Поиск по сайту:Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 3-екран "Зведений звіт про використання національного екранного часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів"

Головна сторінка

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
            I Н С Т Р У К Ц I Я
 
 N 433 від 31.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 січня 1999 р.
                   за N 41/3334
 
                        Затверджено
                    Наказ Держкомстату України
                    31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 
 
     { Документ втратив чинність на підставі Наказу
             Державного комітету статистики
      N 412 ( z1283-07 ) від 12.11.2007,
      починаючи зі звіту за січень 2008 року }
 
 
              Iнструкція
   щодо заповнення форми державної статистичної звітності
      N 3-екран "Зведений звіт про використання
     національного екранного часу та дотримання квоти
        демонстрування національних фільмів"
 
 
 
   Звіт за формою N 3-екран складають Міністерство культури
Автономної Республіки Крим, державні  обласні,  Київське  та
Севастопольське  міські  органи  управління  кінематографією
(кіномережею і кіновідеопрокатом).
   Звіт складається  щомісячно  і  надсилається  Мінкультури
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київському  та
Севастопольському міським управлінням статистики не пізніше 20-го
числа місяця після звітного періоду.
   Звіт складається  на  підставі  даних,  представлених
кіновидовищними   закладами,   телерадіоорганізаціями,   які
використовують канал мовлення для трансляції телепередач, мережами
кабельного телебачення (оператори кабельної мережі) за формами
N 1-екран ( z0039-99 ), N 2-екран ( z0040-99 ).
   Показники в графі 15 складаються як сума показників гр. 5, 6,
13, 14.
   У рядку 02 - "Фільми вітчизняного виробництва" - показуються
дані тільки про фільми, що вироблені кіно- і телестудіями,
телекомпаніями, іншими виробниками кіно- і телефільмів України
(художні ігрові, документальні, науково-просвітницькі, анімаційні)
незалежно від року їхнього виробництва.
   У рядку 03 - "Фільми іноземного виробництва" - показуються
дані  про  фільми,  що  вироблені  кіно-  і  телестудіями,
телекомпаніями, іншими виробниками кіно- і телефільмів зарубіжних
країн, в тому числі Росії і країн колишнього СРСР.
   У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться прочерк. Усі дані заповнюються
в одиницях, які вказані у відповідних графах. Виправлення помилок
підтверджується підписом керівника.
   Відсоток демонстрування національних фільмів розраховується
за формулою:
 
Загальна тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02)
---------------------------------------------------------- х 100%.
Загальна тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
 
   Приклад 1. Кіновидовищним закладом за звітний період було
продемонстровано кінофільмів загальною тривалістю 16500 хв., з них
фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю 5600 хв. У
цьому  разі  відсоток  демонстрування  національних  фільмів
становитиме: (5600 хв. : 16500 хв.) х 100% = 33%.
   Приклад 2.  Телерадіоорганізацією за звітний період було
продемонстровано кіно- і телефільмів загальною тривалістю 3400
хв., з них фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю
1200 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (1200 хв. : 3400 хв.) х 100% = 35%.
   В рядку (04) показуються дані про кількість кіновидовищних
закладів, які діють в даному регіоні.
   В рядку (05) показуються дані про кількість кіновидовищних
закладів,  які дотримуються квоти демонстрування національних
фільмів.
   В рядку (06) показуються дані про кількість телеорганізацій,
мереж кабельного телебачення, які працюють в даному регіоні.
   В рядку (07) показуються дані про кількість телеорганізацій,
мереж  кабельного  телебачення,  які  дотримуються  квоти
демонстрування національних фільмів.
 
         Державна статистична звітність
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦                      Коди                    ¦
¦---------------------------------------------------------------------------------------¦
¦---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--¦
¦ форми ¦організа-¦території¦галузі¦ виду ¦ форми ¦організа-¦міністер-¦ вище- ¦ ¦КС¦
¦документа¦  ції  ¦  за  ¦ за ¦еконо-¦власно-¦ ційно- ¦ ства, ¦ стоящої ¦ ¦ ¦
¦ за ДКУД ¦ складача¦ КОАТУУ ¦ЗКГНГ ¦мічної¦ сті за¦ правової¦ іншого ¦організа-¦ ¦ ¦
¦     ¦ідентифі-¦     ¦   ¦діяль-¦ КВФ ¦ форми ¦ цент- ¦ ції - ¦ ¦ ¦
¦     ¦ каційний¦     ¦   ¦ ності¦    ¦ господа-¦ рального¦ідентифі-¦ ¦ ¦
¦     ¦ код за ¦     ¦   ¦ за ¦    ¦ рювання ¦ органу ¦ каційний¦ ¦ ¦
¦     ¦ ЄДРПОУ ¦     ¦   ¦ КВЕД ¦    ¦  за  ¦ виконав-¦ код за ¦ ¦ ¦
¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦    ¦ КОПФГ ¦чої влади¦ ЄДРПОУ ¦ ¦ ¦
¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦    ¦     ¦  за  ¦     ¦ ¦ ¦
¦     ¦     ¦     ¦   ¦   ¦    ¦     ¦ СПОДУ ¦     ¦ ¦ ¦
¦---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--¦
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦10¦11¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається ___________________________     Форма N 3-екран
    (найменування та адреса одержувача)       Затверджено
 __________________________________________  Наказ Держкомстату України
 Міністерство, інший центральний орган     31.12.98 N 433 ( z0039-99 )
 виконавчої влади _________________________      Поштова - місячна
 __________________________________________ Подають Міністерство   культури
                       Автономної  Республіки  Крим,
 Концерн, асоціація та інше об'єднання ____ державні  обласні, Київське та
 __________________________________________ Севастопольське  міські  органи
                       управління    кінематографією
 Підприємство (організація) _______________ (кіномережею і кіновідеопрокатом)
                       20-го числа місяця після звітного
 Адреса підприємства (організації) ________ періоду Мінкультури та обласним,
 __________________________________________ Київському та Севастопольському
                       міським управлінням статистики
 Форма власності __________________________ 
 
 Організаційно-правова форма господарювання
 __________________________________________
 
             Зведений звіт
     про використання національного екранного часу та
    дотримання квоти демонстрування національних фільмів
       за _____________________ 19______ року
 
---------------------------------------------------------------------
¦Продемонстровано¦  N ¦         Кіно- і          ¦
¦  фільмів   ¦рядка¦     відеодемонстрування        ¦
¦        ¦   ¦--------------------------------------------¦
¦        ¦   ¦Кількість назв¦Число сеансів ¦  Тривалість ¦
¦        ¦   ¦       ¦       ¦демонстрування¦
¦        ¦   ¦       ¦       ¦  (хв.)   ¦
¦        ¦   ¦--------------+--------------+--------------¦
¦        ¦   ¦ кіно-¦ відео-¦ кіно-¦ відео-¦ кіно-¦ відео-¦
¦        ¦   ¦фільми¦фільми ¦фільми¦фільми ¦фільми¦фільми ¦
¦----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------¦
¦    А    ¦ Б ¦  1 ¦  2  ¦  3 ¦  4  ¦  5 ¦  6  ¦
¦----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------¦
¦Всього     ¦ 01 ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
¦----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------¦
¦з них:     ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
¦----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------¦
¦Вітчизняного  ¦ 02 ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
¦виробництва   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
¦----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------¦
¦Iноземного   ¦ 03 ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
¦виробництва   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦
---------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------
¦               Теледемонстрування           ¦  Загальна  ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦ тривалість ¦
¦Продемонстровано¦  N ¦ Кількість¦ Кількість ¦  Число  ¦ Тривалість¦демонстрування¦
¦  фільмів   ¦рядка¦  назв  ¦  серій  ¦ показів ¦ демонстру-¦(хв.)     ¦
¦        ¦   ¦      ¦      ¦      ¦вання (хв.)¦       ¦
¦        ¦   ¦-----------+-----------+-----------+-----------¦       ¦
¦        ¦   ¦кіно-¦теле-¦кіно-¦теле-¦кіно-¦теле-¦кіно-¦теле-¦       ¦
¦        ¦   ¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦філь-¦       ¦
¦        ¦   ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦ ми ¦       ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------¦
¦    А    ¦ Б ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦   15   ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------¦
¦Всього     ¦ 01 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------¦
¦з них:     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------¦
¦Вітчизняного  ¦ 02 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦виробництва   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------¦
¦Iноземного   ¦ 03 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
¦виробництва   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Кількість кіновидовищних закладів:
 
всього _______________________________ (04)
 
з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів
_______________ (05)
 
Кількість телерадіоорганізацій, мереж кабельного телебачення:
 
всього _______________________________ (06)
 
з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів
_______________ (07)
 
"___" _____________ 19__ р.       Керівник ________________
_____________________________________
(прізвище і номер телефону виконавця)
Головна сторінка