Поиск по сайту:Про визначення у складі державної служби медицини катастроф медичних сил, засобів і лікувальних закладів

Головна сторінка


 
        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 334 від 20.11.97
   м.Київ
 
 vd971120 vn334
 
       Про визначення у складі державної служби
         медицини катастроф медичних сил,
         засобів і лікувальних закладів
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
       N 234 ( v0234282-98 ) від 04.08.98 )
   На виконання  Постанови  Кабінету  Міністрів України від
14.04.1997 N 343 ( 343-97-п ) "Про створення державної служби
медицини  катастроф"  для  забезпечення надання громадянам в
екстремальних ситуаціях безоплатної медичної допомоги державною
службою медицини катастроф за погодженням з центральними та
місцевими органами виконавчої влади Н А К А З У Ю:
   1. Визначити у складі державної служби медицини катастроф
медичні сили і засоби та лікувальні заклади з обов'язковою
кількістю спеціалізованих бригад постійної готовності  служби
екстреної медичної допомоги на відповідній території за переліком,
що додається.
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управління охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій :
   2.1. Забезпечити матеріально-технічну базу і кадровий склад
державної служби медицини катастроф відповідно до визначеної
кількості спеціалізованих бригад постійної готовності  служби
екстреної медичної допомоги.
   2.2. Забезпечити постійну готовність сил, засобів лікувальних
закладів  відповідних  рівнів  для надання медичної допомоги
населенню за умов виникнення надзвичайних ситуацій.
   3. Генеральному директору Українського науково-практичного
центру екстреної медичної  допомоги  та  медицини  катастроф
(Рощин Г.Г.) розробити критерії визначення потреб у бригадах
постійної готовності і ліжкового фонду для корегування кількісного
складу медичних сил і засобів державної служби медицини катастроф
всіх рівнів до 01.12.97.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного  управління   лікувально-профілактичної  допомоги
Піщикова В.А.
 
 В.о. Міністра                   Л.С. Некрасова
 
                       Додаток
                       до наказу МОЗ України
                       від 20.11.97 р. N 334
                ПЕРЕЛІК
     медичних сил і засобів та лікувальних закладів
      у складі державної служби медицини катастроф
 
--------------------------------------------------------------------------------------
  |      |       | Спеціалізовані бригади |  Ліжковий фонд  |    |
  |      |       |  постійної готовності  |          |    |
 N | Регіони |  Медичні  |--------------------------+-------------------|Примітки|
п/п|      |  заклади  | 1 |   2 черги    |кіль-|       |    |
  |      |       |черги|          |кість|  профіль  |    |
  |      |       |-----+--------------------|   |       |    |
  |      |       |кіль-|кіль-|  профіль  |   |       |    |
  |      |       |кість|кість|       |   |       |    |
---+-----------+-------------+-----+-----+--------------+-----+-------------+--------|
 1 |   2   |   3   | 4 | 5 |   6    | 7 |   8   |  9  |
--------------------------------------------------------------------------------------
   м. Київ  Український      5  політравмат.
        НПЦ ЕМД та МК
 1. Автономна  1.1. Терито-
  Республіка ріальний центр
  Крим    ЕМД
  м. Сімферо- 1.2. СШМД   18     ШМД
  поль    1.3. Республі-    1  реанімаційн.
        канська лікар-    1  токсико-тера-  60  загально-
        ня            певтичн.       хірургічн.
                   2  загально-    50  нейрохірур.
                     хірургічн.
                   2  нейрохірург.  60  токсиколог.
                   1  травматолог.  100  терапевт.
                             10  радіологіч.
                   1  комбустіол.
        1.3. Лікарня     1  хірургічна   30  загально-
        ШМД          1  травматолог.     хірургічн.
                   1  комбустіол.   25  комбустіол.
                   1  анестезіол.
        1.4. Міська      2  інфекційна   50  інфекційн.
        лікарня N 7                20  токсико-
                                терапевт.
                             15  гемодіаліз
        1.5. Міський               80  торакальн.
        тубдиспансер                  хірургії
        (центр тора-
        кальної хі-
        рургії)
        1.6. Дитяча                60  інфекційн.
        інфекційна                   дитяч.
        лікарня
        1.7. Респуб-     2  психоневро-
        ліканська         логічний
        психлікарня
        1.8. Республі-    2  переливання
        канська стація      крові
        переливання
        крові
        1.9. Військова              50  хірургічн.  по данним
        частина 42295               50  травматолог. МОЗ АРК
        (військовий                50  токсиколог.
        шпиталь)                 20  комбустіол.
  м. Ялта   1.10. СШМД   11     ШМД
        1.11. Лівадій-    1  хірургічна
        ська  міська     1  нейрохірург.
        лікарня        1  травматолог.
                   1  комбустіол.
                             60  хірургічн.
                             40  травматолог.
                             40  нейрохірург.
                             90  токсиколог.
 
 2. Вінницька  2.1. Терито-
  м. Вінниця ріальний центр
        ЕМД
        2.2. Обл. клі-    1  хірургічна   150  терапевтич.
        нічна лікарня     1  токсико-тер.  15  нейрохі-
                                рургічні
                   1  травматолог.  40  комбустіол.
                   1  комбустіол.  100  хірургічні
                   1  реанімац.    50  радіологічні
        2.3. СШМД   27     ШМД
        2.4. Обл. клі-              100  педіатрич.
        нічна дитяча               50  хірургічні
        лікарня
 
 3. Волинська  3.1. Терито-
  м. Луцьк  ріальний центр
        ЕМД
        3.2. Обл. клі-    1  хірургічна   100  хірургічн.
        нічна лікарня     1  реанімац.   100  терапевтич.
                   1  інфекційна
                   1  неврологічн.
                   1  токсико-тер.
        3.3. СШМД    8     ШМД
        3.4. Міська      1  комбустіол.   50  хірургічн.
        клінічна лі-     1  нейрохірург.  20  нейрохірург.
        карня                   20  комбустіол.
 
 4. Дніпропет- 4.1. Терито-
  ровська   ріальний центр
  м. Дніпро- ЕМД
  петровськ
        4.2. Обласна     1  хірургічна   300  хірургічн.
        лікарня        1  нейрохірург.  200  терапевтич.
                   1  травматолог.
                   1  токсико-тер.
        4.3. Обласна     1  хірургічна   100  хірургічн.
        дитяча лікарня    1  педіатричн.   90  педіатрич.
        4.4. Лікарня  84     ШМД
        ШМД          1  реанімац.   100  терапевтич.
                   2  токсико-тер.  100  хірургічн.
                   1  хірургічна
                   1  гематолог.
  м. Дніпро- 4.5. Лікарня  21     ШМД
  дзержинськ ШМД          1  хірургічна   100  хірургічн.
                   1  травматолог.
 
 5. Донецька  5.1. Терито-     1  хірургічна
  м. Донецьк ріальний центр    1  травматолог.
        ЕМД          1  нейрохірург.
                   1  комбустіол.
                   2  анестезіол.
                   2  токсико-тер.
                   1  інфекційна
                   1  педіатричн.
                   1  психоневро-
                     логічна
        5.2. Обл. клі-              100  терапевтич.
        нічна лікарня              150  хірургічн.
                             75  нейрохірург.
                             24  реанімац.
        5.3. Лікарня  34     ШМД
        ШМД          1  хірургічна
                   1  комбустіол.
                   1  токсико-тер.
        5.4. Донецьке               85  терапевтич.
        обл. лікуваль-              45  комбустіол.
        но - кліничне               20  інт. терап.
        об'єднання                80  хірургічн.
        5.5. Обл.клін.              160  травматолог.
        травматологіч-              70  нейрохірург.
        на лікарня
        5.6. Централь-              180  інф. для
        на міська клін.                дорослих
        лікарня N 1               160  інф. для
                                дітей
 6. Житомирська 6.1. Терито-
  м. Житомир ріальний центр
        ЕМД
        6.2. Обласна     1  нейрохірург.  150  хірургічн.
        лікарня        1  хірургічна   100  терапевтич.
                   1  травматолог.  40  нейрохірург.
                   1  реанімац.
                   1  токсико-тер.
        6.3. СШМД   16     ШМД
        6.4. Обласна               50  хірургічн.
        дитяча лікарня              30  інфекційн.
 
 7. Закарпатсь- 7.1. Терито-
  ка     ріальний центр
  м. Ужгород ЕМД
        7.2. Обл. клі-    1  хірургічна   80  хірургічн.
        нічна лікарня     1  нейрохірург.  30  терапевтич.
                   1  травматолог.
                   1  комбустіол.
                   1  токсиколог.
                   1  психо-невр.
  м. Мукачево 7.3. Обласна               40  хірургічн.
        дитяча лікарня              20  токсиколог.
                             15  інфекційн.
  м. Ужгород 7.4. Ужгород-               30  хірургічн.
        ська міська ЦЛ 8     ШМД      20  терапевтич.
                             20  інфекційн.
 
 8. Запорізька 8.1. Терито-  96     ШМД
  м.Запоріжжя ріальний центр    1  радіологіч.  150  хірургічн.
        ЕМД          1  токсико-тер.  30  інфекційні
                   1  травматолог.  40  нейрохірург.
                   1  хірургічна   20  радіологіч.
                   1  торакальна
                   1  нейрохірург.
                   1  комбустіол.
        8.2. Обл. клі-              50  токсико-тер.
        нічна лікарня               20  нейрохірург.
        8.3. Інфекцій-              100  інфекційн.
        на лікарня
 
 9. Івано-Фран- 9.1. Терито-
  ківська   ріальний центр
  м. Івано-  ЕМД
  Франківськ
        9.2. Обл. клі-    1  хірургічна   130  хірургічн.
        нічна лікарня     1  нейрохірург.  35  нейрохірург.
                   1  травматолог.  100  токсико-тер.
                   1  реанімац.
                   1  токсико-тер.
        9.3. Обл. клі-              50  хірургічн.
        нічна дитяча               50  токсико-тер.
        лікарня
        9.4. Міська      1  інфекційна   60  інфекційн.
        клінічна
        інфекційна
        лікарня
        9.5. СШМД   15     ШМД
 
10. Київська  10.1. Терито-
  м. Київ   ріальний центр
        ЕМД
        10.2. Обласна     1  травматолог.  100  хірургічн.
        лікарня        1  токсико-тер.  100  терапевтич.
                   1  комбустіол.   35  комбустіол.
                   1  нейрохірург.
                   1  хірургічна
                   1  інфекційна
                   1  неврологіч.
        10.3. Обласна               45  хірургічн.
        лікарня  N 2               60  терапевтич.
  м.Бориспіль 10.4. Цент-               100  хірургічн.
        ральна районна              45  інфекційн.
        лікарня
  м. Бровари 10.5. Цент-               130  хірургічн.
        ральна районна              90  інфекційн.
        лікарня
 
11. Кірово-
  градська
  м. Кірово- 11.1. Кірово-              200  хірургічн.
  град    градська обл.              200  терапевтич.
        лікарня
        11.2. Терито-     1  реанімац.
        ріальний центр    1  хірургічна
        ЕМД          1  травматолог.
                   1  нейрохірург.
                   1  комбустіол.
                   1  торакальна
                   1  токсико-тер.
        11.3. Лікарня              100  хірургічн.
        ШМД                   100  терапевтич.
 
12. Луганська  12.1. Терито-
  м. Луганськ ріальний центр
        ЕМД          1  токсико-тер.
        12.2. Обл.клі-    1  хірургічна   150  хірургічні
        нічна лікарня     1  нейрохірург.  100  терапевтич.
                   1  комбустіол.   20  нейрохірург.
                   1  травматолог.
                   1  торакальна
 
13. Львівська  13.1. Терито-
  м. Львів  ріальний центр
        ЕМД
        13.2. 8-а      1  хірургічна   105  хірургічні
        міська лікарня    1  реанімац.    50  комбустіол.
                   1  комбустіол.
        13.3. 1-а                100  інфекційн.
        міська інфек-
        ційна лікарня
        13.4. Міська               30  хірургічні
        лікарня ШМД               25  нейрохірург.
 
14. Миколаїв-  14.1. Терито-
  ська    ріальний центр
  м. Миколаїв ЕМД
        14.2. Обласна     1  торакальна   200  терапевтич.
        лікарня        1  нейрохірург.  50  радіологіч.
                   1  травматолог.
                   1  радіологіч.
                   1  комбустіол.
                   1  реанімац.
        14.3. Лікарня 10     ШМД      120  хірургічні
        ШМД                    60  нейрохірург.
        14.4. Обл. хі-              100  хірургічні
        рургіч. центр               60  комбустіол.
        14.5. Міська               140  інфекційн.
        інфекційна                40  терапевтич.
        лікарня
 
15. Одеська   15.1. Терито-
  м. Одеса  ріальний центр
        ЕМД
        15.2. Обл.клі-    1  хірургічна   150  хірургічні
        нічна лікарня     1  торакальна   25  інт. терап.
                   1  ЛОР
                   1  реанімац.
        15.3. Міська     1  нейрохірург.  170  хірургічні
        клінічна       1  травматолог.  60  нейрохірург.
        лікарня N 11
        15.4. Міська     1  комбустіол.   50  комбустіол.
        клінічна
        лікарня N 12
        15.5. Міська     1  інфекційна   200  інфекційн.
        клінічна
        інфекційна                60  хірургічні
        лікарня
        15.6. СШМД   8     ШМД
        15.7. Те-    3    анестезіології 170  терапевтичний
        риторіаль-   1    Токсикотера-   60  хірургічний
        ний Центр        певтична     80  травматологіч-
        медицини                    ний
        катастроф    1    Загальнохірур-  60  неврологічний
        на транс-        гічна      40  ЛОР
        порті      1    Травматологічна 40  гінекологічний
        ЧЦБКЛВТ     1    Неврологічна   40  урологічний
                1    Нейрохірургічна
                1    Комбустіологічна
( Пункт 15 доповнено підпунктом 15.7 згідно з Наказом МОЗ N 234
( v0234282-98 ) від 04.08.98 )
 
 
16. Полтавська 16.1. Терито-
  м. Полтава ріальний центр
        ЕМД
        16.2. Обласна              150  хірургічні
        лікарня                 200  терапевтич.
        16.3. Обласна              200  педіатрич.
        дитяча лікарня
        16.4. СШМД   14     ШМД
 
17. Рівненська 17.1. Терито-
  м. Рівне  ріальний центр
        ЕМД
        17.2. Обласна     1  хірургічна   190  хірургічні
        лікарня        1  травматолог.  30  комбустіол.
                   1  комбустіол.  100  терапевтич.
                   1  реанімац.
                   1  токсико-тер.
        17.3. Міська     1  нейрохірург.  200  хірургічні
        центральна      1  інфекційна   30  нейрохірург.
        лікарня                  60  інфекційн.
        17.4. СШМД   4     ШМД
 
18. Сумська   18.1. Терито-
  м. Суми   ріальний центр
        ЕМД
        18.2. Обласна     1  хірургічна   100  хірургічні
        лікарня        1  нейрохірург.  100  терапевтич.
                   1  комбустіол.   15  нейрохірург.
                   1  гематолог.   15  комбустіол.
                   1  токсико-тер.
        18.3. Обласна               30  хірургічні
        дитяча лікарня              50  терапевтич.
        18.4. СШМД   18     ШМД
 
19. Тернопіль-
  ська
  м.Тернопіль 19.1. Терито-     1  хірургічна
        ріальний центр    1  травматолог.
        ЕМД          1  комбустіол.
                   1  токсико-тер.
                   1  інфекційна
        19.2. Держав- 13     ШМД
        ний комуналь-
        ний центр ШМД
        19.3. Обласна              200  хірургічні
        клінічна лі-              120  терапевтич.
        карня                   80  травматолог.
        19.4. Обласна               50  хірургічні
        дитяча лікарня              50  терапевтич.
 
20. Харківська 20.1. Терито-
  м. Харків  ріальний центр
        ЕМД
        20.2. Лікарня  8     ШМД      200  хірургічні
        ШМД          1  хірургічна   200  терапевтич.
                   1  нейрохірург.
                   1  комбустіол.
                   1  травматолог.
                   1  реанімац.
                   1  токсико-тер.
        20.3. Обл.клі-              100  токсикотер.
        нічна лікарня              150  хірургічні
 
21. Херсонська 21.1. Терито-
  м. Херсон  ріальний центр
        ЕМД
        21.2. Обласна     1  хірургічна   100  хірургічні
        лікарня        1  реанімац.   200  терапевтич.
                             20  комбустіол.
                             25  нейрохірург.
        21.3. СШМД   29     ШМД
        21.4. Обласна               55  хірургічні
        дитяча лікарня              100  терапевтич.
        21.5. Інфек-     1  інфекційна   100  інфекційн.
        ційна лікарня
 
22. Хмельницька 22.1. Терито-
  м. Хмель-  ріальний центр
  ницький   ЕМД
        22.2. Хмель-     1  хірургічна   100  хірургічні
        ницька обл.     1  травматолог.  20  нейрохірург.
        лікарня        1  нейрохірург.  15  комбустіол.
                   1  комбустіол.   50  терапевтич.
                   1  реанімац.
        22.3. Хмель-               100  хірургічні
        ницька міська               50  терапевтич.
        лікарня
        22.4. Міська               50  хірургічні
        дитяча лікарня               5  інт. терап.
        22.5. Міська               50  інфекційн.
        інфекційна
        лікарня
        22.6. СШМД   20     ШМД
 
23. Черкаська  23.1. Терито-
  м. Черкаси ріальний центр
        ЕМД
        23.2. Черкась-    1  хірургічна   100  хірургічні
        ка обласна лі-    1  комбустіол.  100  терапевтич.
        карня         1  нейрохірург.
                   1  реанімац.
                   1  токсико-тер.
        23.3. СШМД   14     ШМД
        23.4. Лікарня               80  терапевтич.
        МВС
        23.5. Міська               150  хірургічні
        лікарня N 3
 
24. Чернівецька 24.1. Терито-
  м. Чернівці ріальний центр
        ЕМД
        24.2. Обл.клі-    1  травматолог.  90  хірургічні
        нічна лікарня     1  хірургічна   100  терапевтич.
                   1  токсиколог.
                   1  інфекційна
                   1  торакальна
                   1  реанімац.
        24.3. Міська     1  комбустіол.   50  хірургічні
        клінічна       1  нейрохірург.  100  #терапевтич.
        лікарня N 1
        24.4. Обласна               90  психіатрич.
        психіатрична
        лікарня
        24.5. СШМД   7     ШМД
        24.6. Обласна              100  терапевтич.
        дитяча лікарня
 
25. Чернігівсь- 25.1. Терито-
  ка     ріальний центр
  м. Чернігів ЕМД
        25.2. Обласна     1  хірургічна   150  хірургічні
        лікарня        1  токсико-тер.  200  терапевтич.
                             15  комбустіол.
                             10  нейрохірург.
        25.3. Обласна               70  хірургічні
        дитяча лікарня              50  терапевтич.
                             30  інфекційн.
        25.4. Обласний              50  терапевтич.
        спец.диспансер                 (радіолог.)
        25.5. СШМД   20     ШМД
 
26. м. Київ   26.1. Терито-
        ріальний центр
        ЕМД
        26.2. СШМД   30     ШМД
        26.3. Міська     1  хірургічна   150  хірургічні
        клінічна лі-     1  терапевтична  200  терапевтич.
        карня         1  реанімац.    20  реанімац.
                   1  інфекційна
        26.4. Київсь-     1  нейрохірург.  20  нейрохірург.
        кий НПЦ ШМД та    1  токсиколог.   50  травматолог.
        МК          1  травматолог.  15  реанімац.
                   1  хірургічна   75  хірургічні
                             100  терапевтич.
        26.5. Головний    1  нейрохірург.  100  хірургічні
        клінічний       1  комбустіол.   50  терапевтич.
        госпіталь МО     1  токсиколог.
                   1  реанімац.
 
27. м. Севасто- 27.1. Терито-
  поль    ріальний центр
        ЕМД
        27.2. СШМД   38     ШМД
        27.3. Міська     1  травматолог.
        лікарня N 1      1  хірургічна
                   1  комбустіол.
                   1  нейрохірург.
                   1  реанімац.
--------------------------------------------------------------------------------------
         ВСЬОГО:   571  190         14659            |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
        Скорочення, прийняті в тексті:
        СШМД - станція швидкої медичної допомоги;
         ШМД - швидка медична допомога;
         ЕМД - екстреної медичної допомоги;
         МК - медицина катастроф.
Головна сторінка