Поиск по сайту:Про типову інструкцію Представника

Головна сторінка


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 10-114/10-6276 від 26.12.95
   м.Київ
 
 vd951226 vn10-114/10-6276
                Державним податковим інспекціям по
                Автономній Республіці Крим,
                областях, містах Києву
                та Севастополю
 
        Про типову інструкцію Представника
 
   Головна державна податкова інспекція України направляє для
керівництва в роботі типову Інструкцію Представника державної
податкової інспекції на великих підприємствах. Просимо посадові
Інструкції  представників  в  своїх  інспекціях  привести  у
відповідність до затвердженої типової Інструкції.
 
 Перший заступник начальника               О.І.Шитря
                        Затверджую
                   Заступник Міністра фінансів,
                   начальник Головної державної
                   податкової інспекції України
                            Ільїн В.Н.
                    "___" ____________ 1995 р.
    Типова інструкція постійного представника державної
    податкової інспекції на крупних підприємствах для
   здійснення контролю за повнотою сплати податків та інших
   неподаткових платежів до бюджету і позабюджетних фондів
            I. Загальні положення.
   1.1. Представник  державної  податкової  інспекції  на
підприємствах із значними обсягами платежів до бюджету (надалі
Представник), призначається і звільняється від займаної посади у
встановленому Законом порядку начальником Державної податкової
інспекції по області за поданням начальника державної податкової
інспекції відповідного району, міста.
   1.2. Представник  підпорядковується начальнику відповідної
податкової інспекції (за місцем розташування підприємства).
   1.3. Представник  у  своїй роботі керується Конституцією
України ( 888-09 ), Законом України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), іншими законами і рішеннями Верховної Ради
України, указами Президента України, нормативними актами Кабінету
Міністрів України з питань обчислення і справляння податків з
доходів юридичних осіб, та цією Інструкцією.
   1.4. На посаду Представника державної податкової інспекції
України на таких підприємствах затверджується головний державний
податковий ревізор-інспектор, що має стаж роботи в фінансових
органах за вказаним фахом не менше 3-х років та вищу економічну
освіту.
   1.5. Представник повинен знати: законодавство і інструктивні
матеріали по податках та інших обов'язкових платежах до бюджету, а
також  з  питань,  пов'язаних  із  застосуванням  трудового,
адміністративного,  господарського, цивільного і кримінального
законодавства в межах, необхідних  для  виконання  службових
обов'язків.
   1.6. Особливий режим роботи, додаткові навантаження на цій
посаді компенсуються персональними надбавками.
   1.7. Графік роботи Представника затверджується начальником
інспекції області та узгоджується з керівником підприємства, де
встановлено представництво.
   1.8. Представник повинен з повагою ставитись до керівництва,
робітників  підприємства,  дотримуватись  належної  культури
спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити
інтересам держави, податкової служби, підприємства, зберігати
державну і службову таємницю.
             II. Обов'язки
   На Представника державної податкової інспекції покладаються
слідуючі обов'язки:
   2.1. Поглиблене  вивчення законодавчого та інструктивного
матеріалу з питань, закріплених за ним згідно з розподілом
обов'язків. Зокрема, що стосується формування доходів та порядку
обчислення податків, інших обов'язкових платежів в бюджет, питань
погашення недоїмки, а також повноти повернення валюти.
   2.2. З питань повноти та своєчасності надходжень платежів до
бюджету Представник зобов'язаний:
   - організувати забезпечення своєчасного надходження  всіх
необхідних документів для оподаткування в повному обсязі і в
установлені строки;
   - в період термінів сплати податків і платежів до бюджету
особисто засвідчитись про те, що платіжні документи подано до
установи банку в повному обсязі та у встановлений строк;
   - в термін подання платниками декларацій і розрахунків по
податках і платежах, провести ретельне їх вивчення на предмет
правильності їх заповнення. В разі встановлення порушень, які
можуть призвести до необгрунтованого збільшення належних бюджету
платежів, повідомити про це керівництво підприємства і зажадати
виправлення встановлених помилок;
   - з метою забезпечення повноти надходження податків проводити
раз у півріччя документальні перевірки декларацій і розрахунків по
податках, залучаючи при цьому представників відділу  аудиту.
Контролювати своєчасність проведення аудиторської перевірки та
подання аудиторських висновків до державної податкової інспекції.
   2.3. З питань валютного регулювання:
   - контролює  виконання  усіх  (100%)  контрактів  по
зовнішньоекономічній  діяльності  підприємств-експортерів  від
проведення  експортно-імпортних,  бартерних  (товарообмінних)
операцій;
   - контролює повноту та своєчасність надходження валютної
виручки від проведення експортно-імпортних операцій;
   - здійснює контроль за виконанням вимог Указів Президента
України інших розпоряджень вищестоящих органів по регулюванню
бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності;
   - контролює виконання всіх процедур щодо обліку векселів
(письмових зобов'язань) при проведенні операцій з давальницькою
сировиною;
   - контролює своєчасність та повноту реалізації 50 відсотків
валютних надходжень на розподільчі рахунки банків;
   - проводить  контроль  за  наявністю  квот  і  ліцензій
Національного банку України на право проведення валютних операцій.
Відслідковує наявність даних про фактичне виконання договорів,
контрактів згідно виданих МЗЕЗ і  торгу  України  ліцензій,
встановлених квот та співставлення їх з даними Держмиткому України
про відвантаження продукції (надані послуги) за межі України;
   - здійснює перевірку балансу валюти (у балансі вказуються всі
надходження валютних коштів від експортних операцій,  номери
наявних валютних рахунків, конкретні напрями використання валютних
коштів);
   - аналізує  наявність фактів зміни цін після заключення
контрактів та одержання ліцензій, а також зменшення вартості
контрактів за рахунок зменшення якості наданих послуг;
   - визначає та інформує податкову інспекцію про кількість
спільних  підприємств  (створених  за  кордоном  України) до
структурних фондів  яких  передані  кошти  підприємства  або
обладнання. Контролює отримання дивідендів від цієї діяльності та
їх використання і оподаткування.
   2.4. З питань дотримання платіжної дисципліни зобов'язаний:
   - вивчати стан платіжної дисципліни по закріпленій ділянці.
Аналізує обсяги випуску, реалізації та залишки готової продукції,
проводить перевірку установ банків з питань дотримання ними
податкового законодавства в черговості виконання розрахункових
операцій. Виявляє розподіл продукції, яку не зараховано  на
розрахункові  рахунки  (наявність  товарообмінних  операцій,
дебіторської заборгованості);
   - по товарообмінних операціях:
   проводить їх деталізований аналіз (обсяг і питома  вага
бартерних операцій, що дозволили одержати сировину, матеріали,
обладнання, запчастини, паливно-енергетичні матеріали і інші, які
будуть використані на виробництво готової продукції, а також обсяг
і питому вагу бартерних операцій, що спрямовані на одержання
товарів народного вжитку, які не використовуються на виробництво
продукції;
   - по дебіторській заборгованості:
   проводить аналіз коштів, які відволікаються в дебіторську
заборгованість, виявляє наявність договорів консигнації і їх вплив
на своєчасність надходження коштів на рахунки платників;
   - готує висновок на подання фіноргану про надання податкового
кредиту і строки повернення кредиту, проводить оперативну роботу
з підприємством по ліквідації заборгованості за кредитами;
   - допомагає підприємствам готувати матеріали по взаємозаліку;
   - готує  матеріали  на  подання  позовів щодо стягнення
заборгованості за рахунок майна підприємств;
   - готує  пропозиції  щодо  застосування  до підприємства
фінансових санкцій, накладання  адміністративних  штрафів  та
контролює повноту їх сплати.
   2.5. З питань аналізу фінансово-господарської  діяльності
зобов'язаний:
   Щомісяця проводити аналіз фінансового стану підприємства з
висвітленням причин заборгованості по податках та платежах. Разом
з фінансовим відділом підприємства, чи іншою відповідною його
службою аналізує можливі обсяги реалізації продукції в наступному
місяці, надходження коштів на рахунки, потреби в коштах на виплату
заробітної  плати,  сплату  платежів  по  розрахунках  з
постачальниками, бюджетом і позабюджетними фондами;
   - розробляє  та  подає  керівництву податкової інспекції
пропозиції щодо поліпшення стану надходження платежів підприємства
до бюджету;
   - після узгодження даних аналізу з податковою інспекцією
подає пропозиції керівництву підприємства щодо вдосконалення стилю
і методів роботи спеціалістів фінансових служб підприємства щодо
покращення роботи по надходженню платежів до бюджету;
   - представник податкової служби на підприємстві проводить
роботу  по роз'ясненню податкового законодавства, організовує
проведення семінарів з робітниками фінансових служб підприємства.
           III. Права Представника
       податкової інспекції на підприємстві.
   Користується правами,  передбаченими Законом України "Про
державну податкову службу в Україні" та цією Інструкцією.
   3.1. Представник  має право по узгодженню з начальником
податкової інспекції залучати для більш якісної документальної
перевірки  та  аналізу  фінансово-господарської  діяльності
підприємства інших фахівців податкової інспекції.
            IV. Відповідальність
     Представника податкової інспекції на підприємстві
   4.1. Представник  несе  персональну  відповідальність  за
виконання вимог, визначених цією посадовою Інструкцією, відповідно
до Закону України "Про державну податкову службу в Україні".
   4.2. При виконанні службових обов'язків постійний Представник
несе відповідальність за збереження державної та комерційної
таємниці, як це передбачено Законом України "Про державну службу в
Україні" ( 3723-12 ).
Головна сторінка