Поиск по сайту:Про введення в дію новий редакції "Тимчасової технологічної схеми оформлення ВМД типу ПП (попереднього повідомлення) у КРМ"

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 871 від 30.12.99
   м.Київ
 
 vd991230 vn871
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 112 ( v0112342-06 ) від 14.02.2006 )
 
   Про затвердження Положення про юридичну службу митного
      органу, спеціалізованого митного управління,
              організації
 
 
 
   З метою вдосконалення організації роботи юридичних служб
регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та
організацій, н а к а з у ю:
 
   1. Затвердити Положення про юридичну службу митного органу,
спеціалізованого митного управління, організації, що додається.
   2. Керівникам  митних  органів,  спеціалізованих  митних
управлінь та організацій забезпечити дотримання вимог зазначеного
Положення працівниками юридичних служб і посадовими особами, які
за характером своєї роботи зобов'язані взаємодіяти з ними, а також
вивчення ними цього Положення у системі професійного навчання без
відриву від роботи.
   3. Правовому управлінню (Мельник М.В.)  постійно аналізувати
стан роботи юридичних служб митних органів, спеціалізованих митних
управлінь та організацій, вживати заходів щодо її поліпшення.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Служби Єгорова О.Б.
   5. Вважати таким, що втратило чинність,  Положення  про
юридичну службу митного органу, затверджене Головою Держмитслужби
України 26.12.96  і  надіслане  до  митних  органів  листом
Держмитслужби від 21.05.97 N 120/19.
 
 Голова Служби                    Ю.П.Соловков
 
                    Затверджено
                    наказом Державної митної
                    служби України
                    від 30 грудня 1999 р. N 871
 
 
              Положення
    про юридичну службу митного органу, спеціалізованого
         митного управління, організації
 
   1. З метою забезпечення законності в роботі митних органів,
спеціалізованих митних управлінь та організацій,  ефективного
захисту  ними  економічних  інтересів  держави при виконанні
покладених на них функцій в регіональних митницях створюються
юридичні  відділи,  в  митницях, Господарсько-експлуатаційному
митному управлінні (ГЕМУ) та Інформаційно-аналітичному митному
управлінні (ІАМУ) - юридичні сектори, в спеціалізованих митних
організаціях (крім ГЕМУ та ІАМУ) - посади головних юрисконсультів
(далі - юридичні служби).
   2. У  своїй роботі юридична служба керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та іншими законодавчими актами України, Загальним
положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального
органу  державної  виконавчої влади, державного підприємства,
установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України  від  27.08.95   N 690 ( 690-95-п ), рекомендаціями
Міністерства юстиції України, наказами Держмитслужби України, а
також цим Положенням.
   3. Юридична   служба   підпорядковується  безпосередньо
керівникові відповідного митного органу, спеціалізованого митного
управління, організації, а в разі його відсутності - особі, яка
його заміщує.
   4. На  посади керівників юридичних відділів регіональних
митниць, юридичних секторів митниць, ГЕМУ та ІАМУ, головних
юрисконсультів спеціалізованих митних управлінь та організацій
призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи
за спеціальністю не менш як три роки.
   На посади головних, старших та провідних юрисконсультів,
юрисконсультів,  що входять до складу юридичних відділів та
секторів, призначаються особи, які мають вишу юридичну освіту або
навчаються на останніх курсах вищих юридичних закладів освіти.
   5. Начальники юридичних відділів регіональних митниць та
начальники юридичних секторів митниць прямого підпорядкування
призначаються на посади та  звільняються  з  посад  Головою
Держмитслужби України за погодженням з Правовим управлінням та
Управлінням кадрами Держмитслужби України.
   Начальники юридичних секторів митниць (крім митниць прямого
підпорядкування) призначаються на посади та звільняються з посад
керівниками відповідних регіональних митниць за погодженням з
Правовим управлінням та Управлінням кадрами Держмитслужби України.
   Начальники юридичних  секторів  ГЕМУ  та  ІАМУ,  головні
юрисконсульти  інших  спеціалізованих  митних  управлінь  та
організацій призначаються на посади та звільняються з посад
керівниками цих управлінь та організацій за погодженням з Правовим
управлінням та Управлінням кадрами Держмитслужби.
   6. Керівники митних органів, спеціалізованих митних управлінь
та організацій зобов'язані створювати умови для нормальної роботи
і  підвищення  кваліфікації  працівників  юридичних  служб,
забезпечувати  їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком,
сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових
обов'язків,  законодавчими  та  іншими  нормативними  актами,
спеціальною літературою та довідковими матеріалами з правових
питань.
   7. Юридична служба:
   7.1. Організує та забезпечує правильне застосування чинного
законодавства у службовій, господарській та соціальній сферах
діяльності митного органу, спеціалізованого митного управління,
організації. У разі виявлення порушень вимог законодавства подає
керівництву митного органу (управління, організації) письмові
пропозиції щодо їх усунення. Консультує керівництво митного органу
(управління, організації) з правових питань.
   7.2. Перевіряє відповідність чинному законодавству проектів
актів нормативного та розпорядчого характеру, що подаються на
підпис керівника митного органу (управління, організації), та
візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими
підрозділами. Видання зазначених актів без попередньої перевірки
юридичною службою не допускається.
   Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність
до  чинного  законодавства  проектів  актів  нормативного та
розпорядчого характеру, що видаються митним органом (управлінням,
організацією), є обов'язковими для розгляду керівником митного
органу (управління, організації).
   7.3. Бере  участь у підготовці пропозицій про зміну чи
скасування виданих митним органом (управлінням, організацією)
актів  нормативного  та розпорядчого характеру, які втратили
актуальність або суперечать законодавству.
   7.4. Вносить пропозиції щодо подання виданих митним органом
(управлінням, організацією) актів нормативного та розподільчого
характеру  на державну реєстрацію до відповідного управління
юстиції.
   7.5. Забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та
інших нормативних актів,  а  також  актів  нормативного  та
розпорядчого  характеру, виданих митним органом (управлінням,
організацією), підтримує їх у контрольному стані.
   7.6. Бере участь у підготовці, укладанні митним органом
(управлінням, організацією) господарських договорів (контрактів)
та контролі за їх виконанням.
   7.7. Організує претензійну і веде позовну роботу. Представляє
у встановленому законодавством порядку інтереси митного органу
(управління, організації) в судах, арбітражних судах,  інших
органах під час розгляду правових питань і спорів.
   7.8. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових
справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів). За
наслідками аналізу подає керівництву пропозиції щодо удосконалення
правового  забезпечення службової та господарської діяльності
митного органу (управління, організації).
   7.9. Дає  висновки  стосовно  правомірності  списання
матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості та правову
оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна.
   Розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб
матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на
основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і
статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської
діяльності митного органу (управління, організації), а також
матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими
органами.
   7.10. Бере участь у підготовці та укладанні колективного
договору, консультує виборні органи трудового колективу з правових
питань, що стосуються їх діяльності.
   7.11. Сприяє  своєчасному  вжиттю  заходів  за  актами
прокурорського реагування, окремими ухвалами суду, рішеннями,
постановами, ухвалами арбітражного суду, відповідними документами
інших правоохоронних і контролюючих органів.
   7.12. Організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням
рівня правових знань працівників митного органу (управління,
організації), надає консультації з правових питань працівникам,
які потребують правової допомоги.
   8. Крім функцій, зазначених у пункті 7 цього Положення,
юридична служба регіональної митниці:
   8.1. Здійснює методичне керівництво правовою  роботою  в
підпорядкованих митних органах та організаціях, узагальнює та
аналізує практику застосування ними чинного законодавства, подає
керівництву регіональної митниці свої висновки та пропозиції з цих
питань.
   8.2. Разом з відповідними підрозділами сприяє підпорядкованим
митним органам та організаціям у встановленні та підтриманні
господарських зв'язків.
   8.3. Веде  інформаційно-довідкову  роботу  з   питань
законодавства,  оперативно доводить до підпорядкованих митних
органів та організацій інформацію про зміни в нормативно-правових
актах,  рекомендації  органів  юстиції,  роз'яснення  Вищого
арбітражного суду та Пленуму Верховного Суду України, консультує
керівництво регіональної митниці з правових питань.
   8.4. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних та
контролюючих органів, результати претензійної та позовної роботи,
дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в
діяльності підпорядкованих митних органів та організацій.
   Розробляє і подає на розгляд керівництва регіональної митниці
пропозиції  щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні
діяльності  підпорядкованих  митних  органів  та організацій.
   8.5. Разом  з відповідними підрозділами визначає потребу
підпорядкованих митних органів та організацій в юридичних кадрах.
   8.6. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників юридичних
служб підпорядкованих митних органів та організацій, у взаємодії з
відповідними  управліннями юстиції організує обміни досвідом,
регіональні наради та семінари з працівниками цих служб.
   9. Юридична служба має право:
   9.1. Перевіряти стан законності в діяльності підрозділів
митного органу (управління, організації), а також підпорядкованих
митних органів (управлінь, організацій).
   9.2. Одержувати  від  посадових  осіб  митного  органу
(управління, організації), а також підпорядкованих митних органів
(управлінь, організацій) довідки, розрахунки, інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань, інформуючи
керівника митного органу (управління, організації) про випадки
ненадання таких документів та матеріалів.
   9.3. Залучати за згодою керівників відповідних підрозділів
митного органу (управління, організації), а також підпорядкованих
митних органів (управлінь, організацій) необхідних спеціалістів
для підготовки проектів актів нормативного  та  розпорядчого
характеру, інших документів, а також для розробки і здійснення
заходів, які проводяться  юридичною  службою  відповідно  до
покладених на неї обов'язків.
   9.4. Інформувати  керівника  митного  органу (управління,
організації) про випадки покладання іншими посадовими особами на
юридичну  службу  завдань  та  функцій, не передбачених цим
Положенням.
   9.5. Брати участь у нарадах, які проводяться в митному органі
(управлінні, організації), у разі розгляду на них питань, що
стосуються практики застосування законодавства.
   9.6. У разі переслідування працівника юридичної служби у
зв'язку з виконанням ним обов'язків, передбачених цим Положенням,
інформувати про це Правове управління та керівництво Держмитслужби
України.
   10. Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених цим
Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели
до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних
інтересів працівників, несе відповідальність у  встановленому
законодавством порядку.
 
 Начальник Правового управління            М.В.Мельник
Головна сторінка