Поиск по сайту:Положення про підкомісії Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Головна сторінка


 МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
        ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                  рішенням третього засідання
                  Міжвідомчої координаційної ради
                  з адаптації законодавства
                  України до законодавства
                  Європейського Союзу
                  від 5 листопада 1999 року
 
              Положення
     про підкомісії Міжвідомчої координаційної ради з
    адаптації законодавства України до законодавства ЄС
 
   1. Підкомісії Міжвідомчої координаційної ради з адаптації
законодавства України до законодавства ЄС (далі - МКР) утворюються
її рішенням як робочі органи МКР з метою належного організаційного
забезпечення адаптації законодавства.
   2. Порядок роботи підкомісій визначається цим Положенням
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня
1998 р. за N 852 ( 852-98-п ) "Про запровадження механізму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу", Положення про МКР, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 листопада 1998 р. N 1773 ( 1773-98-п ),
регламенту та рішень МКР.
   3. Завданнями підкомісій є:
   - виконання рішень МКР та підготовка пропозицій щодо внесення
питань на її розгляд;
   - координація роботи центральних органів виконавчої влади з
адаптації  законодавства  у сфері, віднесеній до компетенції
підкомісій;
   - вироблення   пропозицій  щодо  стратегії  адаптації
законодавства з питань, віднесених до компетенції підкомісій;
   - узгодження  планів  роботи  з адаптації, що готуються
центральними органами виконавчої влади, та підготовка пропозицій
щодо внесення певних проектів нормативних правових актів до плану
роботи з адаптації;
   - забезпечення інформаційного обміну та взаємодії підкомісій
із секретаріатом МКР, з відповідними підкомітетами Української
частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС,
Представництвом  Європейської  Комісії  в  Україні  та  її
Директоратами.
   4. Голова підкомісії:
   - організовує діяльність підкомісії;
   - скликає та веде засідання підкомісії;
   - планує роботу підкомісії;
   - виносить на обговорення на засіданні підкомісії питання
щодо виконання рішень МКР у сфері, віднесеній до компетенції
підкомісії;
   - звітує перед МКР про діяльність підкомісії;
   - у разі потреби вносить зміни у склад підкомісії  та
призначає секретаря підкомісії;
   - забезпечує дотримання цього  Положення  усіма  членами
підкомісії;
   - відповідає за підготовку протоколу, звітів, аналітичних
матеріалів;
   - забезпечує  інформаційний  обмін  та  взаємодію  із
секретаріатом МКР;
   - проводить роботу з узгодження планів робіт з адаптації;
   - проводить роботу з підготовки пропозицій щодо внесення
проектів нормативних актів до плану роботи з адаптації;
   - бере  участь  у підготовці до обговорення питань, що
виносяться на засідання підкомісії;
   - звертається  в  установленому  порядку  до відповідних
державних органів з питань двостороннього співробітництва у сфері
адаптації законодавства;
   - одержує в установленому порядку від секретаріату  МКР
інформацію,  необхідну  для виконання завдань, покладених на
підкомісію;
   - створює робочі групи, тимчасові колективи для підготовки
пропозицій з питань виконання рішень МКР.
   Голова підкомісії  може  мати  заступника,  який у разі
відсутності голови підкомісії виконує його обов'язки.
   5. Секретар підкомісії:
   - веде протокол засідання підкомісії;
   - обробляє та узагальнює подану членами підкомісії інформацію
та подає звіт про діяльність підкомісії секретаріату МКР.
   6. Персональний  склад  підкомісій  та робочих груп, що
забезпечують їх діяльність у галузевих напрямках, визначаються
головами підкомісій за погодженням з керівниками центральних
органів виконавчої влади, які делегують працівників для участі в
зазначених підкомісіях.
   7. Засідання підкомісій проводяться залежно від потреби, але
не менше ніж один раз на квартал, відповідно до плану роботи
підкомісії.
   За результатами засідання підкомісії складається протокол.
Копії протоколу та висновків засідання підкомісії за підписами
голови підкомісії, особи, що його заміщує, та секретаря підкомісії
надсилаються до секретаріату МКР та членам підкомісій протягом 10
днів з часу проведення засідання.
   Звіт про роботу підкомісії  подається  секретаріату  МКР
щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у
друкованому вигляді та в електронній формі (дискета 3.5, редактор
MS WORD'97 або 6.0).
 
 "Бюлетень Міністерства юстиції України",
 N 3, 2001 р.
Головна сторінка