Поиск по сайту:Щодо символів звітностей до деяких форм для установ комерційних банків

Головна сторінка


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Управління платіжних систем та
         касового виконання Держбюджету
               Л И С Т
 
 N 25-021/1814 від 24.12.97
   м.Київ
 
 vd971224 vn25-021/1814
                 Кримському республіканському,
                 обласним та по м.Києву і
                 Київській області управлінням
                 Національного банку України
                 ОПЕРУ НБУ
                 Центральній розрахунковій палаті
                 Головному управлінню НБУ
                 Комерційним банкам
                 Асоціації українських банків
 
    ( Лист втратив силу на підставі Листа Нацбанку 
     N 25-021/180-735 ( v-735500-98 ) від 29.01.98 )
     
       Щодо символів звітностей до деяких форм
         для установ комерційних банків
 
   Відповідно до  листа  Головного  управління  Державного
казначейства України від 15.12.97 р. N 07-09/307-4230  щодо
запровадження  нової  бюджетної класифікації України, надаємо
символи звітностей до форм NN 412 Д-Н (щоденна), 412-Н (місячна)
для установ НБУ, 412 Д-К (щоденна), 412-К (місячна) для установ
комерційних банків, які розроблені згідно  з  вищезазначеною
класифікацією.
                          Додаток 1
               Схема
          звіту про касове виконання
          Державного бюджету України
             Доходи бюджету
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Найменування доходів          |   Символи
—————————————————————————————————————————————|————————————————————
           1           |     2
—————————————————————————————————————————————|————————————————————
    Податкові надходження        |
    ---------------------        |
Плата за використання лісових        |
ресурсів                   |     027
Плата за спеціальне користування       |
водними ресурсами державного значення    |     058
Плата за користування водами для потреб   |
гідроенергетики і водного транспорту     |     032
Плата за користування надрами        |
------------------------------        |
Плата за користування надрами держав-    |
ного значення                |     053
Відрахування на геологорозвідувальні     |
роботи                    |     030
Плата за землю                |     037
Плата за використання інших природних    |
ресурсів                   |
-------------------------------------    |
Плата за спеціальне використання диких    |
тварин                    |     229
Плата за спеціальне використання рибних   |
та інших водних ресурсів           |     029
Внутрішні податки на товари та послуги    |
-----------------------------------------  |
Податок на додану вартість          |
--------------------------          |
Податок на додану вартість по вітчизня-   |
них товарах (роботах, послугах)       |     003
Податок на додану вартість по імпортних   |
товарах, який сплачується при митному    |
оформленні товарів суб"єктами підприєм-   |
ницької діяльності              |     085
Податок на додану вартість по імпортних   |
товарах, який сплачується при митному    |
оформленні товарів громадянами        |     086
Акцизний збір з вітчизняних товарів     |
------------------------------------     |
Спирт                    |     101
Лікеро-горілчана продукція          |     102
Виноробна продукція             |     103
Пиво                     |     104
Шоколад та кава               |     105
Інша підакцизна продукція харчової      |
промисловості                |     106
Тютюн та тютюнові вироби           |     107
Транспортні засоби (крім мотоциклів та    |
велосипедів)                 |     108
Мотоцикли і велосипеди            |     109
Шини для легкових автомобілів        |     110
Ювелірні вироби               |     111
Телевізори, магнітофони, аудіо- та      |
відеотехніка                 |     112
Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски   |     113
Меблі                    |     114
Одяг із шкіри, одяг хутровий         |
із норки, нутрії, песця та лисиці      |     115
Інші підакцизні товари вітчизняного     |
виробництва                 |     116
Акцизний збір з імпортних товарів      |
----------------------------------      |
Спирт                    |     121
Лікеро-горілчана продукція          |     122
Виноробна продукція             |     123
Пиво                     |     124
Шоколад та кава               |     125
Інша підакцизна продукція харчової      |
промисловості                |     126
Тютюн та тютюнові вироби           |     127
Транспортні засоби (крім мотоциклів і    |
велосипедів)                 |     128
Мотоцикли і велосипеди            |     129
Шини для легкових автомобілів        |     130
Ювелірні вироби               |     131
Телевізори, магнітофони, аудіо- та      |
відеотехніка                 |     132
Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски   |     133
Меблі                    |     134
Одяг із шкіри, одяг хутровий із       |
норки, нутрії, песця та лисиці        |     135
Інші підакцизні товари іноземного      |
виробництва                 |     136
Податок на реалізацію паливно-        |
мастильних матеріалів            |     141
Ліцензії на підприємницьку та        |
професійну діяльність            |
-----------------------------        |
Плата за видачу ліцензій та сертифікатів   |     069
Плата за марки акцизного збору        |     033
Плата за державну реєстрацію суб'єктів    |
підприємницької діяльності          |     169
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні  |
операції                   |
---------------------------------------   |
Ввізне мито                 |
------------                 |
Мито на товари, що ввозяться суб'єктами   |     010
підприємницької діяльності          |
Мито на товари, які ввозяться (пересилають- |
ся) громадянами               |     042
Консульські збори              |     180
Інші надходження від зовнішньо-економічної  |
діяльності                  |     060
Інші податки                 |
------------                 |
Надходження плати за надання послуг з    |
оформлення документів на право виїзду    |
за кордон                  |     063
Штрафи та санкції, сплачені за порушення   |
податкового законодавства          |     039
                       |
       Неподаткові надходження     |
                       |
Доходи від власності та підприємницької   |
діяльності                  |
-----------------------------------     |
Надходження спеціальних коштів бюджетних   |
установ                   |     065
Надходження від перевищення валових доходів |
над видатками Національного банку України  |     024
Надходження до бюджету сум відсотків     |
банків за користування тимчасово       |
вільними бюджетними коштами         |     004
Надходження дивідендів (частини прибутку)  |
від суб'єктів підприємницької діяльності,  |
утворених за участю державних підприємств  |
та організацій                |
-------------------------------------    |
Надходження дивідендів (частини прибутку)  |
від суб'єктів підприємницької діяльності   |    020
Дивіденди, одержані від акцій, що належать  |
державі в акціонерних товариствах, створених |
у процесі приватизації та корпоратизації   |
підприємств державної власності       |    005
Рентна плата                 |    047
Надходження коштів від приватизації     |
державного майна               |    023
Інші надходження               |    168
Повернення коштів одержаних і не       |
використаних в минулому році         |    165
Адміністративні збори та платежі, доходи від |
некомерційного та побічного продажу     |
---------------------------------      |
Збори, що стягуються Державною авто-     |
мобільною інспекцією України         |    007
Плата за пробірування і клеймування виробів |
та сплавів із дорогоцінних металів      |    167
Плата за надання послуг службою дозвільної  |
системи органів внутрішніх справ       |    049
Плата за оренду цілісних майнових      |
комплексів державних підприємств       |    084
Державне мито                |
-------------                |
Державне мито, що справляється з позовних  |
заяв, які подаються до арбітражних судів   |    057
Державне мито за дії, пов'язані з      |
одержанням патентів на об'єкти права     |
інтелектуальної власності, підтриман-    |
ням їх чинності та передаванням прав     |
їхніми власниками              |    055
Державне мито, пов'язане з видачею та    |
оформленням закордонних паспортів (пос-   |
відок) та паспортів громадян України     |    046
Надходження від штрафів та фінансо-     |
вих санкцій                 |
------------------------------------     |
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду,   |
заподіяну підприємству, установі, орга-   |
нізації                   |    077
Адміністративні штрафи та інші        |
санкції                   |    139
Надходження штрафних санкцій за порушення  |
правил пожежної безпеки           |    081
Інші неподаткові надходження         |
----------------------------         |
Надходження коштів від реалізації      |
конфіскованого митними органами майна    |    025
Надходження коштів від реалізації      |
товарів та інших предметів, конфіско-    |
ваних правоохоронними та іншими упов-    |
новаженими органами і конфіскована      |
валюта                    |    016
Надходження сум кредиторської та       |
депонентської заборгованості під-      |
приємств, організацій та установ,      |
щодо яких минув строк позовної        |
давності                   |    066
Вилучення коштів спеціальних фон-      |
дів цільового призначення          |    172
Надходження коштів від реалізації      |
надлишкового озброєння, військової та    |
спеціальної техніки, майна, переда-     |
вання в оренду основних фондів Зброй-    |
них Сил України та інших військових     |
формувань, а також за виконані ними     |
роботи та надані послуги           |    006
Інші надходження               |    062
Відрахування від плати за транзит      |
газу по території України          |    048
Відсотки за користування кредитами      |
Міжнародного банку реконструкції та     |
розвитку                   |    193
Надходження сум різниці в ціні на      |
природний газ                |    013
Надходження сум перевищення фак-       |
тичного фонду споживання над         |
розрахунковим                |    071
Доходи від операцій з іноземною       |
валютою                   |    190
Комісії за надання гарантій уряду в     |
разі отримання іноземних кредитів      |    191
Нараховані відсотки за зберігання      |
бюджетних валютних коштів у банках,     |
які повинні перераховуватися до       |
державного бюджету              |    192
Нараховані відсотки за отримані       |
позики, які повертаються до дер-       |
жавного бюджету позичальниками        |    059
Надходження гривневого покриття за      |
надані державою валютні кошти        |    080
Інше                     |    260
Надходження різниці між став-        |
ками ввізного мита на продук-        |
ти нафтопереробки, вугілля кам'яне      |    096
                       |
Доходи від операцій з капіталом       |
-------------------------------       |
Надходження від продажу           |
основного капіталу              |
------------------------           |
Надходження коштів від реалі-        |
зації безхазяйного майна,          |
майна, що за правом спадкоєм-        |
ства перейшло у власність дер-        |
жави, та скарбів               |    064
Надходження коштів до Держав-        |
ного фонду дорогоцінних мета-        |
лів і дорогоцінного каміння         |
України                   |    072
Надходження від продажу           |
державних запасів товарів          |
--------------------------          |
Доходи Державного комітету          |
України по матеріальних ре-         |
зервах                    |    050
Відшкодування витрат Державного бюджету   |
України за відпущені і неоплачені в ми-   |
нулих роках матеріальні ресурси з дер-    |
жавного матеріального резерву        |    150
                       |
Офіційні трансферти             |
--------------------             |
Поточні                   |
-------                   |
Кошти, одержані за взаємними розрахунками  |
з іншими бюджетами              |    095
Кошти, що передаються до Державного     |
бюджету України               |    195
Із-за кордону                |
-------------                |
Надходження від секретаріату ООН за     |
український контингент            |    196
                       |
Державні цільові фонди            |
----------------------            |
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо  |
ліквідації наслідків Чорнобильської катас-  |
трофи та соціального захисту населення    |
------------------------------------------  |
Надходження від підприємств, установ і ор-  |
ганізацій нарахувань від фонду оплати праці |    056
Бюджетні трансферти             |    156
Надходження від застосування штрафних    |
санкцій                   |    157
Інші надходження               |    158
Збір на обов'язкове соціальне страху-    |
вання до Фонду соціального страхування    |
України                   |
--------------------------------------    |
Страхові внески підприємств, установ і    |
організацій                 |    200
Надходження за путівки            |    201
Бюджетні трансферти             |    202
Надходження від застосування штрафних    |
санкцій                   |    203
Інші надходження               |    204
Збір на обов'язкове соціальне страхування  |
до Фонду сприяння зайнятості населення    |
України                   |
------------------------------------------  |
Надходження від підприємств, установ, органі-|
зацій нарахувань від фонду оплати праці   |    040
Бюджетні трансферти             |    400
Надходження від застосування штрафних    |
санкцій                   |    401
Інші надходження               |    402
Збір до Державного інноваційного фонду    |
України                   |
---------------------------------------   |
Надходження від підприємств, установ і    |
організацій                 |    052
Бюджетні трансферти             |    520
Надходження від застосування штрафних    |
санкцій                   |    521
Інші надходження               |    522
Надходження до Фонду розвитку паливно-    |
енергетичного комплексу           |    087
--------------------------------------    |
Платежі до Фонду соціального захисту     |
інвалідів                  |    300
-------------------------------------    |
Збір за забруднення навколишнього      |
природного середовища до Фонду        |
охорони навколишнього природного       |
середовища                  |    301
---------------------------------      |
Надходження відрахувань та збору на     |
будівництво, реконструкцію ремонт і     |
утримання автомобільних доріг загаль-    |
ного користування              |    302
------------------------------------     |
Інші фонди                  |
-----------                 |
Надходження до Державного цільового     |
фонду розвитку промисловості         |    089
------------------------------------     |
Галузеві інноваційні фонди          |    093
--------------------------          |
Фонд сприяння конверсії           |    041
-----------------------           |
Державний фонд приватизації         |    044
---------------------------         |
Фонд сприяння виробництву          |    051
-------------------------          |
Державний фонд охорони праці         |    054
----------------------------         |
Галузеві фонди охорони праці         |    068
----------------------------         |
Надходження коштів позабюджетних       |
фондів                    |    083
--------------------------------       |
Залишки коштів вилучених до бюджету     |    092
Повернення бюджетних позичок, вида-     |
них на закупівлю сільгосппродукції      |
за держконтрактом 1994 р.          |    017
Повернення бюджетних позичок, вида-     |
них на закупівлю сільгосппродукції      |
за держконтрактом 1995 р.          |    018
Повернення бюджетних позичок, вида-     |
них на закупівлю сільгосппродукції      |
за держконтрактом 1996 р.          |    019
Повернення бюджетних позичок, вида-     |
них на закупівлю сільгосппродукції      |
за держконтрактом 1997 р.          |    098
Повернення бюджетних позичок, вида-     |
них за держконтрактом на цукрові       |
буряки врожаю 1994 р.            |    088
Повернення бюджетних позичок, нада-     |
них на закупівлю непродовольчого       |
зерна і використаного на виробницт-     |
во спирту                  |    094
Повернення бюджетних позичок, вида-     |
них на отримання зернозбиральної       |
техніки фірми "Джон Дір"           |    099
Повернення Урядового кредиту         |    012
Доходи Державного бюджету України      |
(балансовий рахунок N 100703)        |    901
Доходи Державного бюджету України      |
(балансовий рахунок N 100004)        |    902
Кошти Держбюджету, що перерахову-      |
ються на розділ 38, символи 17, 18,     |
19, 88, 94, 98, 99 (балансовий ра-      |
хунок N 100606)               |    903
Надходження від реалізації облігацій     |
внутрішньої державної позики         |
-------------------------------------    |
Державні цільові безпроцентні позики,    |
розміщені серед населення          |    045
Надходження від реалізації внутрішніх    |
позик                    |    082
Залучені кредити банку            |    026
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                         Додаток 2
      Розшифровка звітних даних по міністерствах
      і відомствах галузевих інноваційних фондів
             за символом 093
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Найменування міністерств і відомств       |   Код
———————————————————————————————————————————————————|——————————————
            1             |   2
———————————————————————————————————————————————————|——————————————
Управління справами Верховної Ради України     |   011
Адміністрація Президента України          |   030
Кабінет Міністрів України             |   040
Господарське управління Кабінету Міністрів     |
України                      |   041
Верховний суд України               |   060
Вищий арбітражний суд України           |   070
Конституційний Суд України             |   080
Генеральна прокуратура України           |   090
Міністерство внутрішніх справ України       |   100
Міністерство вугільної промисловості України    |   110
Міністерство економіки України           |   120
Міністерство енергетики України          |   130
Міністерство закордонних справ України       |   140
Міністерство зовнішніх економічних         |
зв'язків і торгівлі України            |   150
Міністерство інформації України          |   170
Міністерство культури і мистецтв України      |   180
Державний комітет лісового господарства України  |   190
Міністерство оборони України            |   210
Міністерство освіти України            |   220
Міністерство охорони здоров'я України       |   230
Міністерство охорони навколишнього         |
природного середовища та ядерної безпеки      |
України                      |   240
Міністерство праці та соціальної політики України |   250
Міністерство промислової політики України     |   260
Міністерство агропромислового комплексу України  |   280
Державний комітет статистики України        |   300
Міністерство транспорту України          |   310
Міністерство України з питань надзвичайних     |
ситуацій та у справах захисту населення      |
від наслідків Чорнобильської катастрофи      |   320
Міністерство України у справах науки і       |
технологій                     |   330
Міністерство України у справах сім'ї та молоді   |   340
Міністерство фінансів України           |   350
Міністерство юстиції України            |   360
Державний комітет України по водному        |
господарству                    |   500
Державний комітет України по геології і      |
використанню надр                 |   502
Державний комітет України по гідрометеорології   |   504
Державний комітет України з енергозбереження    |   506
Державний комітет України по земельних ресурсах  |   510
Державний комітет України по матеріальних     |
резервах                      |   512
Державний комітет України з медичної та      |
мікробіологічної промисловості           |   514
Державна митна служба України           |   516
Державний комітет України по нагляду за      |
охороною праці                   |   518
Державний комітет нафтової, газової та       |
нафтопереробної промисловості України       |   520
Державний комітет України з питань         |
державних секретів та технічного захисту      |
інформації                     |   522
Комітет з питань садівництва, виноградарства    |
та виноробної промисловості України        |   524
Державний комітет України у справах релігій    |   526
Державний комітет України у справах        |
захисту прав споживачів              |   528
Державний комітет будівництва, архітектури     |
і житлової політики України            |   530
Державний комітет України у справах        |
національностей та міграції            |   532
Державний комітет України у справах        |
охорони Державного кордону             |   534
Державний комітет України по стандар-       |
тизації, метрології та сертифікації        |   536
Державний комітет України по туризму        |   538
Комітет харчової промисловості України       |   540
Державний комітет України з фізичної        |
культури і спорту                 |   542
Державний комітет зв'язку України         |   545
Державний комітет рибного господарства України   |   546
Державний центр зайнятості населення        |   547
Комітет з питань розвідки при Президентові     |
України                      |   597
Агентство з питань запобігання банкрут-      |
ству підприємств і організацій           |   600
Антимонопольний комітет України          |   601
Вища атестаційна комісія України          |   602
Головна військова інспекція при Президентові    |
України                      |   603
Головне управління Командувача Національною    |
Гвардією України                  |   604
Головне управління Державного казначейства     |
України                      |   605
Головне управління внутрішніх військ        |
Міністерства внутрішніх справ України       |   606
Головне управління виконання покарань       |
Міністерства внутрішніх справ України       |   607
Головне управління урядового зв"язку        |
Служби безпеки України               |   608
Головне управління з питань радіочастот      |
при Кабінеті Міністрів України           |   609
Головне контрольно-ревізійне управління України  |   610
Головне архівне управління при Кабінеті      |
Міністрів України                 |   611
Головне управління державної служби        |
при Кабінеті Міністрів України           |   612
Головне управління геодезії, картографії      |
та кадастру при Кабінеті Міністрів України     |   613
Державна податкова адміністрація України      |   614
Державна комісія з цінних паперів та        |
фондового ринку                  |   615
Державна міжвідомча комісія України у       |
справах випробувань і реєстрації засобів      |
захисту та регуляторів росту рослин і       |
добрив                       |   616
Державна служба експортного контролю України    |   617
Державне агентство України з авторських      |
і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України   |   618
Державний інноваційний фонд України        |   619
Державний науково-виробничий центр         |
страхового фонду документації України       |   620
Державна авіаційна адміністрація України      |
Міністерства транспорту України          |   621
Державний департамент автомобільного        |
транспорту України Міністерства          |
транспорту України                 |   622
Державний департамент морського і річкового    |
транспорту України Міністерства транспорту     |
України                      |   623
Комітет у справах ветеранів війни та воєнних    |
конфліктів в іноземних державах при Кабінеті    |
Міністрів України                 |   627
Комітет у справах нагляду за страховою       |
діяльністю                     |   628
Головне управління Державної пожежної       |
охорони Міністерства внутрішніх справ України   |   629
Комітет по Державних преміях в галузі       |
науки і техніки при Кабінеті Міністрів       |
України                      |   630
Комітет по Державних преміях України імені     |
Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів       |
України                      |   631
Лікувально-оздоровче об'єднання при        |
Кабінеті Міністрів України             |   632
Національне агентство України з          |
реконструкції і розвитку              |   634
Національний інститут стратегічних         |
досліджень при Раді Національної безпеки      |
і оборони України                 |   635
Національна комісія радіаційного          |
захисту населення України             |   636
Національне космічне агентство України       |
при Кабінеті Міністрів України           |   638
Національний комітет з профілактики        |
наркоманії та захворювання на СНІД         |   639
Національний координаційний центр         |
реалізації Комплексної програми          |
соціальної та професійної адаптації        |
військовослужбовців, звільнених у запас      |
або відставку                   |   640
Національне агентство з питань інфор-       |
матизації при Президентові України         |   641
Національне бюро розслідувань України       |   642
Національна Рада соціального партнерства      |   643
Національна Рада України з питань         |
телебачення і радіомовлення            |   644
Національний виставковий центр при         |
Кабінеті Міністрів України             |   645
Організаційний комітет Міжвідомчої Ради      |
координації діяльності з підготовки і       |
проведення щорічних зборів Європейського      |
банку реконструкції і розвитку           |   647
Пенсійний фонд України               |   648
Представництво Президента України в        |
Автономній Республіці Крим             |   649
Рада Національної безпеки і оборони України    |   650
Рахункова палата Верховної Ради України      |   651
Служба безпеки України               |   652
Національна Академія наук України         |   654
Академія педагогічних наук України         |   655
Академія медичних наук України           |   656
Академія мистецтв України             |   657
Академія правових наук України           |   658
Українська Академія аграрних наук         |   659
Управління державної охорони України        |   660
Фонд державного майна України           |   661
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України   |   662
Фонд сприяння молодіжному житловому        |
будівництву                    |   663
Українська Академія державного           |
управління при Президентові України        |   666
Український науково-технологічний центр      |   667
Управління санаторно-курортних закладів      |
Кабінету Міністрів України в Автономній      |
Республіці Крим                  |   669
Національна комісія з питань повернення в Україну |
культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України|   672
Акціонерна судноплавна компанія          |
"Укррічфлот"                    |   700
Державне авіапідприємство "Україна"        |   702
Консорціум "Укрфітотерапія"            |   705
Орендне підприємство-фірма "Укргазбуд"       |   706
Українська державна корпорація по виконанню    |
монтажних спеціальних будівельних робіт      |   707
Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"  |   708
Українська державна компанія "Укрнафтопродукт"   |   709
Українська рада миру                |   710
Українська науково-виробнича асоціація       |
по виробництву медтехніки і інструментів      |
"Укрмедприлад"                   |   711
Українське об"єднання цивільної авіації      |
"Аеропорти України"                |   712
Український Державний концерн місцевої       |
промисловості "Укрмісцевпром"           |   713
Український Державний концерн по виробництву    |
цементу і асбестоцементних виробів "Укрцемент"   |   714
Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях"  |   715
Український союз об"єднань обслуговування     |
населення "Укрсоюзсервіс"             |   716
Українська корпорація "Укрбуд"           |   717
Центральна спілка споживчих товариств       |
України "Укоопспілка"               |   718
Всеукраїнське товариство "Просвіта"        |
ім.Т.Г.Шевченка                  |   800
Головна Рада українського товариства охорони    |
пам"яток історії та культури            |   801
Координаційна рада Спілки піонерських організацій -|
дитячий центр "Молода гвардія"           |   803
Національний комітет Товариства Червоного     |
Хреста України                   |   804
Профспілкове спортивне товариство "Україна"    |   805
Рада профспілки залізничників та          |
транспортних будівельників України         |   806
Всеукраїнська музична спілка            |   807
Спілка архітекторів України            |   808
Спілка композиторів України            |   809
Спілка письменників України            |   810
Спілка художників України             |   811
Спілка фотохудожників України           |   812
Спілка театральних діячів України         |   813
Спілка майстрів народного мистецтва України    |   814
Спілка дизайнерів України             |   815
Спілка кінематографістів України          |   816
Спілка журналістів України             |   817
Фонд соціального страхування України        |   818
Туристсько-спортивна спілка України        |   819
Українська спілка ветеранів Афганістану      |   820
Українська спілка учасників війни         |   821
Союз організацій інвалідів України         |   822
Товариство сприяння обороні України        |   823
Товариство зв"язків з українцями за        |
межами України                   |   824
Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"     |   825
Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"     |   826
Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання    |
Сузір'я"                      |   827
Українське товариство сліпих            |   828
Українське товариство глухих            |   829
Український центр творчості дітей         |
та юнацтва                     |   830
Українська організація інвалідів війни       |
та збройних сил                  |   831
Українська рада ветеранів війни та праці      |   832
Центральний спортивний клуб "Гарт"         |   833
Центр "Український дім" при Кабінеті        |
Міністрів України                 |   834
Центральний комітет профспілки           |
авіапрацівників України              |   835
Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих    |
установ профспілок України "Укрпрофоздоровниця"  |   850
Видавництво "Преса України"            |   851
Головна медична служба Укрзалізниці        |
Міністерства транспорту України          |   852
Відділ навчальних закладів "Укрзалізниці"     |   853
Київський університет імені Тараса Шевченка    |   854
Національний аграрний університет         |   861
Національний університет "Києво-Могилянська    |
Академія"                     |   862
Національна Кінематика України           |   863
Редакція газети "Робітнича газета"         |   864
Редакція газети "Урядовий кур'єр"         |   865
Редакція газети "Голос України"          |   866
Державний комітет України з питань розвитку    |
підприємництва                   |   868
Державний інвестиційно-кліринговий комітет     |   869
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                           Додаток 3
      Розшифровка звітних даних по міністерствах
      і відомствах галузевих фондів охорони праці
             за символом 068
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Найменування міністерств і відомств     |   Код
——————————————————————————————————————————————————|———————————————
             1            |   2
——————————————————————————————————————————————————|———————————————
Управління справами Верховної Ради України    |   011
Адміністрація Президента України         |   030
Кабінет Міністрів України             |   040
Господарське управління Кабінету Міністрів    |
України                      |   041
Верховний суд України               |   060
Вищий арбітражний суд України           |   070
Конституційний суд України            |   080
Генеральна прокуратура України          |   090
Міністерство внутрішніх справ України       |   100
Міністерство вугільної промисловості       |
України                      |   110
Міністерство економіки України          |   120
Міністерство енергетики України          |   130
Міністерство закордонних справ України      |   140
Міністерство зовнішніх економічних        |
зв'язків і торгівлі України            |   150
Міністерство інформації України          |   170
Міністерство культури і мистецтв України     |   180
Державний комітет лісового господарства України  |   190
Міністерство оборони України           |   210
Міністерство освіти України            |   220
Міністерство охорони здоров'я України       |   230
Міністерство охорони навколишнього        |
природного середовища та ядерної безпеки     |
України                      |   240
Міністерство праці та соціальної політики     |
України                      |   250
Міністерство промислової політики України     |   260
Міністерство агропромислового комплексу      |
України                      |   280
Державний комітет статистики України       |   300
Міністерство транспорту України          |   310
Міністерство України з питань надзвичайних    |
ситуацій та у справах захисту населення      |
від наслідків Чорнобильської катастрофи      |   320
Міністерство України у справах науки і      |
технологій                    |   330
Міністерство України у справах сім'ї       |
та молоді                     |   340
Міністерство фінансів України           |   350
Міністерство юстиції України           |   360
Державний комітет України по водному       |
господарству                   |   500
Державний комітет України по геології і      |
використанню надр                 |   502
Державний комітет України по гідрометеорології  |   504
Державний комітет України з енергозбереження   |   506
Державний комітет України по земельних ресурсах  |   510
Державний комітет України по матеріальних резервах|   512
Державний комітет України з медичної та      |
мікробіологічної промисловості          |   514
Державна митна служба України           |   516
Державний комітет України по нагляду за      |
охороною праці                  |   518
Державний комітет нафтової, газової та      |
нафтопереробної промисловості України       |   520
Державний комітет України з питань        |
державних секретів та технічного захисту     |
інформації                    |   522
Комітет з питань садівництва, виноградарства та  |
виноробної промисловості України         |   524
Державний комітет України у справах релігій    |   526
Державний комітет України у справах        |
захисту прав споживачів              |   528
Державний комітет будівництва, архітектури    |
і житлової політики України            |   530
Державний комітет України у справах        |
національностей та міграції            |   532
Державний комітет України у справах        |
охорони Державного кордону            |   534
Державний комітет України по стандартизації,   |
метрології та сертифікації            |   536
Державний комітет України по туризму       |   538
Комітет харчової промисловості України      |   540
Державний комітет України з фізичної       |
культури і спорту                 |   542
Державний комітет зв'язку України         |   545
Державний комітет рибного господарства України  |   546
Державний центр зайнятості населення       |   547
Комітет з питань розвідки при Президентові України|   597
Агентство з питань запобігання банкрутству    |
підприємств і організацій             |   600
Антимонопольний комітет України          |   601
Вища атестаційна комісія України         |   602
Головна військова інспекція при          |
Президентові України               |   603
Головне управління Командувача          |
Національною Гвардією України           |   604
Головне управління Державного казначейства України|   605
Головне управління внутрішніх військ       |
Міністерства внутрішніх справ України       |   606
Головне управління виконання покарань       |
Міністерства внутрішніх справ України       |   607
Головне управління урядового зв'язку       |
Служби безпеки України              |   608
Головне управління з питань радіочастот      |
при Кабінеті Міністрів України          |   609
Головне контрольно-ревізійне управління України  |   610
Головне архівне управління при Кабінеті      |
Міністрів України                 |   611
Головне управління державної служби        |
при Кабінеті Міністрів України          |   612
Головне управління геодезії, картографії     |
та кадастру при Кабінеті Міністрів України    |   613
Державна податкова адміністрація України     |   614
Державна комісія з цінних паперів та       |
фондового ринку                  |   615
Державна міжвідомча комісія України у       |
справах випробувань і реєстрації засобів     |
захисту та регуляторів росту рослин і добрив   |   616
Державна служба експортного контролю України   |   617
Державне агентство України з авторських      |
і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України  |   618
Державний інноваційний фонд України        |   619
Державний науково-виробничий центр        |
страхового фонду документації України       |   620
Державна авіаційна адміністрація України     |
Міністерства транспорту України          |   621
Державний департамент автомобільного       |
транспорту України Міністерства          |
транспорту України                |   622
Державний департамент морського і річкового    |
транспорту України Міністерства транспорту України|   623
Комітет у справах ветеранів війни та       |
воєнних конфліктів в іноземних державах      |
при Кабінеті Міністрів України          |   627
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю |   628
Головне управління Державної пожежної      |
охорони Міністерства внутрішніх справ України   |   629
Комітет по Державних преміях в галузі науки    |
і техніки при Кабінеті Міністрів України     |   630
Комітет по Державних преміях України       |
імені Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів   |
України                      |   631
Лікувально-оздоровче об'єднання при        |
Кабінеті Міністрів України            |   632
Національне агентство України з          |
реконструкції і розвитку             |   634
Національний інститут стратегічних        |
досліджень при Раді Національної безпеки     |
і оборони України                 |   635
Національна комісія радіаційного         |
захисту населення України             |   636
Національне космічне агентство України      |
при Кабінеті Міністрів України          |   638
Національний комітет з профілактики        |
наркоманії та захворювання на СНІД        |   639
Національний координаційний центр реалізації   |
Комплексної програми соціальної та професійної  |
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас |
або відставку                   |   640
Національне агентство з питань інформатизації   |
при Президентові України             |   641
Національне бюро розслідувань України       |   642
Національна Рада соціального партнерства     |   643
Національна Рада України з питань         |
телебачення і радіомовлення            |   644
Національний виставковий центр при        |
Кабінеті Міністрів України            |   645
Організаційний комітет Міжвідомчої Ради      |
координації діяльності з підготовки і       |
проведення щорічних зборів Європейського     |
банку реконструкції і розвитку          |   647
Пенсійний фонд України              |   648
Представництво Президента України в        |
Автономній Республіці Крим            |   649
Рада Національної безпеки і оборони України    |   650
Рахункова палата Верховної Ради України      |   651
Служба безпеки України              |   652
Національна Академія наук України         |   654
Академія педагогічних наук України        |   655
Академія медичних наук України          |   656
Академія мистецтв України             |   657
Академія правових наук України          |   658
Українська Академія аграрних наук         |   659
Управління державної охорони України       |   660
Фонд державного майна України           |   661
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України  |   662
Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву  |   663
Українська Академія державного управління     |
при Президентові України             |   666
Український науково-технологічний центр      |   667
Управління санаторно-курортних закладів      |
Кабінету Міністрів України в Автономній      |
Республіці Крим                  |   669
Національна комісія з питань повернення      |
в Україну культурних цінностей при Кабінеті    |
Міністрів України                 |   672
Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"   |   700
Державне авіапідприємство "Україна"        |   702
Консорціум "Укрфітотерапія"            |   705
Орендне підприємство-фірма "Укргазбуд"      |   706
Українська державна корпорація по виконанню    |
Монтажних спеціальних будівельних робіт      |   707
Українська державна корпорація "Укрбудматеріали" |   708
Українська державна компанія "Укрнафтопродукт"  |   709
Українська рада миру               |   710
Українська науково-виробнича асоціація      |
по виробництву медтехніки і інструментів     |
"Укрмедприлад"                  |   711
Українське об'єднання цивільної авіації      |
"Аеропорти України"                |   712
Український Державний концерн місцевої      |
промисловості "Укрмісцевпром"           |   713
Український державний концерн по виробництву   |
цементу і асбестоцементних виробів "Укрцемент"  |   714
Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях" |   715
Український союз об'єднань обслуговування     |
населення "Укрсоюзсервіс"             |   716
Українська корпорація "Укрбуд"          |   717
Центральна спілка споживчих товариств       |
України "Укоопспілка"               |   718
Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім.Т.Шевченка |   800
Головна Рада українського товариства       |
охорони пам'яток історії та культури       |   801
Координаційна рада Спілки піонерських       |
організацій - дитячий центр "Молода гвардія"   |   803
Національний комітет Товариства Червоного     |
Хреста України                  |   804
Профспілкове спортивне товариство "Україна"    |   805
Рада профспілки залізничників та         |
транспортних будівельників України        |   806
Всеукраїнська музична спілка           |   807
Спілка архітекторів України            |   808
Спілка композиторів України            |   809
Спілка письменників України            |   810
Спілка художників України             |   811
Спілка фотохудожників України           |   812
Спілка театральних діячів України         |   813
Спілка майстрів народного мистецтва України    |   814
Спілка дизайнерів України             |   815
Спілка кінематографістів України         |   816
Спілка журналістів України            |   817
Фонд соціального страхування України       |   818
Туристсько-спортивна спілка України        |   819
Українська спілка ветеранів Афганістану      |   820
Українська спілка учасників війни         |   821
Союз організацій інвалідів України        |   822
Товариство сприяння обороні України        |   823
Товариство зв'язків з українцями за межами України|   824
Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"    |   825
Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"     |   826
Українське молодіжне аерокосмічне         |
об'єднання "Сузір'я"               |   827
Українське товариство сліпих           |   828
Українське товариство глухих           |   829
Український центр творчості дітей та юнацтва   |   830
Українська організація інвалідів війни      |
та збройних сил                  |   831
Українська рада ветеранів війни та праці     |   832
Центральний спортивний клуб "Гарт"        |   833
Центр "Український дім" при Кабінеті       |
Міністрів України                 |   834
Центральний комітет профспілки          |
авіапрацівників України              |   835
Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих    |
установ профспілок України "Укрпрофоздоровниця"  |   850
Видавництво "Преса України"            |   851
Головна медична служба Укрзалізниці        |
Міністерства транспорту України          |   852
Відділ навчальних закладів "Укрзалізниці"     |   853
Київський університет імені Тараса Шевченка    |   854
Національний аграрний університет         |   861
Національний університет "Києво-Могилянська    |
Академія"                     |   862
Національна Кінематика України          |   863
Редакція газети "Робітнича газета"        |   864
Редакція газети "Урядовий кур"єр"         |   865
Редакція газети "Голос України"          |   866
Державний комітет України з питань розвитку    |
підприємництва                  |   868
Державний інвестиційно-кліринговий комітет    |   869
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Програмне забезпечення щодо вищезазначених форм звітності
буде надіслано додатково.
 
 Начальник Управління                Л.В.Письменна
Головна сторінка