Поиск по сайту:Положення про порядок організації роботи центральних органів виконавчої влади з адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Головна сторінка


 МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
        ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    рішенням     третього
                    засідання   Міжвідомчої
                    координаційної  ради  з
                    адаптації  законодавства
                    України до законодавства
                    Європейського Союзу від
                    5 листопада 1999 року
 
              Положення
    про порядок організації роботи центральних органів
      виконавчої влади з адаптації законодавства
          України до законодавства ЄС
 
   1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС (далі
- адаптація законодавства) є складовою інтегральною частиною
нормопроектної роботи центральних органів виконавчої влади та
здійснюється на основі єдиної системи планування, координації та
контролю.
   2. Метою цього Положення є забезпечення організації процесу
адаптації законодавства України до законодавства ЄС в сферах
правовідносин, які віднесені до компетенції центральних органів
виконавчої влади.
   3. Предметом регулювання цього Положення є робота центральних
органів виконавчої влади, яка проводиться під час:
   - планування роботи з адаптації законодавства України до
законодавства ЄС;
   - розроблення проектів нормативно-правових актів України з
урахуванням основних положень законодавства ЄС.
   4. Загальні засади процесу адаптації законодавства України до
законодавства ЄС визначають такі нормативно-правові акти:
   - Стратегія  інтеграції  України до Європейського Союзу,
затверджена  Указом Президента України від 11 червня 1998 р.
N 615/98 ( 615/98 ) (далі - Стратегія інтеграції);
   - Указ  Президента України від 9 лютого 1999 р. N 145/99
( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності
органів виконавчої влади";
   - Концепція адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, схвалена постановою  Кабінету  Міністрів
України від 16 серпня 1999 р. N 1496 ( 1496-99-п ) (далі -
Концепція);
   - постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження
механізму  адаптації  законодавства  України до законодавства
Європейського Союзу" від 12 червня 1998 р. N 852 ( 852-98-п );
   - постанова  Кабінету  Міністрів  України  "Про  порядок
опрацювання проектів актів Кабінету Міністрів України, а також
проектів законів України і актів Президента України, що подаються
Кабінетом Міністрів України до  Верховної  Ради  України  і
Президентові  України,  з  урахуванням  основних  положень
законодавства  Європейського Союзу" від 13 липня 1999 N 1236
( 1236-99-п );
   - постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р.
N 502 ( 502-99-п ) "Про  утворення  Інституту  нормотворчої
діяльності при Кабінеті Міністрів України" та постанова Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 1999 р. N 1437 ( 1437-99-п )
"Питання Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів
України";
   - постанова  Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р.
N 1353 ( 1353-99-п ) "Про Центр перекладів актів європейського
права";
   - інші нормативно-правові акти, що прийматимуться у цій
сфері.
   5. Відповідальність за виконання завдань у галузі адаптації
законодавства  покладається на керівників центральних органів
виконавчої влади або їх заступників, що входять до  складу
Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України
до законодавства ЄС (далі - МКР).
   6. Керівник  міністерства,  іншого  центрального  органу
виконавчої влади визначає структурний підрозділ або  окремих
працівників цього органу (далі - відповідальне управління), які
відповідають за процес адаптації  законодавства  України  до
законодавства  ЄС у міністерстві, іншому центральному органі
виконавчої влади.
   7. Відповідальне управління:
   1) забезпечує  реалізацію  завдань  у  галузі  адаптації
законодавства, визначених актами та дорученнями Президента України
та Кабінету Міністрів України, рішеннями МКР та її підкомісій;
   2) здійснює заходи з метою імплементації положень Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною  і  Європейськими
співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р.
( 998_012 ) (далі - УПС);
   3) при розробці або опрацюванні проектів нормативно-правових
актів України перевіряє їх відповідність вимогам УПС;
   4) забезпечує  підготовку  плану  робіт  з  адаптації
законодавства;
   5) забезпечує  формування  банку  даних  текстів  актів
законодавства ЄС мовою оригіналу, які можуть бути необхідні для
підготовки проекту нормативно-правового акта України в певній
сфері правовідносин, віднесеній до компетенції цього органу;
   6) організовує роботи з перекладу актів законодавства ЄС на
українську мову в Центрі перекладів актів європейського права при
Міністерстві юстиції України або в інших бюро перекладів;
   7) організовує розробку в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, проектів нормативно-правових актів України з
урахуванням основних положень законодавства ЄС та готує Довідку
щодо відповідності цього проекту нормативно-правового акта України
основним положенням законодавства ЄС;
   8) готує проекти щоквартальних та річних звітів про стан
роботи з адаптації законодавства України;
   9) забезпечує  вивчення й аналіз відповідних міжнародних
договорів, модельного законодавства,  розробленого  в  рамках
міжнародних організацій та конференцій, у тому числі модельного
законодавства СНД,   законодавства   Європейського   Союзу,
держав-членів ЄС та інших держав, практики його застосування;
   10) організовує перепідготовку та підвищення кваліфікації
своїх працівників, що повинні мати належний рівень знань іноземної
мови та законодавства ЄС.
   8. Порядок підпорядкованості відповідального управління та
його взаємодії з іншими підрозділами відповідного міністерства,
іншого  центрального  органу  виконавчої  влади  визначається
внутрішнім розпорядком цього органу.
 
 "Бюлетень Міністерства юстиції України",
 N 3, 2001 р.
Головна сторінка