Поиск по сайту:Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2008 року N 261-р

Головна сторінка

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про зупинення дії розпорядження
          Кабінету Міністрів України
         від 11 лютого 2008 року N 261-р
 
    { Додатково див. Конституційне подання Президента
     ( n0023100-08 ) від 07.07.2008 }
 
 
 
   Кабінетом Міністрів України 11 лютого 2008 року  видано
розпорядження N 261-р ( 261-2008-р ) "Про затвердження Умов
проведення конкурсу з продажу пакета  акцій  ВАТ  "Одеський
припортовий завод", яким затверджено Умови проведення конкурсу з
продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський
припортовий завод" та доручено Фонду державного майна України
провести в установленому порядку конкурс із продажу пакета акцій
цього товариства з урахуванням затверджених Умов.
 
   Назване розпорядження  (  261-2008-р  ) видано Кабінетом
Міністрів України всупереч Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   Відповідно до  закріплених  Основним  Законом  України
( 254к/96-ВР ) основ правового порядку в Україні органи державної
влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України (частина  друга  статті  19);  Конституція  України
( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу (частина друга статті 8).
 
   Конституція України ( 254к/96-ВР ) наділяє Кабінет Міністрів
України повноваженням здійснювати управління об'єктами державної
власності відповідно до закону (пункт 5 статті 116). Законами, що
визначають  правові  основи  управління  об'єктами  державної
власності, є Закони України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), "Про приватизацію  державного  майна"
( 2163-12 ), "Про державну програму приватизації" ( 1723-14 ).
 
   Названі Закони  (  185-16, 2163-12, 1723-14 ) обмежують
повноваження Кабінету  Міністрів  України  стосовно  об'єктів
державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави (тобто об'єктів, що віднесені чинною Державною
програмою приватизації до групи Г), погодженням приватизації
майнових комплексів таких підприємств (стаття 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна") ( 2163-12 ), погодженням умов
їх приватизації (пункт 23 частини другої статті 5 Закону України
"Про управління об'єктами державної власності") ( 185-16 ).
 
   За таких обставин визначивши умови проведення конкурсу з
продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Одеський
припортовий завод", Кабінет Міністрів України діяв у спосіб, що не
передбачений ні Основним Законом ( 254к/96-ВР ) держави, ні
чинними законами, перевищив свої повноваження, встановлені для
нього Законами України "Про управління  об'єктами  державної
власності" ( 185-16 ) та "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), і порушив вимоги частини другої статті 19, а також
частини третьої статті 113 і частини першої статті 117 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), які є нормами прямої дії і зобов'язують
Кабінет Міністрів  України  керуватися,  зокрема, Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України,  видавати  постанови  і
розпорядження в межах своєї компетенції.
 
   Слід також  ураховувати,  що  за названим розпорядженням
Кабінету Міністрів України ( 261-2008-р ) відкрите акціонерне
товариство "Одеський припортовий завод", яке займає монопольне
становище на ринку послуг із перевантаження хімічної продукції в
Україні, зокрема аміаку, приватизується разом із відповідним
майновим комплексом (цехом перевантаження аміаку). Таке рішення
без запровадження контрзаходів щодо монополізації відповідного
ринку не відповідає закріпленому у статті 42 Основного Закону
України ( 254к/96-ВР ) принципу забезпечення захисту державою
конкуренції у підприємницькій діяльності.
 
   Рада національної безпеки і оборони України, на яку за
статтею 107  Конституції  України  (  254к/96-ВР ) покладено
координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади у
сфері національної безпеки і оборони, своїм рішенням від 15 лютого
2008 року "Про забезпечення національних інтересів і національної
безпеки  у  сфері  приватизації  та концептуальні засади їх
реалізації" ( n0007525-08 ), введеним у дію Указом Президента
України від 6 березня 2008 року N 200 ( 200/2008 ), визнала рівень
чинного нормативно-правового  регулювання  засад  приватизації
державного майна таким, що призводить до ослаблення системи
державного регулювання і контролю у сфері приватизації, зниження
інвестиційної  та  інноваційної  активності, зростання частки
іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки, ускладнює
створення конкурентного середовища в економіці, а відтак створює
загрозу національним інтересам і економічній безпеці держави, і
зобов'язала Кабінет Міністрів України не допускати до затвердження
нової державної програми приватизації приватизацію підприємств, що
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, якщо
це матиме наслідком монополізацію відповідного ринку товарів.
 
   За таких обставин,  за  відсутності  державної  програми
приватизації,  адекватної сучасному рівню розвитку суспільних
відносин,  приватизація  відкритого  акціонерного  товариства
"Одеський припортовий завод" - підприємства, що має стратегічне
значення для економіки і безпеки держави, не відповідає інтересам
національної безпеки у сфері приватизації. Тож розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2008 року N 261-р
( 261-2008-р  )  унеможливлює  забезпечення в повному обсязі
економічної безпеки України - однієї з найважливіших функцій
держави, що визначені частиною першою статті 17 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Відтак,  це  розпорядження  Кабінету
Міністрів України суперечить частині першій статті 17 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), яка згідно з частиною третьою статті 8
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) є нормою прямої дії.
 
   Ураховуючи викладене,  відповідно  до  пунктів  15,  17
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2008 року N 261-р ( 261-2008-р ) "Про затвердження Умов
проведення  конкурсу  з  продажу пакета акцій ВАТ "Одеський
припортовий завод".
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ  Президента
України від 25 квітня 2008 року N 405 ( 405/2008 ) "Про зупинення
дії розпорядження Кабінету Міністрів України від  11  лютого
2008 року N 261-р".
 
   3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 7 липня 2008 року
     N 629/2008
Головна сторінка