998 р.
 vd971230 vn279            за N 239/2679
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу НКАУ
      N 38 ( z0280-01 ) від 13.03.2001 )
 
       Про затвердження Положення про порядок
       забезпечення  житловими приміщеннями
       військовослужбовців,  відряджених до
      Національного космічного агентства України
 
 
   З метою впорядкування та удосконалення порядку забезпечення
житловими приміщеннями військовослужбовців Збройних Сил України,
відряджених до Національного  космічного  агентства  України,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок забезпечення житловими
приміщеннями військовослужбовців, відряджених до Національного
космічного агентства України (додається).
   2. Керівникам  установ  НКАУ,  до  яких  відряджено
військовослужбовців Збройних Сил України:
   до 1 червня 1998 року привести облік військовослужбовців, які
потребують поліпшення житлових умов, у відповідність до вимог
Положення про  порядок  забезпечення  житловими  приміщеннями
військовослужбовців,  відряджених  до Національного космічного
агентства України. При формуванні списків враховувати  строк
перебування  на  квартирному  обліку  військовослужбовців  в
Міністерстві оборони України;
   до 1 червня 1998 року подати до НКАУ контрольні списки
військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку в
установах НКАУ.
   3. Контроль за виконанням Наказу покласти на заступника
Генерального директора НКАУ генерал-майора Литвинова В.А.
   4. Наказ розіслати до Центрів НКАУ.
 
 Генеральний директор НКАУ                О.Негода
 
                       Затверджено
                 наказом Національного космічного
                 агентства України
                 30.12.97 N 279
 
     Положення про  порядок  забезпечення житловими
     приміщеннями військовослужбовців, відряджених до
      Національного космічного агентства України
 
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення встановлює порядок забезпечення житловими
приміщеннями осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів,
військовослужбовців   військової   служби  за  контрактом,
військовослужбовців-жінок, яких  відряджено  до  Національного
космічного   агентства   України   (НКАУ)   (надалі   -
військовослужбовців), та членів їхніх сімей.
   1.2. Забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей
житловими приміщеннями  здійснюються  відповідно  до  чинного
законодавства України.
   1.3. Забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей
житловими приміщеннями здійснюються шляхом:
   власного житлового будівництва;
   пайової участі у житловому будівництві з міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, з виконавчими
органами місцевої влади, підприємствами i організаціями;
   кооперативного та індивідуального житлового будівництва;
   придбання житла;
   будівництва i придбання житла коштом інвесторів.
   1.4. Військовослужбовці забезпечуються житловими приміщеннями
за місцем проходження військової служби.
   1.5. Військовослужбовці та члени їхніх сімей мають право до
одержання житлового приміщення прописатися за адресою установи
НКАУ.
   1.6. Джерелами фінансування  для  житлового  забезпечення
військовослужбовців в НКАУ є:
   централізовані капітальні вкладення Державного бюджету по
статті "будівництво житла для військовослужбовців";
   прибуток від господарської діяльності установ НКАУ та від
реалізаціє майна i спеціальної техніки;
   кошти інвесторів.
   1.7. Особи,   винні   у  порушенні  порядку  взяття
військовослужбовців на квартирний облік, зняття з обліку i надання
військовослужбовцям  житлових  приміщень,  несуть кримінальну,
адміністративну або іншу відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством України.
 
       2. Квартирний облік військовослужбовців
   2.1. Облік військовослужбовців, які потребують поліпшення
житлових умов, здійснюється в установах НКАУ, а за їх бажанням -
також i в виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем
проживання.
   Перелік установ   НКАУ,   що   здійснюють   облік
військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов,
визначається наказом Генерального директора НКАУ.
   2.2. Військовослужбовці визнаються такими, що  потребують
поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до
чинного законодавства України.
   2.3. З   метою   забезпечення   правильного   обліку
військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов,
розподілу  та використання жилих приміщень в установах НКАУ
утворюються житлові комісії військовослужбовців (далі за текстом -
житлові комісії).
   Склад житлової комісії затверджується  наказом  керівника
установи НКАУ та має бути вивішеним для загального огляду.
   2.4. Військовослужбовці беруться на квартирний облік  за
рішенням житлової комісії установи НКАУ, затвердженим керівником
установи НКАУ та виконавчим комітетом Ради народних депутатів, на
території якої знаходиться відповідна установа НКАУ. На засіданні
житлової комісії має право бути присутнім військовослужбовець,
відносно якого вирішується питання прийняття на квартирний облік.
   В рішенні житлової  комісії  вказується  дата  прийняття
військовослужбовця на облік, склад сім'ї, підстави для прийняття
на облік, вид черги на надання жилих приміщень (загальна черга,
першочергово, позачергово), а у випадку відмови в прийнятті на
облік - підстави відмови з посиланням на відповідну  норму
житлового законодавства України.
   Військовослужбовець, відносно якого прийнято рішення  про
відмову в прийнятті на квартирний облік, має право оскаржити
рішення житлової комісії установи НКАУ в судовому порядку у
відповідності до чинного законодавства України.
   2.5. Датою поставлення на квартирний облік вважається день,
коли було винесене спільне рішення житловою комісією установи НКАУ
та керівником установи НКАУ про прийняття військовослужбовця на
квартирний облік.
   2.6. Військовослужбовці, яких прийнято на квартирний облік,
заносяться до книги обліку осіб, які перебувають в черзі на
одержання житлових приміщень (додаток 1 до цього Положення).
Сторінки книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені
печаткою установи та підписані секретарем житлової комісії. Книга
обліковується  в  діловодстві  (справочинстві)  установи  i
зберігається як документ суворої звітності.
   2.7. На кожного військовослужбовця, взятого на квартирний
облік, оформлюється облікова справа, у якій знаходяться необхідні
документи:
   рапорт про прийняття на квартирний облік, який підписується
членами сім'ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають
самостійне право на отримання житла та бажають разом з ним стати
на облік;
   довідка про обстеження житлових умов (додаток 7 до цього
Положення, або додаток 7 до наказу Міністра Оборони України від
03.02.95 р. N 20 ( z0043-95 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 20.02.95 за N 43/579);
   довідка з місця проживання про склад сім'ї та про прописку
або довідка про здачу житлової площі за попереднім місцем служби
(додаток 6 до цього Положення або додаток 6 до наказу Міністра
Оборони України від 03.02.95 р. N 20 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 20.02. 95 за N 43/579);
   довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному
обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевої влади).
   Iнші документи,  в  разі  потреби, житлові комісії самі
запитують через керівника установи НКАУ у відповідних державних
органах, установах, організаціях.
   2.8. Військовослужбовці, які ставляться на квартирний облік
на пільгових засадах або користуються правом першочергового та
позачергового одержання житлових приміщень, зазначають це  у
рапорті з долученням до нього відповідних документів.
   2.9. Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру у
книзі обліку осіб на отримання житлових приміщень.
   Облікові справи є документами суворої звітності.
   Облікові справи зберігаються в місцях квартирного обліку
військовослужбовців до отримання ними житлових приміщень або
зняття  їх з квартирного обліку відповідно до п.2.11 цього
Положення.
   Після отримання  військовослужбовцем  житлових  приміщень
облікові справи зберігаються у виконавчих органах місцевої влади,
які видали ордер на заселення житлових приміщень.
   Облікові справи військовослужбовців, яких знято з квартирного
обліку у відповідності до п.2.11 цього Положення, зберігаються в
місцях  квартирного  обліку  окремо  від  облікових  справ
військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку.
   2.10. Облікові справи зберігаються протягом 5 років після
одержання військовослужбовцями житлових приміщень чи зняття їх з
квартирного обліку. Місце зберігання облікових справ визначається
п.2.9 цього Положення.
   По закінченню  встановленого  терміну  облікові  справи
знищуються у встановленому порядку.
   2.11. Військовослужбовці знімаються з квартирного обліку в
установі НКАУ у випадках, передбачених статтею 40 Житлового
Кодексу Української РСР ( 5464-10 ).
   2.12. Військовослужбовці,  які перебувають на квартирному
обліку, при переміщенні по службі на вищу, рівнозначну посаду, а
також  з вищих посад на нижчі за підставами, передбаченими
підпунктами "а", "б" та "д" пункту 36 "Тимчасового положення про
проходження військової служби особами офіцерського складу" та
підпунктами "а" та "б" пункту 27 "Тимчасового положення про
проходження  військової  служби  прапорщиками  та  мічманами"
(затверджені Указом Президента України від 13 травня 1993 року
N 174/93), пов'язаному з переїздом до іншого міста (населеного
пункту), приймаються на квартирний облік за новим місцем служби
разом з членами їхніх сімей зі збереженням попереднього часу
перебування на квартирному обліку за останнім місцем служби, а
також у списках осіб, що користуються правом першочергового та
позачергового одержання жилих приміщень.
   Перебування військовослужбовця  на  квартирному  обліку в
установі НКАУ за останнім місцем служби, а також у списках осіб,
що користуються правом першочергового та позачергового одержання
жилих приміщень, підтверджується довідкою, виданою керівником
відповідної установи НКАУ (додаток 2 до цього Положення) або
виданою відповідною КЕЧ району та командиром військової частини
(додаток 2 до наказу Міністра оборони України від 03.02.95 р. N 20
( z0043-95 ) (зареєстровано в Міністерстві  юстиції  України
20.02.95 за N 43/579).
   2.13. Списки військовослужбовців, яких прийнято на квартирний
облік  та  окремі  списки  осіб,  які  користуються  правом
першочергового (додаток 3 до цього Положення) та позачергового
(додаток 4 до цього Положення) одержання житлових приміщень, мають
бути вивішені для загального огляду.
   Контрольні списки  військовослужбовців,  яких прийнято на
квартирний облік в установах НКАУ, та окремі списки осіб, які
користуються правом першочергового та позачергового одержання
житлових приміщень, керівник установи надсилає до НКАУ  для
загального обліку, здійснення контролю та планування поточних
витрат на будівництво i придбання житла.
   2.14. За військовослужбовцями, яких направлено на навчання до
військових навчальних закладів Міністерства оборони України з їх
виключенням зі списків установ НКАУ, на весь період навчання
зберігається житло та черга на його отримання за місцем їхньої
попередньої служби (в установі НКАУ).
   2.15. Щороку, в період з 1 жовтня по 31 грудня, керівництво
установ  НКАУ  спільно  з  житловими  комісіями  проводять
перереєстрацію військовослужбовців, які потребують  поліпшення
житлових умов. В ході перереєстрації перевіряються облікові дані.
Виявлені зміни вносяться в облікові справи та у книги обліку осіб,
які перебувають у черзі на отримання житлових приміщень.
   За результатами перереєстрації керівник установи спільно з
житловою комісією вносять відповідні зміни до контрольних списків,
які керівник установи НКАУ надсилає до НКАУ в строк до 31 січня.
   2.16. Контроль за станом квартирного обліку в установах НКАУ
здійснюється виконавчими органами місцевої влади.
 
         3. Надання житлових приміщень
   3.1. Щороку, після затвердження витрат Державного бюджету на
будівництво житла для військовослужбовців та визначення обсягів
фінансування  будівництва житла для військовослужбовців, яких
відряджено до НКАУ, управління формування космічних програм,
економіки i фінансів НКАУ опрацьовує та подає на затвердження
Генеральному директору НКАУ пропозиції щодо розподілу капітальних
вкладень на житлове будівництво в поточному році.
   Наказ Генерального директора НКАУ про розподіл витрат на
житлове будівництво в поточному році доводиться до керівників
установ НКАУ.
   На підставі наказу Генерального директора НКАУ про розподіл
витрат на житлове будівництво в поточному році керівники установ
НКАУ визначають обсяг житла, що підлягає заселенню у поточному
році.
   Обсяг житла, що підлягає заселенню у поточному році по
установі НКАУ, доводиться наказом керівника установи НКАУ до
військовослужбовців. В наказі керівника установи НКАУ визначається
кількість  житлової  площі  для  надання  військовослужбовцям
позачергово, першочергово i у порядку загальної черги.
   3.2. Розподіл житлової площі для надання військовослужбовцям
позачергово,  першочергово  та  в  порядку  загальної  черги
визначається наказом керівника установи НКАУ за поданням житлової
комісії установи НКАУ, виходячи з кількості військовослужбовців,
які перебувають в загальній черзі, у списках військовослужбовців,
які мають право на першочергове та позачергове отримання житлових
приміщень, та часу перебування військовослужбовців на квартирному
обліку.
   Житлова площа, що побудована за кошти інвесторів, після
розрахунків з інвестором підлягає розподілу через житлову комісію
в обсязі 100%.
   Забезпечення житловою  площею  громадян,  яких  фактично
відселено з місць забудови, здійснюється за рахунок частки житла,
яка належить інвестору, за погодженням з місцевими органами
виконавчої влади. Про це зазначається в документах на інвестування
будівництва житла для військовослужбовців.
   3.3. Житлові приміщення військовослужбовцям надаються  за
рішенням Генерального директора НКАУ, на підставі рішення житлової
комісії Центрального апарату НКАУ.
   Рішення про надання житлового приміщення військовослужбовцю
приймається житловою комісією Центрального апарату  НКАУ  на
підставі рішення житлової комісії установи НКАУ, яке затверджено
керівником установи НКАУ.
   Списки розподілу житлової площі по установі НКАУ (додаток 5
до цього Положення) з необхідними документами подаються  на
затвердження Генеральному директору НКАУ.
   Затверджене Генеральним директором НКАУ рішення про надання
житлових  приміщень передається на затвердження i оформлення
ордерів відповідному органу місцевої виконавчої влади (місцевим
держадміністраціям), який, згідно з чинним законодавством України,
здійснює оформлення та видачу ордерів.
   3.4. Житлові приміщення надаються військовослужбовцям у межах
норм, встановлених житловим законодавством України.
   3.5. Право на отримання додаткової житлової площі згідно зі
статтею 49 Житлового Кодексу Української РСР ( 5464-10 ) та чинним
законодавством   України   надається   окремим  категоріям
військовослужбовців.
   3.6. Житлові приміщення надаються тільки військовослужбовцям,
які перебувають на квартирному обліку, крім випадків, передбачених
житловим законодавством України.
   3.7. Порядок  визначення  почерговості  надання  житлових
приміщень військовослужбовцям встановлюється Житловим кодексом
Української РСР, чинним законодавством України та цим Положенням.
   Черговість надання  житлових приміщень визначається датою
прийняття спільного рішення житловою комісією установи НКАУ та
керівника  установи НКАУ про прийняття військовослужбовця на
квартирний облік та датою прийняття  рішення  про  внесення
військовослужбовця  до списків осіб, які користуються правом
першочергового та позачергового отримання житлових приміщень, з
урахуванням п.2.12 цього Положення.
   Як виняток, за клопотанням керівника установи  НКАУ  та
житлової комісії може бути порушено питання перед Генеральним
директором НКАУ про надання житла окремим військовослужбовцям
позачергово з урахуванням їхнього особистого вкладу за підсумками
року. Про результати розгляду цього питання Генеральним директором
НКАУ керівник установи НКАУ інформує житлову комісію установи та
військовослужбовців на загальних зборах.
   3.8. Військовослужбовцю,  який  перебуває  на квартирному
обліку, черговість надання житлового  приміщення  може  бути
перенесена на рік, якщо він безпідставно відмовився від наданого
житлового приміщення, яке відповідає встановленим вимогам та
розміру.  Рішення про перенесення черги приймається житловою
комісією установи НКАУ та узгоджується з керівником установи НКАУ.
   Про прийняте   рішення   житлова  комісія  повідомляє
військовослужбовця у письмовій формі із зазначенням  підстав
прийнятого рішення у 15-денний термін.
   Рішення житлової комісії про перенесення черги може бути
оскаржено військовослужбовцем у судовому порядку згідно з чинним
законодавством України.
   3.9. Житлове приміщення, яке надається військовослужбовцю,
має бути впорядкованим стосовно до умов даного населеного пункту,
відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам.
   При наданні житлових приміщень не допускається заселення
однієї кімнати особами різної статі старшими за 9 років, крім
подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких
хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в
одній кімнаті з членами своєї сім'ї.
   3.10. В окремих випадках, за проханням військовослужбовців,
які перебувають на квартирному обліку (в першу чергу тих, чия
черга  на  отримання  житлових  приміщень  надійшла),  та
військовослужбовців,  що  користуються  правом  позачергового
одержання житлових приміщень, у порядку тимчасового поліпшення
житлових умов їм може бути виділене житлове приміщення, яке не
відповідає вимогам пункту 3.9 цього Положення або за розміром
менше рівня середньої забезпеченості громадян у даному населеному
пункті, зі збереженням права перебування на квартирному обліку та
в списках першочерговиків чи в списку позачерговиків.
   3.11. Правом  позачергового  одержання житлових приміщень
користуються окремі категорії військовослужбовців  згідно  зі
статтею 46 Житлового Кодексу Української РСР ( 5464-10 ) та чинним
законодавством України.
   3.12. Правом першочергового одержання житлових приміщень,
крім осіб, зазначених в статті 45 Житлового кодексу України,
користуються:
   військовослужбовці - учасники бойових дій та учасники війни
(та особи, визнані такими згідно з чинним законодавством України);
   військовослубовці, які мають вислугу 25 i більше календарних
років;
   військовослужбовці, які проживають у будинках, що знаходяться
в аварійному стані i не підлягають капітальному ремонту.
   В межах календарного року прийняття на квартирний облік
перевагою   в  одержанні  жилих  приміщень  користуються
військовослужбовці, які мають вислугу не менше 15 календарних
років та позитивно характеризуються керівництвом установи НКАУ.
   3.13. Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний
i правовий  захист  військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ), сім'ї військовослужбовців, які загинули чи померли,
або пропали безвісти під час проходження служби, у випадку потреби
поліпшення житлових умов забезпечуються житлом першочергово, а
особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(стаття 10) - позачергово.
   3.14. Військовослужбовці, відносно яких прийнято рішення про
надання житлового приміщення, дають письмове зобов'язання про
звільнення житлового приміщення, в якому вони мешкали до прийняття
рішення про надання житлового приміщення.
   Виняток становлять  військовослужбовці,  які  не  мають
постійного житла i не забезпечені службовим житловим приміщенням
та військовослужбовці, відносно яких прийнято рішення про надання
додаткового житлового приміщення без звільнення займаного ними
житлового приміщення, коли там залишилися проживати повнолітні
члени їхньої сім'ї.
   3.15. Рішення про надання житлового приміщення може бути
переглянуто до видачі ордера, якщо з'ясуються обставини, які не
були раніше відомі i могли вплинути на зазначене рішення.
   3.16. Військовослужбовці  -  члени  житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, а також ті, які мають у власності
квартиру (будинок), при переміщенні по службі у межах України,
пов'язаному  з  переїздом  до  іншого  населеного  пункту,
забезпечуються житловими приміщеннями за новим місцем служби
нарівні з військовослужбовцями, які не мають житла, якщо вони не
сплачували позику банку за рахунок військової частини Збройних Сил
(за рахунок Міністерства оборони) або установи НКАУ, чи повернули
її зазначеним військовим частинам або установам НКАУ.
   3.17. Військовослужбовці, які приватизували свої квартири, на
новому місці служби забезпечуються житловими приміщеннями на
загальних  підставах згідно з вимогами чинного законодавства
України.
 
         4. Ордер на житлове приміщення
   4.1. На  підставі рішення про надання військовослужбовцю
житлового приміщення орган місцевої виконавчої влади (державної
адміністрації), який має на те повноваження, видає ордер на
вселення в надане житлове приміщення. Ордер може бути видано лише
на вільне житлове приміщення.
   4.2. Для оформлення документів на видачу ордерів установи
НКАУ подають до органів місцевої виконавчої влади такі документи:
   список розподілу житлової площі по установі НКАУ;
   облікову справу військовослужбовця, відносно якого прийнято
рішення про надання житлового приміщення;
   довідку з місця проживання про склад сім'ї та прописку
(додаток 2 до Правил обліку громадян, затверджених постановою РМ
Української РСР від 11.12.84 N 470 ( 470-84-п ) або довідку про
здачу  житлового  приміщення  за  останнім місцем проживання
військовослужбовця, видану установою НКАУ (додаток 6 до цього
Положення)   чи  місцевими  органами  житлово-комунального
господарства,  чи  квартирно-експлуатаційною  частиною  району
(додаток 6 до Положення про порядок забезпечення жилою площею в
Збройних Силах України, наказ Міністра Оборони України  від
03.02.95 р. N 20 ( z0043-95 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 20.02.95 за N 43/579), або охоронне свідоцтво на
заброньоване житлове приміщення;
   довідку про  перевірку  житлових  умов житловою комісією
установи НКАУ (додаток 7 до цього Положення);
   паспорти на  дорослих  членів  сім'ї  військовослужбовця,
включених в ордер.
   На вимогу органів місцевої виконавчої влади в необхідних
випадках  додаються  інші  документи,  передбачені  чинним
законодавством України.
   4.3. Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю, на
ім'я якого він виданий, або, за його письмовим дорученням - іншій
особі.
   4.4. При   вселенні  в  надане  житлове  приміщення
військовослужбовець  здає  ордер  у  житлово-експлуатаційну
організацію, а за відсутності - тому підприємству (установі,
організації), яке забезпечує експлуатацію наданого  житлового
приміщення.
   Ордер зберігається як документ суворої звітності.
   4.5. Одночасно з ордером подаються паспорти усіх членів
сім'ї, яких включено до ордера, з відміткою про виписку з
попереднього місця проживання.
   4.6. Ордер дійсний протягом 30 днів.
   4.7. Ордер на житлове приміщення може бути визнано недійсним
у судовому порядку у випадках:
   подання військовослужбовцем  відомостей,  не  відповідних
дійсності, які стали підставою для надання житлового приміщення;
   порушення прав інших військовослужбовців та громадян або
установ на зазначене в ордері житлове приміщення;
   неправомірних дій посадових осіб при вирішенні питання про
надання житлового приміщення;
   в інших випадках порушення порядку i умов надання житлових
приміщень.
   4.8. Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено
у судовому порядку протягом трьох років з дня його видачі.
 
     5. Забезпечення житлом військовослужбовців при
   звільненні їх з військової служби у запас чи відставку
   5.1. Військовослужбовці, які перебувають  на  квартирному
обліку, при звільненні їх з військової служби у запас чи відставку
за віком, за станом здоров'я, або у зв'язку зі скороченням штатів
чи організаційними заходами, у разі неможливості використання їх
на службі, залишаються на квартирному обліку до одержання ними
житлового приміщення в установі НКАУ, а у випадку її розформування
- у військових комісаріатах, та користуються правом на позачергове
одержання житлового приміщення.
   5.2. Якщо такий військовослужбовець обирає для проживання
після звільнення з військової служби, з урахуванням чинного
порядку прописки, інший населений пункт, то керівник відповідної
установи НКАУ за проханням військовослужбовця подає, відповідно до
чинного  законодавства,  до  військового  комісаріату  i
квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ) району або до виконавчих
комітетів  місцевих  Рад  народних  депутатів  (державних
адміністрацій)   документи,   потрібні   для   зарахування
військовослужбовця на квартирний облік, на якому він перебуває до
одержання житлового приміщення.
   5.3. На підставі повідомлення КЕЧ району або виконавчих
комітетів місцевих Рад народних депутатів про зарахування такого
військовослужбовця до черги на отримання житлового приміщення у
військовому комісаріаті або у виконавчому комітеті місцевих Рад
народних депутатів, він знімається з квартирного обліку в установі
НКАУ.
 
           6. Обмін та бронювання
       військовослужовцями житлових приміщень
   6.1. Обмін  та  бронювання  військовослужбовцями житлових
приміщень проводиться  на  загальних  підставах  у  порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
   6.2. У випадках обміну жилого приміщення у будинках установ
НКАУ, згоду на обмін, передбачену статтею 82 Житлового кодексу
України ( 5464-10 ), надає керівник установи НКАУ.
   6.3. Житлова площа, яка заброньована за військовослужбовцями,
обліковується в установі НКАУ у книзі обліку  заброньованої
житлової площі (додаток 8 до цього Положення).
 
           7. Облік житлової площі
   7.1. Обліку підлягає житлова площа, що надійшла від власного
будівництва;  одержана від місцевих виконавчих комітетів Рад
народних депутатів та державних адміністрацій, міністерств та
інших  центральних  органів  виконавчої  влади; надійшла від
перебудови нежилих приміщень; належить військовослужбовцям та
членам їхніх сімей у будинках, які раніше належали Міністерству
оборони та були передані встановленим порядком на баланс житлових
організацій  виконавчих комітетів Рад народних депутатів або
державних адміністрацій; побудована коштом інвесторів.
   7.2. Житлова площа, на якій проживають військовослужбовці,
відряджені до установ НКАУ, враховується в цих установах у книзі
обліку житлової площі, яка підлягає заселенню (додаток 9 до цього
Положення).
   Житлова площа у будинках виконавчих комітетів Рад народних
депутатів та державних адміністрацій, міністерств обліковується
також в картках обліку житлової площі (додаток 10 до цього
Положення). Картки обліку жилої площі нумеруються та реєструються
у книзі реєстрації карток обліку (додаток 11 до цього Положення).
У випадку зняття з обліку закріпленої житлової площі на картці
робиться відповідна позначка. Картки зберігаються постійно.
   7.3. Перевірка стану обліку та використання житлової площі,
закріпленої за установами НКАУ у будинках виконавчих комітетів Рад
народних депутатів та державних адміністрацій, міністерств та
інших цетральних органів виконавчої влади, провадиться щорічно
керівництвом установ НКАУ разом з житловими комісіями.  Про
проведені перевірки робляться відповідні помітки у картках обліку.
   7.4. У випадках, коли військовослужбовець, який звільняється
у запас або у відставку, залишається проживати на закріпленій за
установою НКАУ житловій площі у будинках виконавчих комітетів Рад
народних депутатів, міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, така житлова площа знімається з обліку в
установах  НКАУ.  Ця житлова площа передається на облік до
виконавчих  комітетів  Рад  народних  депутатів  (державних
адміністрацій).
 
 Заступник Генерального директора НКАУ з питань
 виконання космічних програм оборонного та
 подвійного призначення
 генерал-майор                     В.Литвинов
 
                         Додаток 1
                      до пункту 2.6 Положення
 
              Книга обліку
 осіб, які перебувають на черзі на одержання житлових приміщень
 ______________________________________________________________
          (найменування установи НКАУ)
   Розпочата ________________ 19 ___ р.
   Закінчена ________________ 19 ___ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Військове звання,¦Місце¦Адреса, ко-¦ Прийняття та¦Дата і ном-¦Дата і ном-¦Рішення пр- ¦Прим-¦
¦п/п¦прізвище, ім'я та¦робо-¦ротка хара-¦  облік   ¦ер рішення ¦ер рішення ¦о зняття  ¦ітки ¦
¦  ¦по батькові голо-¦ти ч-¦ктеристика ¦--------------¦житлової к-¦про наданн-¦з обліку  ¦   ¦
¦  ¦ви та членів сім-¦ленів¦займаної ж-¦Дата і н-¦Під-¦омісії про ¦я житлового¦(виключення ¦   ¦
¦  ¦'ї, їх родинні в-¦сім'ї¦итлової пл-¦омер ріш-¦ста-¦внесення у ¦приміщення,¦з числа ос- ¦   ¦
¦  ¦ідносини, рік на-¦   ¦ощі та його¦енння жи-¦ви ¦списки пер-¦адреса, ро-¦іб, які пер-¦   ¦
¦  ¦родження     ¦   ¦відомча пр-¦тлової к-¦  ¦шочерговик-¦змір житло-¦ебувають на ¦   ¦
¦  ¦         ¦   ¦иналежність¦омісії  ¦  ¦ів     ¦вої площі ¦обліку)   ¦   ¦
¦---+-----------------+-----+-----------+---------+----+-----------+-----------+------------+-----¦
¦---+-----------------+-----+-----------+---------+----+-----------+-----------+------------+-----¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         Додаток 2
                     до пункту 2.12 Положення
 
               Довідка
 
          Надана _______________________________________
                 (військове звання, прізвище)
          ______________________________________________
                  (ім'я та по батькові)
   як засвідчення  того,  що  він(вона)  перебував(-ла)  на
квартирному обліку в _____________________________________________
__________________________________________________________________
           (назва установи НКАУ)
з ____________________ у складі сім'ї з ____________ осіб, а також
 (число, місяць, рік)          (кількість)
у списках осіб, які мають право на першочергове, позачергове
                     (підкреслити)
отримання житлових приміщеннь з ______________________ .
                 (число, місяць, рік)
   Проживав у  гуртожитку,  службовому приміщенні, приватній
          (підкреслити)
квартирі.
   Керівник ____________________________________________________
             (назва установи НКАУ)
   М.П. ________________________________________________________
       (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
 
                         Додаток 3
                     до пункту 2.13 Положення
 
               Список
      військовослужбовців, відряджених до НКАУ,
      які користуються правом першочергового
          одержання житлових приміщень
 
    ____________________________________________________
          (найменування установи НКАУ)
 
--------------------------------------------------------------------
¦N ¦Військове звання,¦Підс-¦Дата і но-¦Дата і номер рі-¦Ріше-¦При-¦
¦п/п¦прізвище, ім'я та¦тави ¦мер рішен-¦шенння житлової ¦ння ¦міт-¦
¦  ¦по батькові війс-¦для ¦ня житлов-¦комісії установи¦про ¦ки ¦
¦  ¦ьковослужбовця та¦вклю-¦ої комісії¦НАКУ про надання¦викл-¦  ¦
¦  ¦членів сім'ї, які¦чення¦установи ¦житлового примі-¦ючен-¦  ¦
¦  ¦перебувають на к-¦до с-¦НКАУ про ¦щення, кількість¦ня зі¦  ¦
¦  ¦вартирному обліку¦писку¦включення ¦кімнат, розмір ¦спис-¦  ¦
¦  ¦разом з ним   ¦   ¦до списку ¦житлової площі ¦ку  ¦  ¦
¦---+-----------------+-----+----------+----------------+-----+----¦
¦ 1 ¦    2    ¦ 3 ¦   4  ¦    5    ¦ 6 ¦ 7 ¦
¦---+-----------------+-----+----------+----------------+-----+----¦
--------------------------------------------------------------------
 
                          Додаток 4
                     до пункту 2.13 Положення
 
               Список
  військовослужбовців, відряджених до НКАУ, які користуються
    правом позачергового одержання житлових приміщень
 
    ____________________________________________________
          (найменування установи НКАУ)
 
--------------------------------------------------------------------
¦N ¦Військове звання,¦Підс-¦Дата і но-¦Дата і номер рі-¦Ріше-¦При-¦
¦п/п¦прізвище, ім'я та¦тави ¦мер рішен-¦шенння житлової ¦ння ¦міт-¦
¦  ¦по батькові війс-¦для ¦ня житлов-¦комісії установи¦про ¦ки ¦
¦  ¦ьковослужбовця та¦вклю-¦ої комісії¦НКАУ про надання¦викл-¦  ¦
¦  ¦членів сім'ї, які¦чення¦установи ¦житлового примі-¦ючен-¦  ¦
¦  ¦перебувають на к-¦до с-¦НКАУ про ¦щення, кількість¦ня зі¦  ¦
¦  ¦вартирному обліку¦писку¦включення ¦кімнат, розмір ¦спис-¦  ¦
¦  ¦разом з ним   ¦   ¦в список ¦житлової площі ¦ку  ¦  ¦
¦---+-----------------+-----+----------+----------------+-----+----¦
¦ 1 ¦    2    ¦ 3 ¦   4  ¦    5    ¦ 6 ¦ 7 ¦
¦---+-----------------+-----+----------+----------------+-----+----¦
--------------------------------------------------------------------
 
                         Додаток 5
                      до пункту 3.3 Положення
 
   Затверджую                 Затверджено
Генеральний директор НКАУ       Рішення виконавчого комітету
                   ____________________________
"___"_________ 199__ року       Ради народних депутатів
                    від __________ N _______
 
               Список
          розподілу житлової площі по
 
    ____________________________________________________
          (найменування установи НКАУ)
----------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Номер і ¦Військо-¦Прізвище, і-¦Всь-¦Надається житлова площа¦Дані про місце попере-¦Прим-¦
¦п/п¦дата пр-¦ве зван-¦м'я та по б-¦го ¦-----------------------¦ днього проживання ¦ітка ¦
¦  ¦отоколу ¦ня, прі-¦атькові чле-¦чле-¦ад-¦N ¦кіль-¦пло-¦пов-¦----------------------+-----¦
¦  ¦засідан-¦звище та¦нів сім'ї, ¦нів ¦ре-¦кв.¦кість¦ща ¦ерх ¦ад-¦N ¦кіль-¦пло-¦по-¦   ¦
¦  ¦ня житл-¦по бать-¦їх родинні ¦сім-¦са ¦  ¦кім- ¦(м. ¦  ¦ре-¦кв.¦кість¦ща ¦ве-¦   ¦
¦  ¦лової к-¦кові го-¦відносини та¦'ї ¦  ¦  ¦нат ¦кв.)¦  ¦са ¦  ¦кімн-¦(м. ¦рх ¦   ¦
¦  ¦омісії ¦лови сі-¦рік народже-¦(ос-¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ат  ¦кв.)¦  ¦   ¦
¦  ¦    ¦м'ї   ¦ння     ¦іб) ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦
¦---+--------+--------+------------+----+---+---+-----+----+----+---+---+-----+----+---+-----¦
¦ 1 ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11¦ 12¦ 13 ¦ 14 ¦ 15¦ 16 ¦
¦---+--------+--------+------------+----+---+---+-----+----+----+---+---+-----+----+---+-----¦
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Узгоджено              Узгоджено              Узгоджено
Керівник_____________________ Голова житлової комісії Центрального  Голова житлової комісії
(назва установи НКАУ)     апарату НКАУ               _______________________
____________________________  ____________________________________    (назва установи НКАУ)
(військове звання , підпис,  (військове звання, підпис, прізвище,   _________________________
 прізвище, ініціали)                   ініціали)   (військове звання, підпис,
"___" _________ 199__ року   "___" _________ 199__ року           прізвище, ініціали)
                                    "___"_________ 1998__року
                                   Секретар житлової комісії
                                      _______________________
                                     (назва установи НКАУ)
                                     _________________________
                                    (військове звання, підпис,
                                       прізвище, ініціали)
                                    "___" _________ 199__ року
 
                          Додаток 6
                      до пункту 2.7 Положення
 
               Довідка
   Видана ______________________________________________________
          (військове звання, прізвище,
___________________________________________________ про те, що він
            ім'я та по батькові)
житлову площу ____________________________________________________
                  (окрема, не окрема,
__________________________________________________________________
        кількість кімнат, площа м.кв.)
здав _____________________________________________________________
      (повністю або частково; число, місяць, рік)
квартирним органам _______________________________________________
             (назва міністерства, відомства)
або ______________________________________________________________
     (приватизував, залишив повнолітнім членам сім'ї)
   Начальник ___________________________________________________
   _____________________________________________________________
          (військове звання, прізвище)
 
                         Додаток 7
                      до пункту 2.7 Положення
 
               Довідка
          Про перевірку житлових умов
 
   Комісія у складі:____________________________________________
__________________________________________________________________
перевірила житлові умови _________________________________________
         (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________ - військовослужбовця, якого відряджено
до _______________________________________________________________
           (назва установи НКАУ)
у посаді __________________________________, що проживає у місті
________________________, по вулиці _____________________________,
будинок N ______, квартира N _______, та встановила наступне:
   1. Будинок належить _________________________________________
             (назва установи, якій належить будинок)
   2. Склад сім'ї:
------------------------------------------------------------------
¦N ¦Прізвище, ім'я та ¦ Родинні ¦Рік наро-¦З якого часу у даному¦
¦п/п¦  по батькові  ¦відносини¦ дження ¦ населеному пункті  ¦
¦---+------------------+---------+---------+---------------------¦
------------------------------------------------------------------
   Примітка: якщо сім'я проживає окремо, то зазначити - де
проживає та яку площу займає _____________________________________
__________________________________________________________________
   3. Розмір займаної площі ____________________________________
__________________________________________________________________
         (зазначити окремо кожну кімнату)
   4. На кого відкритий особистий рахунок, з якого часу та на
підставі яких документів _________________________________________
   5. Скільки  кімнат  в  квартирі  та  окремо,  скільки
квартиронаймачів і членів їхніх сімей у них проживає _____________
__________________________________________________________________
   6. Впорядкування будинку і цієї квартири: газ, водогін,
каналізація, опалення, ванна, ліфт, телефон тощо _________________
           (відсутнє закреслити)
   7.Висновок комісії __________________________________________
__________________________________________________________________
   Підписи:
 
                         Додаток 8
                      до пункту 6.3 Положення
 
               Книга
        обліку заброньованої житлової площі
   Розпочата ________________ 19 ___ р.
   Закінчена ________________ 19 ___ р.
----------------------------------------------------------------------
¦Прізвище,¦ад-¦Характеристика¦При-¦Дата і¦Прізвище, і-¦Ск-¦Відмі-¦Пр-¦
¦ім'я та ¦ре-¦житлової площі¦нал-¦час б-¦м'я та по б-¦лад¦тка п-¦им-¦
¦по батьк-¦са ¦--------------¦ежн-¦ронюв-¦атькові осо-¦сі-¦ро бр-¦іт-¦
¦ові особ-¦  ¦кільк-¦окрема ¦ість¦ання ¦би, що прож-¦м'ї¦онюва-¦ки ¦
¦и, що за-¦  ¦ість ¦неокре-¦буд-¦житло-¦иває на заб-¦(о-¦ння ж-¦  ¦
¦бронювала¦  ¦кімн- ¦ма   ¦инку¦вої п-¦роньованій ¦сі-¦итлов-¦  ¦
¦житлову ¦  ¦ат (м.¦    ¦  ¦лощі ¦житловій пл-¦б) ¦ої пл-¦  ¦
¦площу  ¦  ¦кв.) ¦    ¦  ¦   ¦ощі     ¦  ¦ощі  ¦  ¦
¦---------+---+------+-------+----+------+------------+---+------+---¦
¦  1   ¦ 2 ¦ 3  ¦  4  ¦ 5 ¦  6 ¦   7   ¦ 8 ¦  9 ¦10 ¦
¦---------+---+------+-------+----+------+------------+---+------+---¦
----------------------------------------------------------------------
 
                         Додаток 9
                      до пункту 7.2 Положення
 
              Книга обліку
   житловоЇ площі, яка належить заселенню у 199__ році по
    ____________________________________________________
          (найменування установи НКАУ)
   Розпочата ________________ 19 ___ р.
   Закінчена ________________ 19 ___ р.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Найменува-¦N ¦Характеристика жит-¦Житлова площа надій-¦ Кому надається житлова площа  ¦Видано ордер¦ N сп-¦
¦ння вулиці¦кв-¦ лової площі    ¦шла: від власного б-¦--------------------------------+------------¦рави, ¦
¦або місте-¦ар-¦-------------------¦удівництва, місцеви-¦прізвище,¦Кількіс-¦безквартирно-¦ N ¦розписка¦куди ¦
¦чка, N бу-¦ти-¦кіль-¦упоряд-¦окре-¦х органів влади; ін-¦ім'я та ¦ний скл-¦му, по поліп-¦  ¦у отрим-¦підши-¦
¦динку і к-¦ри ¦кість¦кована,¦ма, ¦ших міністерств та ¦по батьк-¦ад сім'-¦шенню житлов-¦  ¦анні  ¦то до-¦
¦ому належ-¦  ¦кімн-¦неупор-¦неок-¦відомств; у зв'язку ¦ові (вій-¦ї, вклю-¦их умов, по ¦  ¦ордера ¦кумен-¦
¦ить будин-¦  ¦ат (м¦ядкова-¦рема ¦із виїздом (прізвище¦ськове з-¦чаючи г-¦переселенню ¦  ¦    ¦ти до ¦
¦нок    ¦  ¦.кв.)¦на   ¦   ¦ім'я, по батькові о-¦вання)  ¦олову с-¦зі старих  ¦  ¦    ¦ордера¦   ¦
¦     ¦  ¦   ¦    ¦   ¦соби, яка виїхала) ¦     ¦ім'ї  ¦будинків   ¦  ¦    ¦ордера¦   ¦
¦----------+---+-----+-------+-----+--------------------+---------+--------+-------------+---+--------+------¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         Додаток 10
                      До пункту 7.2 Положення
 
           Карта обліку N _______
 
   Житлової площі, закріпленої за ______________________________
                    (назва установи НКАУ)
в будинках місцевих органів виконавчої влади, міністерств та
відомств
   1. Місто ___________, район _____________, вул. ____________,
будинок N __________, квартира N ___________, кімнат ____________,
                           (кількість)
житловою площею ____________ м.кв.
   2. Належність будинку _______________________________________
                (міністерство, відомство, орган
_________________________________________________________________,
              місцевої виконавчої влади)
будинкоуправління ________________________________________________
   3. Коротка характеристика житлової площі ____________________
__________________________________________________________________
     (окрема, неокрема, наявність зручностей тощо)
__________________________________________________________________
   4. Підстави для закріплення житлової площі за установою НКАУ:
__________________________________________________________________
   5. Закріплення житлової площі за установою НКАУ _____________
__________________________________________________________________
 (назва установи НКАУ, номер наказу Генерального директора НКАУ)
 
           (зворотній бік картки)
   6. Хто проживає:
-----------------------------------------------------------
¦N ¦Військове звання,¦Місце служби¦Склад сім'ї¦  Ордер ¦
¦п/п¦  прізвище   ¦      ¦      ¦----------¦
¦  ¦         ¦      ¦      ¦дата¦номер¦
¦---+-----------------+------------+-----------+----+-----¦
-----------------------------------------------------------
   Керівник установи НКАУ ____________________________
 
                         Додаток 11
                      До пункту 7.2 Положення
 
               Книга
       Реєстрації карток обліку житлової площі,
      закріпленої за _________________________,
               (назва установи НКАУ)
        по місту ___________________________
----------------------------------------------------------
¦N ¦Номер ¦ Прізвище,ім'я ¦Займана житл-¦Ад-¦Відмітка п-¦
¦п/п¦картки¦та по батькові ¦ова площа, к-¦ре-¦ро зняття з¦
¦  ¦   ¦квартиронаймача¦імнат (м.кв.)¦са ¦обліку   ¦
¦---+------+---------------+-------------+---+-----------¦
----------------------------------------------------------
Головна сторінка