Поиск по сайту:Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 2-екран "Звіт про використання національного екранного часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів телеорганізаціями"

Головна сторінка

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
            I Н С Т Р У К Ц I Я
 
 N 433 від 31.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 січня 1999 р.
                   за N 40/3333
 
                        Затверджено
                    Наказ Держкомстату України
                    31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 
 
     { Документ втратив чинність на підставі Наказу
             Державного комітету статистики
      N 412 ( z1283-07 ) від 12.11.2007,
      починаючи зі звіту за січень 2008 року }
 
              Iнструкція
   щодо заповнення форми державної статистичної звітності
     N 2-екран "Звіт про використання національного
    екранного часу та дотримання квоти демонстрування
       національних фільмів телеорганізаціями"
 
 
 
   Звіт за формою N 2-екран складають телерадіоорганізації, які
використовують канал мовлення для трансляції телепередач, мережі
кабельного телебачення (оператори кабельної мережі) незалежно від
відомчої підпорядкованості та форми власності.
   Звіт складається за кожний місяць і надсилається 5-го числа
місяця після звітного періоду - Міністерству культури Автономної
Республіки  Крим,  державним  обласним,  Київському   та
Севастопольському  міським  органам управління кінематографією
(кіномережею і кіновідеопрокатом).
   Усі показники заповнюються за даними первинної документації
(сітка мовлення).
   Мережі кабельного телебачення (оператори кабельної мережі)
подають звітність тільки за показ фільмів безпосередньо студією
кабельного телебачення.
   У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться прочерк. Усі дані заповнюються
в одиницях, які вказані у відповідних графах. Виправлення помилок
підтверджується підписом керівника.
   У рядку 02 - "Фільми вітчизняного виробництва" - показуються
дані тільки про фільми виробництва кіностудій України (художні
ігрові,  документальні,  науково-просвітницькі,  анімаційні)
незалежно від року їхнього виробництва.
   У рядку 03 - "Фільми іноземного виробництва" - показуються
дані про фільми виробництва кіностудій зарубіжних країн, в тому
числі Росії і країн колишнього СРСР.
   Тривалість демонстрування  фільмів  визначається  сумою
тривалостей (хронометражів) кожного з них (у хвилинах), помножених
на кількість його телепоказів.
   Приклад. У телерадіоорганізації 10 фільмів тривалістю по 80
хв. були продемонстровані по 2 рази на місяць відповідно і 2
телесеріали тривалістю кожної серії 30 хв. - по одній серії щодня,
тобто по 30 разів на місяць. Тривалість їхнього демонстрування
протягом місяця становитиме:
 
       (80 х 2 х 10) + (30 х 30 х 2) = 3400 хв.
 
   Відсоток демонстрування   національних   фільмів   (04)
розраховується за формулою:
 
Загальна тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02)
--------------------------------------------------------- х 100%.
Загальна тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
 
   Приклад. Телерадіоорганізацією  за  звітний  період  було
продемонстровано кіно- і телефільмів загальною тривалістю 3400
хв., з них фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю
1200 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (1200 хв. : 3400 хв.) х 100% = 35%.
 
         Державна статистична звітність
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦                      Коди                    ¦
¦---------------------------------------------------------------------------------------¦
¦---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--¦
¦ форми ¦організа-¦території¦галузі¦ виду ¦ форми ¦організа-¦міністер-¦ вище- ¦ ¦КС¦
¦документа¦ції-скла-¦  за  ¦ за ¦еконо-¦власно-¦ ційно- ¦ ства, ¦ стоящої ¦ ¦ ¦
¦ за ДКУД ¦дача   ¦ КОАТУУ ¦ЗКГНГ ¦мічної¦ сті за¦ правової¦ іншого ¦організа-¦ ¦ ¦
¦     ¦ідентифі-¦     ¦   ¦діяль-¦ КВФ ¦ форми ¦ цент- ¦ ції - ¦ ¦ ¦
¦     ¦каційний ¦     ¦   ¦ ності¦    ¦ господа-¦ рального¦ідентифі-¦ ¦ ¦
¦     ¦код за  ¦     ¦   ¦ за ¦    ¦ рювання ¦ органу ¦ каційний¦ ¦ ¦
¦     ¦ЄДРПОУ  ¦     ¦   ¦ КВЕД ¦    ¦  за  ¦ виконав-¦ код за ¦ ¦ ¦
¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦    ¦ КОПФГ ¦чої влади¦ ЄДРПОУ ¦ ¦ ¦
¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦    ¦     ¦  за  ¦     ¦ ¦ ¦
¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦    ¦     ¦ СПОДУ ¦     ¦ ¦ ¦
¦---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--¦
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦10¦11¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається ___________________________     Форма N 2-екран
    (найменування та адреса одержувача)       Затверджено
 __________________________________________  Наказ Держкомстату України
 Міністерство, інший центральний орган    31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 виконавчої влади _________________________     Поштова - місячна
 __________________________________________  Подають телеорганізації, які
                       використовують     канал
 Концерн, асоціація та інше об'єднання ____  мовлення  для  трансляції
 __________________________________________  телепередач,     мережі
                       кабельного    телебачення
 Підприємство (організація) _______________  (оператори кабельної мережі)
                       незалежно  від  відомчої
 Адреса підприємства (організації) ________  підпорядкованості  і форми
 __________________________________________  власності 5-го числа місяця
                       після  звітного  періоду -
 Форма власності __________________________  Міністерству    культури
                       Автономної Республіки Крим,
 Організаційно-правова форма господарювання  державним     обласним,
 __________________________________________  Київському        та
                       Севастопольському  міським
                       органам      управління
                       кінематографією (кіномережею
                       і кіновідеопрокатом)
 
                Звіт
     про використання національного екранного часу та
    дотримання квоти демонстрування національних фільмів
            телеорганізаціями
       за _____________________ 19______ року
 
-----------------------------------------------------------------------------------
¦Продемонстровано¦  N ¦ Кількість ¦ Кількість¦  Число  ¦Тривалість ¦ Загальна ¦
¦  фільмів   ¦рядка¦  назв  ¦  серій  ¦ показів  ¦демонстру- ¦тривалість¦
¦        ¦   ¦      ¦      ¦      ¦вання (хв.)¦демонстру-¦
¦        ¦   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  вання ¦
¦        ¦   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ (хв.)  ¦
¦        ¦   ¦-----------+-----------+-----------+-----------¦     ¦
¦        ¦   ¦кіно-¦теле-¦кіно-¦теле-¦кіно-¦теле-¦кіно-¦теле-¦ кіно + ¦
¦        ¦   ¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦  теле  ¦
¦        ¦   ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦     ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------¦
¦    А    ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦  9   ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------¦
¦Всього     ¦ 01 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------¦
¦з них:     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------¦
¦Вітчизняного  ¦ 02 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦виробництва   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------¦
¦Iноземного   ¦ 03 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦виробництва   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Відсоток демонстрування національних фільмів (%) ____________ (04)
 
"___" ____________ 19_ р.          Керівник ____________
_____________________________________
(прізвище і номер телефону виконавця)
Головна сторінка