Поиск по сайту:Про тариф на електричну енергію для Кременчуцької ТЕЦ

Головна сторінка


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 139 від 31.12.97
   м. Київ
 
    Про затвердження Положення про обласні, Київське та
      Севастопольське міські управління статистики
 
   Відповідно до Указів Президента України від 29 липня 1997 р.
N 734/97 ( 734/97 ) "Про утворення Державного комітету статистики
України" та від 6 листопада 1997 р. N 1249/97 ( 1249/97 ) "Про
Положення про Державний комітет статистики України", постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997  р.  N  1152
( 1152-97-п ) "Питання Державного комітету статистики України"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  обласні,  Київське  та
Севастопольське міські управління статистики (додається).
   2. Фінансово-економічному управлінню в строк до 1 лютого 1998
р. підготувати і подати на затвердження кошториси доходів і
видатків на утримання управлінь статистики і підпорядкованих
відділів статистики, граничну чисельність їх працівників, а також
ліміти легкових автомобілів.
   3. Начальникам  обласних, Київського та Севастопольського
міських управлінь статистики в строк до 15  лютого  подати
Держкомстату України пропозиції щодо структури управлінь, складу
колегії та проекти штатних розписів для затвердження.
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 20 грудня 1994 р. N 276 ( va276207-94 ).
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови В.А. Головка.
 
 Голова Комітету                 О.Г. Осауленко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держкомстату
                   України
                   від 31 грудня 1997 р. N 139
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про обласні, Київське та Севастопольське міські
           управління статистики
   1. Обласні, Київське та Севастопольське міські управління
статистики (далі - управління статистики) є органами державної
виконавчої влади і знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні
Держкомстату  України.  Управління  статистики  утворюються
Держкомстатом України і є складовою частиною єдиної системи
органів державної статистики України.
   Управління статистики у межах своєї компетенції здійснює
реалізацію  державної політики в галузі статистики, а також
забезпечує  на  регіональному  рівні  належне  функціонування
загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації.
   2. Управління  статистики  у  своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Держкомстату України, цим Положенням і у межах
своїх повноважень забезпечує їх виконання.
   3. Основними завданнями управління статистики є:
   реалізація державної політики в галузі статистики;
   збирання, опрацювання,  узагальнення  та всебічний аналіз
статистичної  інформації  про  процеси,  що  відбуваються  в
економічному і соціальному житті регіону;
   впровадження статистичної методології, яка  базується  на
результатах  наукових  досліджень,  міжнародних стандартах та
рекомендаціях;
   забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності та
цілісності статистичної інформації;
   забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених
статистичних даних згідно із законодавством.
   4. Управління статистики відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) бере участь у реалізації державної політики в галузі
статистики, розробленні і впровадженні цільових перспективних
програм реформування та розвитку державної статистики;
   2) здійснює    статистичні    спостереження    за
соціально-економічними процесами, виконанням  загальнодержавних
програм економічного і соціального розвитку в регіоні;
   3) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України з економічних і соціальних питань в регіоні;
   4) організує і забезпечує збирання державної статистичної
звітності, обстеження бюджетів сімей за їх згодою, проведення
переписів,  одноразових  обліків,  опитувань,  вибіркових,
монографічних, інтегрованих та інших обстежень;
   5) проводить спостереження за динамікою цін і тарифів на
товари (продукцію) і послуги, здійснює  розрахунки  зведених
індексів цін, вивчає інфляційні процеси та громадську думку з
найгостріших проблем суспільно-політичного життя регіону;
   6) забезпечує  формування  статистики зовнішньої торгівлі
товарами на регіональному рівні на базі митної статистики, яка
розробляється органами Державної митної служби України, а також
збирання державної статистичної звітності щодо зовнішньої торгівлі
послугами і товарами, що не проходять митний контроль;
   7) здійснює  аналіз  структурної  перебудови  економіки,
формування її багатоукладності, ходу приватизації та земельної
реформи, фінансового  становища  та  інвестиційних  процесів,
становлення ринкових відносин, розвитку міжрегіональних зв'язків,
функціонування ринку праці, цінних паперів та товарного ринку,
ефективності економіки, розвитку соціальної сфери, рівня життя та
соціального захисту населення, стану довкілля та інших процесів;
   8) проводить обробку державної статистичної інформації на
базі єдиної методології і сучасної інформаційної технології;
   9) забезпечує   розроблення  інформаційної  бази  для
прогнозування тенденцій та закономірностей соціально-економічного
розвитку регіону;
   10) бере  участь  у  впровадженні  основ  організації
національного рахівництва, системи статистичних показників для
висвітлення процесів соціально-економічного розвитку регіону;
   11) затверджує за погодженням з Держкомстатом України форми
державної статистичної звітності та інструкції по їх заповненню,
які вводяться на замовлення місцевих органів державної влади та
управління;
   12) встановлює коди і здійснює ведення Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, бере  участь  в
удосконаленні  організаційних і методологічних принципів його
ведення,  розробці  інструктивних,  нормативних  документів,
розробленні і вдосконаленні технології та програмних засобів
ведення  цього  реєстру  та  державних  класифікацій,  що
використовуються  органами  державної  статистики,  здійснює
інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України, випуск
бюлетенів і збірників на базі цих даних;
   13) забезпечує достовірність, об'єктивність, оперативність та
цілісність  статистичної   інформації,   її   адекватність
соціально-економічним явищам і процесам;
   14) забезпечує  безкоштовно  у  встановленому  порядку
статистичною і аналітичною інформацією відповідні органи державної
влади, обласні організації, які фінансуються за рахунок державного
бюджету, у межах виділених із бюджету коштів на збирання та
опрацювання цих даних, наукові установи, об'єднання громадян, інші
юридичні особи, громадян - у разі залучення їх до виконання
завдань органів державної влади;
   15) забезпечує гласність статистичних даних, подає засобам
масової інформації поточні та річні дані соціально-економічного
становища регіону, видає статистичні збірники, бюлетені, огляди,
прес-випуски та інші статистичні матеріали  як  на  власній
поліграфічній базі, так і за господарськими угодами; проводить
прес-конференції та інші заходи;
   16) бере участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні
методології  статистичних  спостережень,  які  виконуються  у
відповідності до плану статистичних робіт; розробляє і впроваджує
методологію статистичних  спостережень,  які  виконуються  на
замовлення місцевих органів державної влади та управління за їх
рахунок;
   17) забезпечує  звітні  одиниці  програмами  статистичних
спостережень та інструкціями щодо їх виконання, бланками форм
державної статистичної звітності, розробку яких централізовано в
органах державної статистики;
   18) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
рішень місцевих органів державної влади з економічних і соціальних
питань за рахунок коштів замовника;
   19) забезпечує розробку та надання у встановленому порядку на
платній  основі  зведеної  державної  статистичної інформації
юридичним і фізичним особам на їх прохання, крім випадків,
передбачених законодавством;
   20) надає у встановленому порядку інформаційно-обчислювальні
та інші послуги і реалізує створену управлінням статистичну
продукцію;
   21) забезпечує  відповідно до законодавства збереження й
захист  статистичної  інформації,  дотримання  державної  та
комерційної  таємниць  юридичних  осіб,  конфіденційність,
знеособленість даних щодо фізичних і юридичних осіб;
   22) проводить міжрегіональні статистичні зіставлення;
   23) бере участь у міжнародному співробітництві з питань
статистики;
   24) сприяє відображенню статистичних даних по регіону в
статистичних виданнях міжнародних організацій та іноземних держав;
   25) бере  участь  у  розробленні  регіональних  цільових
перспективних програм, в опрацюванні заходів, спрямованих на
поглиблення економічної реформи;
   26) забезпечує  ефективне  використання  та  збереження
закріпленої за ним загальнодержавної власності;
   27) забезпечує добір та розстановку кадрів для управління
статистики, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації;
   28) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, здійснює контроль  за  її
збереженням;
   29) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
   5. Управління статистики має право:
   1) одержувати у встановленому порядку безкоштовно від усіх
розташованих в регіоні суб'єктів, на кого поширюється дія Закону
України "Про державну статистику"  (  2614-12  ),  включаючи
фінансові, банківські, митні та інші служби, і використовувати
державну звітність, інші необхідні для проведення  державних
статистичних  спостережень  дані  (на  будь-якій  стадії  їх
розроблення) та пояснення, що додаються  до  звітності;
   2) одержувати від банківських установ в 10-денний термін
інформацію  про  відкриття  банківських  рахунків  суб'єктами
підприємницької,  некомерційної  діяльності  та  об'єднаннями
громадян;
   3) приймати в межах своєї компетенції рішення з питань
статистики, обліку і статистичної звітності;
   4) проводити  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України
статистичні спостереження серед населення, що стосуються його
соціально-демографічного становища, рівня життя, підприємницької
діяльності та сімейного бюджету;
   5) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти достовірність  статистичних  даних,  вимагати  від
юридичних  осіб  та громадян, які займаються підприємницькою
діяльністю, пояснення та інші матеріали з приводу виявлених
порушень в обліку та звітності. Посадові особи органів державної
статистики мають право згідно з установленим порядком відвідувати
об'єкти, що перевіряються;
   6) у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних
даних вимагати від юридичних осіб та громадян, які займаються
підприємницькою діяльністю, вносити виправлення до  державної
статистичної звітності, а у разі невиконання ними цієї вимоги у
строки, визначені управлінням статистики, самостійно вносити їх з
наступним повідомленням відповідних юридичних осіб та громадян,
які займаються підприємницькою діяльністю, для внесення ними
виправлень у показники первинного та бухгалтерського обліку, інші
пов'язані з цими даними показники;
   7) розглядати у встановленому законодавством порядку справи
про адміністративні правопорушення в сфері обліку та статистики;
вносити пропозиції щодо притягнення посадових осіб та осіб, які
займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні вимог
Закону  України  "Про державну статистику" ( 2614-12 ), до
відповідальності, передбаченої законодавством;
   8) публікувати зведені дані статистичних спостережень;
   9) виконувати на основі укладених угод  госпрозрахункові
інформаційно-аналітичні,  обчислювальні  та  інші  роботи, що
оплачуються за рахунок замовників;
   10) надавати у встановленому порядку підприємствам, установам
і організаціям у користування на договірній основі технічні засоби
з опрацювання та передавання інформації, інші основні фонди;
   11) у встановленому порядку видавати  і  поширювати  на
комерційній  основі  на  внутрішньому  та зовнішньому ринках
статистичну інформацію, яка не становить державну та комерційну
таємницю і не має конфіденційного характеру;
   12) залучати осіб, які не працюють в органах державної
статистики, для проведення окремих статистичних робіт у порядку і
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;
   13) скликати у встановленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
   6. Управління статистики при виконанні покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої
влади,  а  також  розташованими  на  відповідній  території
підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.
   7. Управління статистики у межах своїх повноважень на основі
та на виконання законів та інших нормативно-правових актів видає
накази, організує і контролює їх виконання.
   Рішення управління статистики з питань статистики, обліку та
статистичної звітності є обов'язковими для виконання місцевими
органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а
також  особами, які проживають в регіоні, незалежно від їх
громадянства.
   Нормативно-правові акти  управління  статистики підлягають
державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
   У необхідних випадках управління статистики видає разом з
іншими місцевими органами державної виконавчої влади спільні акти.
   8. Управління статистики очолює начальник, який відповідно до
законодавства призначається на посаду та звільняється з посади
Головою Держкомстату України за погодженням з обласною державною
адміністрацією.
   Начальник управління  статистики  має  заступників,  яких
відповідно до законодавства він призначає на посаду та звільняє з
посади.
   Начальник управління  статистики  здійснює  керівництво
діяльністю  управління  статистики  і  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань і
здійснення ним  функцій,  розподіляє  обов'язки  між  своїми
заступниками, визначає ступінь відповідальності їх та керівників
структурних підрозділів управління.
   Начальник управління  розпоряджається  коштами  в  межах
затвердженого кошторису, затверджує положення про  структурні
підрозділи  управління  і  посадові  інструкції  працівників,
відповідно до законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи
працівників управління.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції  управління  статистики, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в управлінні статистики утворюється
колегія у складі начальника управління статистики, заступників
начальника управління за посадою, а  також  інших  керівних
працівників управління.
   Склад колегії затверджується Держкомстатом України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
   10. Управління статистики утримується за рахунок державного
бюджету України. Статистичні спостереження, що проводяться за
планом статистичних робіт, фінансуються за рахунок державного
бюджету. Додаткові роботи оплачуються замовником.
   Окремі підрозділи, а також тимчасові творчі колективи, які у
встановленому порядку можуть утворюватися управлінням статистики,
здійснюють свою діяльність на принципах господарського розрахунку.
   Структура та штатний розпис управління статистики, а також
ліміт легкових автомобілів, гранична чисельність працівників,
кошторис доходів і видатків на утримання управління статистики та
підпорядкованих  відділів  статистики  затверджується  Головою
Держкомстату України.
   11. Управління статистики є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба і своїм найменуванням.
 
Головна сторінка