Поиск по сайту:Угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні

Головна сторінка

      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії ВАК
                   України
                   20.11.1997 N 12-07/9
 
 
           ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        01.04.09 - фізика низьких температур
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка досліджує властивості макроскопічних систем
при низьких температурах, коли на фізичних явищах позначається
вплив квантових ефектів; розробляє  фізичні  засади,  методи
одержання та вимірювання низьких температур.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Кінетичні та рівноважні властивості металів і сплавів при
низьких температурах.
   - Низькотемпературні фазові переходи, зокрема надпровідність
і надплинність.
   - Низькотемпературні квантові ефекти в напівпровідниках і
діелектриках.
   - Низькотемпературний магнетизм.
   - Властивості квантових газів і квантових рідин.
   - Властивості квантових кристалів і кріокристалів.
   - Властивості   невпорядкованих  систем  при  низьких
температурах.
   - Фізичні засади, методи одержання та вимірювання низьких і
наднизьких температур.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
            01.04.11 - магнетизм
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка теоретично й  експериментально  вивчає
природу   впорядкованих  (феромагнетизм,  антиферомагнетизм,
феримагнетизм) і невпорядкованих (діамагнетизм, парамагнетизм,
спінове скло) магнітних станів у діелектричних, напівпровідникових
і металевих матеріалах.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Атомний механізм магнетизму, магнітні властивості окремих
атомів, перехідні d-та f-елементи.
   - Діамагнетизм атомів і молекул.
   - Магнітні властивості електронів провідності в металах:
діамагнетизм Ландау та парамагнетизм Паулі.
   - Парамагнетизм твердих тіл.
   - Магнітовпорядковані стани, їх структура та властивості:
феромагнетизм, антиферомагнетизм, феримагнетизм.
   - Магнітні фазові переходи в магнітних речовинах.
   - Магнітооптичні та магнітоелектричні явища.
   - Невпорядковані магнетики: аморфні магнетики та спінове
скло.
   - Елементарні збудження в магнітних матеріалах.
   - Магнітні домени та стінки, процеси перемагнічування.
   - Резонансні явища. ЕПР, ЯМР, ФМР, АФМР, ЯГР.
   - Магнітні властивості надпровідників.
   - Магнітні властивості низьковимірних систем.
   - Магнітні властивості мезоскопічних систем.
   - Фізичні основи створення нових магнітних матеріалів.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          01.04.13 - фізика металів
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка теоретично й експериментально досліджує
електронну, атомно-кристалічну будову металів і сплавів як у
твердому, так і рідкому станах, а також зміни цієї будови залежно
від різних чинників і  зв'язок  з  фізичними  властивостями
відповідних матеріалів.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Розроблення теорії й експериментальне вивчення електронної
структури, електронних властивостей металів і сплавів.
   - Експериментальне  та  теоретичне  дослідження  фазових
перетворень,  зокрема  магнітних, надпровідних, структурних у
металах.
   - Розроблення  фізичних теорій, експериментальне вивчення
механізмів  пластичної  деформації  та  руйнування  металевих
матеріалів.
   - Розроблення теорії дифракції хвиль різної природи  на
дефектах кристалічної решітки.
   - Теорія й експериментальне вивчення дефектів кристалічної
решітки металевих матеріалів, а також будови аморфних і рідких
металів і сплавів, зокрема в сильно корельованих системах.
   - Експериментальні дослідження фазових рівноваг і фазових
перетворень різного типу в металах.
   - Теоретичне й експериментальне дослідження процесів дифузії
та масоперенесення в металах і сплавах.
   - Експериментальні та теоретичні дослідження кристалічної
структури та властивостей тонких металевих плівок, дисперсних
частинок і розмірні ефекти в металевих системах.
   - Цілеспрямоване формування складу та структури металевих
сполук, що мають нові фізичні властивості.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка вивчає залежності статичних і динамічних
властивостей конденсованих середовищ від їх молекулярної будови.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Міжмолекулярна взаємодія та молекулярна структура речовини
в конденсованому стані.
   - Рівноважні  та  кінетичні  властивості  речовини  в
конденсованому стані.
   - Термодинаміка. Розроблення методів термодинаміки на основі
апарата статистичної фізики. Теплофізичні властивості речовини:
теплоємність і  теплопровідність  гомогенних  і  гетерогенних
(полімерні та композитні матеріали) середовищ.
   - Використання теплофізичних процесів в енергозберігаючих
екологічно чистих технологіях.
   - Фізика рідин і  газів.  Кінетика  фазових  переходів.
Випарювання та конденсація. Складні рідини. Магнітні рідини.
   - Фізика  систем  заряджених  і  полярних  частинок.
Термодинамічні, структурні, електрофізичні властивості розчинів і
розплавів електролітів. Гідродинаміка та нерівноважні властивості.
   - Поверхневі явища.
   - Методи дослідження дисперсних систем. Процеси перенесення в
дисперсних системах. Дисперговане паливо.
   - Тепломасообмін в хімічно активних середовищах і двофазних
потоках, хмарах, туманах. Термодифузіофорез.
   - Фізика асоціативних комплексів. Асоціативні рідини та їх
статистичний опис. Фізичні аспекти хімічних реакцій у рідинах і
розчинах.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    01.04.15 - фізика молекулярних і рідких кристалів
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка теоретично й експериментально досліджує
структури, фазові перетворення, фізичні (оптичні, електричні,
магнітні, акустичні, фотоелектричні) властивості молекулярних і
рідких кристалів і вплив на них зовнішніх фізичних полів.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Оптичні, фотоелектричні, електричні, магнітні, акустичні,
термодинамічні та статистичні властивості молекулярних і рідких
кристалів.
   - Дефекти, структурні властивості та  рідкі  домішки  в
молекулярних і рідких кристалах.
   - Контакти  рідких  кристалів  із  твердими  тілами  та
молекулярних кристалів із металами та напівпровідниками.
   - Нелінійні дисипативні структури в рідких кристалах.
   - Структура та поліморфізм молекулярних кристалів.
   - Оптичні  та   термодинамічні   властивості   систем
"гість-господар".
   - Рідкокристалічні вкраплення в інших структурах, вкраплення
інших фаз у рідкі кристали.
   - Фізичні властивості та динаміка фононів у молекулярних
кристалах з водневими зв'язками.
   - Іонно-молекулярні кристали з водневими зв'язками.
   - Електронна структура, коливальні та вібронні збудження в
молекулярних кристалах.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
     01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок
            і високих енергій
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка експериментально й теоретично досліджує
структуру та властивості атомних ядер і елементарних частинок,
процеси радіоактивного розпаду та механізми ядерних  реакцій;
здійснює прикладні ядерно-фізичні дослідження.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Структура ядер і механізмів взаємодії в ядерних реакціях.
   - Ядерні  реакції  за  участю  елементарних  частинок,
малонуклонних систем і важких іонів.
   - Поділ  ядер  гамма-квантами, нейтронами та зарядженими
частинками.
   - Поляризаційні явища в ядерних перетвореннях.
   - Фізика елементарних частинок.
   - Вивчення   ядерної  структури  методами  бета-  і
гамма-спектроскопії.
   - Нейтронні дослідження, оцінка ядерних даних та одержання
нових ядерних констант для конструкційних матеріалів ядерних
реакторів.
   - Дослідження ядерно-атомних процесів і поведінки ядер у
зовнішніх полях, проходження заряджених частинок і гамма-квантів
через середовище.
   - Прикладні  та  суміжні  ядерно-фізичні  дослідження,
розроблення фізичних  основ  методів  неруйнівного  контролю,
дослідження радіоактивного забруднення природних об'єктів.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
    01.04.17 - хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка здійснює теоретичні, експериментальні та
методологічні  дослідження  фізики хімічних процесів (зокрема
горіння та вибуху) у молекулярних системах, що перебувають у
різних агрегатних станах, і впливу на них зовнішніми збуреннями;
використання результатів хіміко-фізичних досліджень для синтезу
нових матеріалів, виготовлення джерел енергії тощо.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Будова речовини. Основи квантової теорії багатоелектронних
систем. Електронна будова молекул. Типи хімічного зв'язку в
молекулах, міжмолекулярна взаємодія.
   - Будова  твердого  тіла.  Молекулярна  спектроскопія,
фотофізичні та фотохімічні процеси у твердому тілі. Механізми
активації  молекул. Поверхня потенціальної енергії. Перехідні
стани. Неадіабатичні процеси.
   - Хімічна  радіоспектроскопія.  Хімічна  термодинаміка та
рівновага. Термічний розпад молекул. Бімолекулярні процеси, що
протікають через проміжний стан. Прямі бімолекулярні процеси.
   - Обмін енергії при молекулярних зіткненнях, зокрема за
наявності хімічних реакцій.
   - Взаємодія електронів з атомами та молекулами.
   - Фізичні основи хімічних процесів. Кінетика хімічних реакцій
у газах, розчинах і твердому тілі. Метод  квазістаціонарних
концентрацій, обмежена стадія процесів. Ефект клітини. Спінові
ефекти та вплив магнітного поля на хімічні реакції. Тунельні
ефекти в хімічних реакціях. Фізико-хімія фотопроцесів, фотоніка,
фототехнологія.
   - Фотохімічні  та  радіаційно-хімічні  процеси. Механізми
гомогенного та гетерогенного каталізу. Автокаталітичні реакції.
   - Ланцюгові реакції. Розгалужені ланцюгові реакції. Реакції з
енергетичним розгалуженням. Хімічні лазери.
   - Фізика  та  хімія  горіння й вибуху. Тепловий вибух,
запалювання, горінню конденсованих і гетерогенних систем, зокрема
дисперсних, факельне горіння, поширення полум'я та межа горіння в
дисперсних системах. Горіння в реакторах. Структура полум'я та
кінетика хімічних реакцій у полум'ї та функціональних матеріалів.
   - Електрофізичні аспекти  процесів  горіння  гетерогенних
систем.
   - Фізичні основи пожежовибухобезпеки.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        01.04.18 - фізика і хімія поверхні
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка теоретично й експериментально вивчає атомну
й електронну структуру меж між конденсованим середовищем  і
вакуумом або меж між різними фазами та фізичні явища на них.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Атомна  структура  ідеальних  і  реальних  поверхонь,
приповерхневих шарів і тонких плівок. Міжатомна взаємодія в
низьковимірних системах і її вплив на поверхневі властивості.
   - Електронні властивості поверхонь і приповерхневих шарів.
   - Поверхневі дефекти та динаміка поверхневої решітки.
   - Оптичні, електричні та магнітні властивості поверхонь.
   - Термодинаміка поверхні, механізм і кінетика поверхневих
фазових переходів.
   - Фізичні аспекти емісійних і адсорбційних явищ, адгезії та
каталізу.
   - Поверхневе  масоперенесення:   дифузія,   змочування,
розтікання.
   - Властивості тонких плівок і  низьковимірних  об'єктів,
обумовлених впливом міжфазних меж.
   - Розсіювання  атомних  частинок  і  електромагнітного
випромінювання двовимірними кристалами і реальною поверхневою
решіткою.
   - Фізичні основи методів спрямованого змінення поверхневих
властивостей, створення захисного покриття, тонких плівок  і
епітаксіальних структур.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          01.04.19 - фізика полімерів
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь фізики, яка вивчає фізичні та молекулярні властивості
одно- і багатокомпонентних полімерних речовин (сумішей, сплавів і
композиційних матеріалів), їх структуру на молекулярному  та
субмолекулярному  рівні,  механічні,  електричні  й  оптичні
властивості полімерних тіл, їх в'язкопружність і реологію. Фізика
полімерів розглядає питання фізичних перетворень у полімерних
тілах і розчинах, кінетику та термодинаміку фазових перетворень у
розчинах  і  твердих полімерах, критичні явища в полімерних
системах, а також термодинамічні  та  кінетичні  властивості
полімерних тіл.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Вивчення  молекулярної  структури  полімерів  фізичними
методами  (ЯМР,  14-спектроскопія,  мас-спектральний  аналіз,
рентгеноструктурний аналіз, методи, що ґрунтуються на розсіянні
світла, нейтронів і т. інш., електронна мікроскопія тощо).
   - Встановлення  особливостей  субмолекулярної  структури
полімерів, яка виникає внаслідок фізичних перетворень у простих і
складних полімерних системах.
   - Дослідження   в'язкопружних,  реологічних,  міцнісних
властивостей полімерних тіл і композицій на їх основі.
   - Термодинамічні властивості полімерних тіл, термодинаміка та
кінетика фазових перетворень в аморфних і кристалічних полімерах,
а також у полімерних сітках, розчинах і в сумішах полімерів.
   - Теоретичне й експериментальне дослідження критичних явищ у
твердих полімерах, розчинах і сумішах.
   - Встановлення  закономірностей  релаксаційної  поведінки
полімерів (механічна, діелектрична, ЯМР-релаксація) у зв'язку з
молекулярною і субмолекулярною структурою.
   - Вивчення процесів кристалізації та фазових перетворень в
аморфних, кристалічних полімерах, полімерних сітках і сумішах
полімерів.
   - Аналіз поверхневих явищ у полімерних системах, зокрема
вивчення  фізичної  поведінки  полімерів на межі поділу фаз
полімер-тверде тіло, рідина-повітря, рідина-рідина; дослідження
адсорбції, структури адсорбційних шарів і моношарів, структури
тонких плівок.
   - Вивчення  взаємозв'язку  між  структурою  та фізичними
властивостями композиційних матеріалів й умовами їх переробки у
вироби.
   - Вплив зв'язувальних модифікаторів і домішок на фізичні
характеристики (зокрема адгезію та механічну міцність) полімерів.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      01.04.20 - фізика пучків заряджених частинок
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка теоретично й експериментально досліджує,
проблеми отримання, прискорення та накопичення пучків заряджених
частинок (лептонів, адронів, стабільних і радіоактивних ядер), їх
взаємодію з речовиною, використання для прикладних задач.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Способи  отримання  пучків  заряджених  частинок  на
прискорювачах; джерела неполяризованих і поляризованих струменів
заряджених стабільних і нестабільних  частинок;  прискорювачі
кластерів;  формування  потоків  заряджених  частинок; методи
транспортування, нагромадження й охолодження струменів частинок;
кільцеві прискорювачі та двоструменева взаємодія; комп'ютерне
моделювання.
   - Процеси у прискорювачах заряджених частинок; процеси в
джерелах іонів та електронів.
   - Стійкість і діагностика параметрів руху електронів і іонів
в електричних і магнітних полях.
   - Загальні питання взаємодії електронів із твердим тілом.
   - Радіаційні ефекти, розпилення, відбивання електронів від
поверхні; емісія електронів, іонів, фотонів при бомбардуванні
поверхонь електронами.
   - Термомеханічні ефекти іонного й електронного бомбардування;
орієнтаційні ефекти.
   - Елементарні  процеси  при  взаємодії пучків заряджених
частинок із різними речовинами; пружні зіткнення, іонізація,
перезарядження, рекомбінація; захоплення та відрив електронів;
каналювання.
   - Негативні  іони,  багатозарядні  іони;  іонні  пучки;
радіоактивні струмені частинок.
   - Обробка матеріалів іонними й електронними пучками; іонна
імплантація.
   - Релятивістські електронні пучки.
   - Пучковий нагрів плазми; пучки в інерційному утриманні
плазми; прискорення заряджених частинок у плазмі.
   - Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ.
   - Випромінювання заряджених частинок.
   - Взаємодія пучків з електромагнітними хвилями в надструмових
плазмових і вакуумних приладах НВЧ; хвилі просторового заряду.
   - Лазери на вільних електронах.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          01.04.22 - надпровідність
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки,   яка   досліджує  фізичні  властивості
надпровідників з метою з'ясування природи надпровідного стану та
можливостей його практичного використання.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Фізичні властивості низькотемпературних надпровідників.
   - Низьковимірні й екзотичні надпровідники.
   - Високотемпературна надпровідність.
   - Флуктуаційні явища та фазові перетворення.
   - Змішаний стан і вихорні структури.
   - Макроскопічні квантові когерентні явища.
   - Нерівноважні, нелінійні та нестаціонарні властивості.
   - Тунельна та мікроконтактна спектроскопія надпровідників.
   - Надпровідна електроніка.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        01.04.24 - фізика колоїдних систем
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки,  яка  теоретично й експериментально вивчає
утворення та властивості просторово неоднорідних (дисперсних)
систем, міжфазних взаємодій, вплив на дисперсні системи фізичних
полів. Об'єктами досліджень є: аеро-, космо- та  гідрозолі,
суспензії,  емульсії,  піни, тверді та твердуваті дисперсії,
поруваті середовища та мембрани, колоїдні структури в біологічних
системах, межі розділу фаз, адсорбційні шари та поверхневі плівки,
а також пов'язані з ними явища та моделі.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Вивчення фізичних процесів утворення дисперсних систем, їх
стабільності та процесів руйнування.
   - Утворення  контактів  між частинками дисперсних фаз і
просторових структур.
   - Розмінні  ефекти  в  колоїдних системах: мезоскопічні,
високодисперсні та грубо-дисперсні системи. Структура, електронні
та  термодинамічні  властивості мезоскопічних частинок. Вплив
зовнішніх полів.
   - Фізика міжфазних областей: тверде тіло - рідке середовище
(газ), рідке середовище - газ. Термодинамічний і статистичний опис
процесів адсорбції та міжфазних взаємодій. Фізична адсорбція та
хемосорбція на твердій поверхні та міжфазних межах, утворення
адсорбційних шарів.
   - Дослідження   поверхневих   сил,   поверхневих   і
електроповерхневих явищ, утворення поверхневих плівок. Поверхневий
натяг. Флуктуюючі поверхні.
   - Макрокінетика дисперсних систем. Далекосяжні поверхневі
сили та міжчастинкова  взаємодія в колоїдних системах. Умови
стабільності (агрегативної та седиментаційної) у вільнодисперсних
системах.  Структурування  у  зв'язанодисперсних  системах.
Фізично-хімічна механіка та плинність колоїдних систем. Рідини в
пористих структурах.
   - Утворення  нової фази та фазові переходи в колоїдних
системах. Самоасоційовані системи. Міцелоутворення. Опис фазових
переходів в рідких кристалах. Вплив зовнішніх полів.
   - Моделювання природних процесів у біологічних і мінеральних
об'єктах, які зумовлені дією поверхневих сил.
   - Вивчення структури поруватих тіл і мембран, а  також
мембранних процесів, іонний обмін, розділення іонів.
   - Розроблення основ і конкретних застосувань фізико-хімічної
механіки твердих тіл і дисперсних структур колоїдно-хімічного
матеріалознавства.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
 
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          01.05.04 - системний аналіз
          і теорія оптимальних рішень
 
 
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки, яка вивчає математичні методи аналізу  та
синтезу складних систем на основі системного підходу, містить
методи прийняття рішень в умовах  невизначеності,  а  також
розв'язання  багатокритеріальних  задач,  охоплює  наукові
дослідження, спрямовані на розвиток системного аналізу та теорії
оптимальних рішень.
 
   II. Напрями досліджень:
   - Розроблення методів структурування, моделювання, аналізу та
синтезу.
   - Проектування складних і конфліктних систем.
   - Розроблення основ прийняття рішень при керуванні об'єктами
різної природи в умовах невизначеності та векторних критеріальних
оцінок.
   - Методи проектування експертних систем, орієнтованих на
розв'язок неформалізованих слабоструктурованих задач.
   - Аналіз і синтез детермінованих і стохастичних систем.
   - Статистична теорія прийняття рішень.
   - Теорія розпізнавання та класифікація.
   - Прийняття оптимальних рішень.
   - Прийняття рішень у конфліктно-керованих ситуаціях.
   - Теорія багатозначних відображень.
   - Розроблення методів опуклого та неопуклого аналізу.
   - Розроблення методів знаходження оптимальних керувань.
   - Оптимізація систем.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
фізико-математичні науки.
Головна сторінка