Поиск по сайту:Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 1995 р. N 1044
                Київ
 
 Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною
         діяльністю та валютного контролю
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1212 ( 1212-96-п ) від 04.10.96 
      N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 
      N 1967 ( 1967-98-п ) від 12.12.98
      N 1287 ( 1287-2000-п ) від 21.08.2000 )
 
 ( У тексті Постанови слова "Державному митному комітетові",
  "Міністерству статистики", "Міністерству зв'язку" замінено
  відповідно словами "Державній митній службі", "Державному
  комітетові статистики", "Державному комітетові зв'язку" 
  згідно з Постановою КМ N 1967 ( 1967-98-п ) від 12.12.98 )
 
   ( У тексті Постанови та у додатку до неї слова "Державний
    комітет зв'язку", "Міністерство зовнішніх економічних
    зв'язків і торгівлі" і "МЗЕЗторг" у всіх відмінках 
    замінено  словами "Державний комітет  зв'язку  та
    інформатизації",  "Міністерство   економіки"   і
    "Мінекономіки" у  відповідному  відмінку згідно з
    Постановою КМ N 1287 ( 1287-2000-п ) від 21.08.2000 )
 
   З  метою   забезпечення   валютного   контролю   за
зовнішньоекономічними операціями Кабінет Міністрів України та
Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Національному банку, Державній митній службі, Міністерству
фінансів,  Державній  податковій  адміністрації,  Державному
комітетові  статистики,  Державному  комітетові  зв'язку  та
інформатизації, Міністерству внутрішніх справ разом із Службою
безпеки  надавати інформацію з питань забезпечення валютного
контролю згідно з додатком. ( Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )
 
   Міністерству  економіки  узагальнювати  та  аналізувати
інформацію  про  стан  розрахунків  за  зовнішньоекономічними
операціями  резидентів  та  щоквартально  інформувати Кабінет
Міністрів України.
 
   Міністерству економіки надсилати до правоохоронних органів за
їх письмовими запитами або за домовленістю в установлені терміни
інформацію з питань забезпечення контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю та валютного контролю згідно з додатком. ( Пункт 1
доповнено  абзацом  третім  згідно  з Постановою КМ N 1212
( 1212-96-п ) від 04.10.96, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1967 ( 1967-98-п ) від 12.12.98 )
 
   2. Визнати таким, що  втратило  чинність,  розпорядження
Кабінету   Міністрів   України від 25 грудня 1993 р. N 1141
( 1141-93-р ).
 
 
  Прем'єр-міністр України      Голова Правління
                 Національного банку України
 
       Є.МАРЧУК            В.ЮЩЕНКО
 
  Інд.40
 
 
                       Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                і Національного банку України від
                  26 грудня 1995 р. N 1044 
             (в редакції постанови Кабінету Міністрів
              України і Національного банку України
                 від 12 грудня 1998 р. N 1967)
 
               ПЕРЕЛІК
     інформації (інформаційної документації) з питань
   забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
    та валютного контролю, що надається заінтересованим
  міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
           і уповноваженим банкам
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 Інформація (інформаційна документація) | Органи, які |Періодичність | Орган, який
                    |  надають  |  надання  | одержує
                    | інформацію  | інформації | інформацію
--------------------------------------------------------------------------------------
 Реєстри вивізних та ввізних митних  Держмитком    щотижня    уповноважені
декларацій, на підставі яких товари та                 банки
інші предмети перетнули митний кордон
України  згідно  з  угодами,  що
передбачають розрахунки  у  грошовій
формі
 
 Реєстри вивізних та ввізних митних    - " -    щомісяця, 25  Державна
декларацій, на підставі яких товари та          числа місяця, податкова
інші предмети перетнули митний кордон          що настає за  адміністрація
України  згідно  з  угодами,  що          звітним
передбачають  розрахунки  у грошовій
формі
 
 Реєстри вивізних та ввізних митних    - " -    щокварталу,    - " -
декларацій    про    здійснення          на 25 день
експортно-імпортних  операцій,   що          після
підлягають експортному контролю згідно          звітного
з  Указом  Президента України від          періоду
13 лютого 1998 р. N 117 ( 177/98 ) "Про
положення про  державний  експортний
контроль в Україні",  за угодами, що
передбачають розрахунки  у  грошовій
формі з дотриманням  вимог збереження
державної таємниці
 
 Зведені дані    про    обсяги  Держкомстат   щомісяця,   Мінекономіки
експорту-імпорту  товарів  на основі          на 45     Державна
даних вантажних митних декларацій та          день після   податкова
звітів підприємств і організацій про          звітного    адміністра-
товари, що  не  підлягають  митному          періоду    ція
декларуванню
 
 Інформація про:
 
 порушення резидентами  встановлених  Держмитком   щомісяця,   Державна
законодавством  термінів  надходження          не пізніше   податкова
товарів, що імпортуються за бартерними          25 числа    адміністрація
угодами (на магнітних носіях)                      Мінекономіки
 
 обсяги експорту-імпорту    послуг  Держкомстат   щокварталу,  Мінекономіки
(робіт)                          на 45 день   Державна
                             після     податкова
                             звітного    адміністрація
                             періоду
 
 порушення резидентами  встановлених  Національний  щомісяця, не  Державна
законодавством термінів розрахунків в  банк      пізніше 20   податкова
іноземній валюті під час здійснення          числа     адміністрація
експортних  операцій  та  термінів                 Держмитком  
надходження продукції за  імпортними                 Мінекономіки
операціями після здійснення платежів
 
 Перелік підприємств, які мають дозвіл    - " -    щокварталу,    - " -
на відкриття рахунків  в  іноземних          не пізніше
банках                          20 числа
                             місяця, що
                             настає
                             за звітним
                             кварталом
 
 Інформація про:
 
 обсяги інвестицій у грошовій формі за  Національний  щомісяця,   Мінекономіки
межі України               банк      не пізніше
                             15 числа
 
 декларування і  повернення валютних    - " -     - " -     - " -
цінностей, що перебувають за межами
України
 
Перелік підприємств,   що   мають  Державна    щомісяця, не  Мінфін
заборгованість за експортно-імпортними  податкова    пізніше 20   Мінекономіки
операціями,  для врахування під час  адміністрація  числа
вирішення питання про  надання  цим
підприємствам фінансової допомоги
 
 Перелік уповноважених  банків, яким  Національний  щокварталу,  Держмитком  
надано право здійснювати операції з  банк      не пізніше   Державна
іноземною  валютою,  із  зазначенням          20 числа    податкова
назви, адреси, коду ЄДРПОУ, а також          місяця, що   адміністрація
зміни до чинного класифікатора валют           настає за
                             звітним
                             кварталом
 
 Інформація про результати:
 
 перевірки          суб'єктів  Державна      -"-    Мінекономіки
зовнішньоекономічної  діяльності, які  податкова
порушили  встановлені  законодавством  адміністрація
терміни повернення валютної виручки,
одержаної від експорту товарів (робіт,
послуг), та терміни надходження товарів
(робіт, послуг), що імпортуються  в
Україну
 
 перевірки декларування    валютних   - " -    щокварталу,  - " -
цінностей, що перебувають за межами          на 45 день
України                          після
                             звітного
                             періоду
 
 Подання на українських та іноземних  Державна    щомісяця    Мінекономіки
суб'єктів     зовнішньоекономічної  податкова
діяльності, що порушили Закон України  адміністрація
"Про  зовнішньоекономічну діяльність"  Держмитком   в міру
або пов'язані з ним закони України, для  СБУ       виявлення
застосування   спеціальних  санкцій  МВС       порушень
відповідно до статті 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну  діяльність"
( 959-12 )
 
 Перелік українських  та  іноземних  Мінекономіки  в міру     Державна
суб'єктів     зовнішньоекономічної          застосування  податкова
діяльності,  до  яких  застосовані          спеціальних  адміністрація
спеціальні санкції згідно із статтею 37          санкцій    Держмитком  
Закону України "Про зовнішньоекономічну                 Національний
діяльність" за відповідний період в                 банк
електронному  вигляді  з  наступним
підтвердженням
 
 Інформація про:
 
 рух та використання валютних коштів,  Державне    щокварталу,  Мінекономіки
що купуються Державним казначейством  казна-     не пізніше
за  рахунок державного бюджету      чейство     20 числа
                             місяця, що
                             настає за
                             звітним
                             кварталом
 
 стан використання   і   погашення   - " -      - " -      - " -
іноземних  кредитів,  отриманих  під
гарантію Кабінету Міністрів України
 
 суми міжнародних поштових переказів,  Держкомзв'язку  - " -      - " -
надходжень  валюти  для  здійснення
взаєморозрахунків за послуги поштового
і електричного зв'язку
 
 наслідки перевірок  резидентів щодо  СБУ        - " -      - " -
дотримання  ними  вимог  валютного  МВС
законодавства
 
 відкриття, закриття валютних рахунків  уповноважені  щомісяця,   державні
підприємствами для здійснення звірки   банки      не пізніше   податкові
                             5 числа    інспекції,
                                     в яких
                                     на обліку
                                     перебувають
                                     зазначені
                                     підприємства
 
 рух коштів на рахунках резидентів,  регіональні   щокварталу,  державні
відкритих в іноземних банках згідно з  управління   не пізніше 25 податкові
ліцензіями Національного банку      Національного  числа місяця, адміністрації
                     банку      що настає   в Автономній
                             за звітним   Республіці
                             кварталом   Крим,
                                     областях,
                                     містах
                                     Києві та
                                     Севастополі
 
 
 здійснення іноземних  інвестицій  в  Держкомстат   щокварталу,  Державна
інвестиційні об'єкти України               на 50 день   податкова
                             після     адміністрація
                             звітного
                             періоду
 
 здійснення інвестицій   резидентами    - " -     - " -      - " -
України в інвестиційні об'єкти за її
межами
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98; в редакції Постанови КМ N 1967
( 1967-98-п ) від 12.12.98; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1287 ( 1287-2000-п ) від 21.08.2000 )
 
 

Головна сторінка