Поиск по сайту:Питання ведення договірної роботи в Державному агентстві України з інвестицій та інновацій

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З IНВЕСТИЦIЙ ТА IННОВАЦIЙ
 
              Н А К А З
 
             10.07.2008 N 52
 
 
        Питання ведення договірної роботи
         в Державному агентстві України
          з інвестицій та інновацій
 
 
   На виконання пункту 1 розділу III Заходів з організації
правової роботи в Державному агентстві України з інвестицій та
інновацій, а також на підприємствах і установах, що належать до
сфери управління Державного агентства України з інвестицій та
інновацій, затверджених наказом Державного агентства України з
інвестицій та  інновацій  від  6  травня  2008  року  N 31
( v0031527-08 ), та з метою запровадження єдиного порядку ведення
договірної роботи в Державному агентстві України з інвестицій та
інновацій Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок ведення договірної роботи
в Державному агентстві України з інвестицій та інновацій, що
додається.
 
   2. Юридичному департаменту (Володін В.Г.) починаючи з 1 липня
2008 року забезпечити:
   реєстрацію договорів, стороною яких є Державне агентство
України з інвестицій та інновацій;
   ведення Журналу реєстрації договорів,  стороною  яких  є
Державне агентство України з інвестицій та інновацій;
   збереження копій договорів,  стороною  яких  є  Державне
агентство України з інвестицій та інновацій.
 
   3. Керівникам  структурних підрозділів, які виступають з
ініціативою про необхідність укладання договору, забезпечити у
дводенний  строк  з  дати  їх  укладення надання Юридичному
департаменту відповідної інформації за формою згідно з додатком.
 
   4. Відділу  документального  забезпечення  та  контролю
(Дьяченко Н.Ж.) довести цей наказ до відома першого заступника
Голови, заступників Голови, керівників структурних підрозділів
Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                         В.Iвченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного агентства
                   України з інвестицій
                   та інновацій
                   10.07.2008 N 52
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок ведення договірної роботи
         в Державному агентстві України
          з інвестицій та інновацій
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це  Положення  встановлює загальні вимоги до ведення
договірної роботи в Державному агентстві України з інвестицій та
інновацій (далі - Держінвестицій).
 
   2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   договір - це договір або інший правочин (меморандум, угода,
протокол тощо), стороною якого є Держінвестицій, укладений за
домовленістю двох або більше сторін і спрямований на встановлення,
зміну або припинення цивільних прав і обов'язків;
   міжнародний договір України - укладений у письмовій формі з
іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який
регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься
договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і
незалежно від його конкретного найменування (договір, угода,
конвенція, пакт, протокол тощо).
 
   3. До договірної роботи належить:
   1) підготовка проекту договору;
   2) розгляд проекту договору, що надійшов від іншої сторони;
   3) погодження проекту договору структурними  підрозділами
Держінвестицій;
   4) укладення, реєстрація, контроль за виконанням, здійснення
розрахунків та зберігання договору.
 
   4. Договір  укладається  у  письмовій  формі  Головою
Держінвестицій або одним з його заступників  відповідно  до
розподілу функціональних повноважень.
 
   5. Договір перевіряється на відповідність його законодавству
України, дієздатність суб'єкта укладати  договір,  можливість
виконання взятих зобов'язань, а також має забезпечувати захист
інтересів Держінвестицій.
 
        II. Порядок розробки та опрацювання
            проектів договорів
 
   6. Проект договору розробляється або, у разі надходження
такого проекту від іншої сторони, розглядається  структурним
підрозділом  Держінвестицій, який виступає з ініціативою про
необхідність укладання договору (далі - Iніціативний підрозділ) та
має відповідати таким вимогам:
   1) відповідність законодавству України;
   2) логічна послідовність викладу;
   3) відсутність суперечностей у тексті проекту договору;
   4) доступність для розуміння.
 
   7. Проект  договору  повинен  містити умови про предмет
договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними
для договорів даного виду, а також усі ті умови щодо яких за
заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
 
   8. У разі отримання проекту договору від іншої сторони
Iніціативний підрозділ розглядає умови проекту договору, його
економічну ефективність та доцільність, за результатами чого
погоджує проект договору.
 
   9. У  разі  необхідності  проект  договору подається на
опрацювання  іншим  заінтересованим  структурним  підрозділам
Держінвестицій, які у дводенний строк опрацьовують такий проект
договору та погоджують його або подають відповідні пропозиції.
 
   10. Якщо умовами проекту договору передбачається витрачання
бюджетних коштів, Iніціативний підрозділ подає його на опрацювання
Управлінню фінансування та бухгалтерського обліку.
 
   11. Управління фінансування та бухгалтерського обліку у строк
до п'яти робочих днів, який за дорученням Голови Держінвестицій
може бути скорочений, але не менше двох робочих днів, вивчає
можливість  укладання договору відповідно до кошторису, інші
питання, віднесені до компетенції Управління, за результатами чого
погоджує проект договору або подає відповідні пропозиції.
 
   12. Проект договору, завізований Iніціативним підрозділом та
іншими заінтересованими структурними підрозділами Держінвестицій,
подається до Юридичного департаменту для перевірки його положень
на відповідність законодавству України.
 
   13. Юридичний департамент у строк до п'яти робочих днів, який
за дорученням Голови Держінвестицій може бути скорочений, але не
менше двох робочих днів, опрацьовує проект договору відповідно до
своєї компетенції, за результатами чого погоджує проект договору
або подає відповідні пропозиції.
 
        III. Укладення, реєстрація, контроль
       за виконанням, здійснення розрахунків
           та зберігання договору.
 
   14. Проект договору, погоджений у порядку встановленому цим
Положенням, подається на підпис Голові Держінвестицій або його
заступнику, який має право на укладення відповідних договорів
згідно з розподілом функціональних повноважень.
 
   15. Укладені договори, з додаванням їх копій, Iніціативний
підрозділ подає до Юридичного департаменту для проведення їх
реєстрації, після чого передає оригінали договорів на зберігання
відповідно до пунктів 18-20 цього Положення.
 
   16. Супроводження договору та контроль за його виконанням (в
тому числі за термінами виконання) здійснюється Iніціативним
підрозділом. У разі необхідності Iніціативний підрозділ за участю
Юридичного департаменту готує матеріали для пред'явлення претензій
до сторони, яка порушила умови договору, або звернення до суду.
 
   17. Своєчасна та повна  оплата  договору  забезпечується
Управлінням фінансування та бухгалтерського обліку. У випадку
затримки бюджетного фінансування Управління  фінансування  та
бухгалтерського  обліку  письмово  доводить до відома Голови
Держінвестицій або його заступника, яким укладено договір, про
загрозу порушення виконання договірних зобов'язань.
 
   18. Договори, умовами яких передбачено витрачання бюджетних
коштів, зберігаються в Управлінні фінансування та бухгалтерського
обліку.
 
   19. Трудові  договори (контракти) зберігаються у Відділі
кадрової роботи.
 
   20. Договори, крім визначених  у  пунктах  18-20  цього
Положення, зберігаються у Відділі документального забезпечення та
контролю.
 
   21. Копії договорів зберігаються в Юридичному департаменті.
 
        IV. Особливості укладення, виконання
      та припинення міжнародних договорів України
 
   22. Це  Положення  застосовується  до порядку укладення,
виконання та припинення міжнародних договорів України в частині,
що не суперечить Закону України "Про міжнародні договори України"
( 1906-15 ) та Положенню про порядок укладання, виконання та
денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
1994 року N 422 ( 422-94-п ).
 
 Директор Юридичного департаменту            В.Володін
 
 
                   Додаток
                   до наказу Державного
                   агентства України
                   з інвестицій та інновацій
                   10.07.2008 N 52
 
 
               ФОРМА
         надання інформації про договори
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата і ¦Найменування та ¦  Предмет  ¦ Сума ¦ Строк ¦
¦п/п¦ номер ¦місцезнаходження¦  договору  ¦договору¦виконання¦
¦  ¦договору¦ контрагента  ¦        ¦    ¦договору ¦
¦  ¦(у разі ¦  договору  ¦        ¦    ¦     ¦
¦  ¦наявнос-¦        ¦        ¦    ¦     ¦
¦  ¦ ті)  ¦        ¦        ¦    ¦     ¦
¦---+--------+----------------+---------------+--------+---------¦
¦1. ¦  2.  ¦    3.    ¦   4.    ¦  5.  ¦  6.  ¦
¦---+--------+----------------+---------------+--------+---------¦
¦  ¦    ¦        ¦        ¦    ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Посада          підпис        прізвище, 
 відповідальної                    ім'я та 
   особи                     по-батькові
 
 Директор Юридичного департаменту            В.Володін
Головна сторінка