Поиск по сайту:Про внесення змін до Переліку майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація яких не допускається

Головна сторінка


             Резолюція N 52-4
        Спеціальне одноразове надання СПЗ -
     запропонована четверта поправка до статей угоди
 
   Приймаючи до уваги, що тимчасовий комітет Ради керівників
запросив Виконавчу Раду запропонувати внесення поправки до статей
угоди Міжнародного валютного фонду щодо забезпечення спеціального
одноразового надання СПЗ з метою дозволити всім  учасникам
Департаменту спеціальних прав запозичення одержати справедливу
частину в сукупному розподілі СПЗ;
   Приймаючи до уваги, що Виконавча Рада запропонувала таку
поправку і підготувала звіт про зазначене вище;
   А тепер, виходячи із зазначеного вище, Рада керівників,
беручи до уваги вказаний звіт Виконавчої Ради, цим ВИРІШУЄ, що:
   1. Пропозиції щодо змін (запропонованої четвертої поправки),
що додаються до цієї Резолюції і мають бути внесені в Статті
Угоди Міжнародного валютного фонду схвалені.
   2. Секретарю фонду надається доручення запитати циркулярним
листом,  телеграмою  або будь-яким іншим терміновим засобом
зв'язку, у всіх членів Міжнародного валютного фонду, чи приймають
вони  відповідно  до  положень  статті  XXVIII  угоди МВФ,
запропоновану четверту поправку.
   3. Циркулярний лист, телеграма, або інший засіб зв'язку, що
надсилається  всім членам у відповідності до пункту 2, що
зазначений вище, має обумовити, що  запропонована  четверта
поправка  набуває  чинності  для всіх членів з дати, коли
Міжнародний валютний фонд засвідчує офіційним повідомленням,
адресованим всім членам, що 3/5 країн-членів, які мають 85
(вісімдесят п'ять) відсотків  загальної  кількості  голосів,
погодилися зі змінами.
         Запропонована четверта поправка
       до угоди Міжнародного валютного фонду
   Уряди, від імені яких підписано цю угоду, погоджуються про
наступне:
   1. До тексту статті XV, Розділу 1 вносяться наступні зміни:
   а) Для того, щоб задовольнити потребу у додаткових  до
існуючих резервних активах, у тій мірі та у той час, коли вона
виникає, фонд має право розподілити спеціальні права запозичення у
відповідності до положень статті XVIII тим своїм членам, які є
учасниками Департаменту спеціальних прав запозичення.
   б) Крім того, фонд здійснює розподілення спеціальних прав
запозичення тим своїм членам, які є учасниками Департаменту
спеціальних прав запозичення, у відповідності до положень Додатку
М.
   2. До статей угоди додається новий додаток М, викладений
наступним чином:
              Додаток М
        Особливе одноразове розподілення
          спеціальних прав запозичення
   1. Згідно з пунктом 4, викладеним нижче, кожний член, який
станом  на  19  вересня 1997 року є учасником Департаменту
спеціальних прав запозичення, на 30-й день після набуття чинності
четвертою поправкою до цієї угоди отримає розподіл спеціальних
прав. запозичення у сумі, яку буде враховано як його чистий
сукупний розподіл спеціальних прав запозичення, що дорівнюватиме
29,315788813 відсотків його квоти станом на 19 вересня 1997 року,
за умови, що для учасників, квоти яких не було перераховано так,
як це було запропоновано у резолюції Ради Керівників N 45-2,
розрахунок буде здійснено на підставі квот, запропонованих у цій
резолюції.
   2а) Згідно з пунктом 4, викладеним нижче, кожна країна, що
стає учасником Департаменту спеціальних прав запозичення після 19
вересня 1997 року, але протягом не більше трьох місяців після
вступу до фонду, отримає розподіл спеціальних прав запозичення у
сумі, розрахованій згідно з пунктами (б) та (в), викладеними
нижче, на 30-й день після події, що настане пізніше: (і) дати,
коли новий член стане учасником Департаменту спеціальних прав
запозичення, або (іі) дати набуття чинності четвертою поправкою до
цієї угоди.
   б) Для цілей пункту (а), викладеного вище, кожний учасник
отримає суму спеціальних прав запозичення, яку буде враховано як
чистий сукупний розподіл такого учасника,  що  дорівнюватиме
29,315788813 відсотків його квоти станом на дату, коли цей член
стане учасником Департаменту  спеціальних  прав  запозичення,
перерахованої наступним чином:
   і) по-перше,  29,315788813  відсотків  помножуються  на
відношення підсумку квот, що розраховується у відповідності до
пункту 1, учасників, які визначаються у пункті (в), викладеному
нижче, до підсумку квот таких учасників станом на дату, коли такий
член став учасником Департаменту спеціальних прав запозичення, а
також
   іі) по-друге, результат, отриманий згідно з пунктом (і),
помножується  на  відношення  загальної суми чистих сукупних
розподілів спеціальних прав запозичення, отриманих згідно  з
Статтею  XVIII,  учасників,  які визначаються у пункті (в),
викладеному Нижче, станом на дату, коли такий член став учасником
Департаменту спеціальних прав запозичення, а також розподілів,
отриманих такими учасниками згідно з пунктом 1, до підсумку сум
чистих сукупних розподілів спеціальних прав запозичення, отриманих
згідно з Статтею XVIII, таких учасників станом на 19 вересня 1997
року, та до розподілів, отриманих такими учасниками згідно з
пунктом 1.
   в) Для цілей змін розрахунків, здійснюваних згідно з пунктом
(б), учасники Департаменту спеціальних прав запозичення, мають
бути такими членами, що є учасниками Департаменту станом на 19
вересня 1997 року, а також (і) продовжують бути учасниками
Департаменту спеціальних прав запозичення станом на дату, коли
такий член  став  учасником  Департаменту  спеціальних  прав
запозичення, та (іі) отримали всі розподіли, які Фонд робив після
19 вересня 1997 року.
   3.а) Згідно з пунктом 4, викладеним нижче, якщо Федеральна
Республіка Югославія (Сербія/Чорногорія) успадковує членство у
Фонді та статус учасника Департаменту спеціальних прав запозичення
від колишньої Соціалістичної Федеральної Республіки Югославія
згідно з умовами Рішення Виконавчої Ради N 10237 -(92/150),
прийнятого 14 грудня 1992 року, вона отримає розподіл спеціальних
прав запозичення у сумі, розрахованій згідно з пунктом (б),
викладеним нижче, на 30-й день після події, що настане пізніше:
(і) дати, коли Федеральна Республіка Югославія (Сербія/Чорногорія)
успадкує членство у Фонді та статус  учасника  Департаменту
спеціальних прав запозичення згідно з умовами Рішення Виконавчої
Ради N 10237- (92/150), або (іі) дати - набуття чинності четвертою
поправкою до цієї угоди.
   б) Для цілей пункту (а), Федеральна Республіка Югославія
(Сербія/Чорногорія) отримає суму спеціальних прав запозичення, яку
буде враховано як її чистий сукупний розподіл, що дорівнюватиме
29,315788813 відсотків квоти, запропонованої їй згідно з розділом
3 (в) Рішення Виконавчої Ради N 10237-(92/150), перерахованої у
відповідності до пунктів 2(б)(іі) та (в), викладених вище, станом
на дату, коли Федеральна Республіка Югославія (Сербія/Чорногорія)
відповідатиме критеріям розподілу згідно з пунктом (а), викладеним
вище.
   4) Фонд не розподілятиме спеціальні права запозичення згідно
з цим Додатком тим учасникам, котрі письмово повідомлять Фонд про
своє  небажання  отримати такий розподіл до дати здійснення
розподілу.
   5) а) У випадку, якщо у той час, коли учасник отримує такий
розподіл згідно з пунктами 1,2 та 3,  такий  учасник  має
зобов'язання перед Фондом, термін виконання яких минув, спеціальні
права запозичення, розподілені таким чином, будуть задепоновані на
ескроу-рахунку у Департаменті спеціальних прав запозичення, та
будуть видані учаснику після виконання ним всіх зобов'язань перед
Фондом, термін виконання яких минув.
   б) Спеціальні  права  запозичення,  що  утримуються  на
ескроу-рахунку, не можна буде ніяк використовувати, та не будуть
включатися до будь-яких розрахунків розподілів або володіння
спеціальними правами запозичення для цілей Статей угоди, окрім
розрахунків згідно з цим Додатком.  Якщо  спеціальні  права
запозичення, надані учаснику, утримуються на ескроу-рахунку, коли
такий учасник припиняє свою участь у Департаменті спеціальних прав
запозичення,  або  коли  приймається  рішення про ліквідацію
Департаменту спеціальних прав запозичення, такі спеціальні права
запозичення будуть анульовані.
   в) Для цілей цього розділу зобов'язання перед Фондом, термін
виконання  яких минув, складаються із зворотних купівель та
платежів на Рахунку загальних ресурсів, термін виконання яких
минув,  основної  суми  та відсотків по позиках на Рахунку
спеціального використання, термін виконання яких минув, платежі та
оцінювання у Департаменті спеціальних прав запозичення, термін
виконання яких минув, та зобов'язань перед Фондом як утримувачем
трасту, термін виконання яких минув.
   г) За винятком положень цього розділу, діятиме  принцип
розділення  між  Загальним  Департаментом  та  Департаментом
Спеціальних Прав Запозичення, а також безумовного  характеру
спеціальних прав запозичення як резервних активів.
Головна сторінка