Поиск по сайту:Про затвердження Положення про організацію та ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві України з інвестицій та інновацій

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З IНВЕСТИЦIЙ ТА IННОВАЦIЙ
 
              Н А К А З
 
             14.07.2008 N 54
 
 
          Про затвердження Положення
     про організацію та ведення претензійно-позовної
       роботи в Державному агентстві України
          з інвестицій та інновацій
 
 
   На виконання пункту 2 розділу III Заходів з організації
правової роботи в Державному агентстві України з інвестицій та
інновацій, а також на підприємствах і установах, що належать до
сфери управління Державного агентства України з інвестицій та
інновацій, затверджених наказом Державного агентства України з
інвестицій та інновацій  від  6  травня  2008  року  N  31
( v0031527-08 ), та з метою запровадження єдиного порядку ведення
претензійно-позовної роботи в Державному агентстві України з
інвестицій та інновацій Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  організацію  та  ведення
претензійно-позовної роботи в Державному агентстві України з
інвестицій та інновацій, що додається.
 
   2. Відділу  документального  забезпечення  та  контролю
(Дьяченко Н.Ж.) довести цей наказ до відома заступників Голови,
керівників структурних підрозділів Державного агентства України з
інвестицій та інновацій.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Голови                        А.Заєць
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного агентства
                   України з інвестицій
                   та інновацій
                   14.07.2008 N 54
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про організацію та ведення претензійно-позовної
       роботи у Державному агентстві України
          з інвестицій та інновацій
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення встановлює загальні вимоги до організації
та ведення претензійно-позовної роботи у Державному агентстві
України з інвестицій та інновацій (далі - Держінвестицій).
 
   1.2. Координацію  додержання  структурними  підрозділами
Держінвестицій встановленого порядку ведення претензійно-позовної
роботи здійснює Юридичний департамент.
 
   1.3. Претензійно-позовна робота повинна сприяти:
   - виконанню завдань, покладених на Держінвестицій;
   - економії та  раціональному  використанню  матеріальних,
трудових, фінансових та інших видів ресурсів;
   - зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов,
що їх спричиняють;
   - забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав
та інтересів Держінвестицій, що охороняються законом.
 
   1.4. До претензійно-позовної роботи належить:
   - одержання, підготовка та складання документів, необхідних
для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;
   - пред'явлення і розгляд претензій;
   - підготовка та направлення позовів;
   - підготовка відповідей (відзивів), заяв і скарг про перегляд
судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також у
зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами;
   - захист інтересів Держінвестицій при розгляді майнових та
інших спорів у судах;
   - забезпечення контролю за претензійною та позовною роботою.
 
          2. Реєстрація претензійних
           та позовних матеріалів
 
   2.1. Претензії та позови, в тому числі процесуальні документи
(ухвали,  повістки,  накази,  постанови  тощо),  одержані
Держінвестицій поштою або нарочно (від уповноваженої особи),
реєструються у Відділі документального забезпечення та контролю як
вхідна кореспонденція у день одержання або в перший робочий день у
разі надходження їх у неробочий час, і невідкладно передаються на
розгляд Голові Держінвестицій або його заступнику відповідно до
розподілу повноважень, а копії - Юридичному департаменту.
 
   2.2. Працівник  Відділу  документального  забезпечення та
контролю, що приймає кореспонденцію, додає до претензій та позовів
конверт,  за  яким можна встановити адресу відправника, час
відправлення документу тощо.
 
   2.3. При реєстрації претензій чи  позовів  перевіряється
наявність усіх додатків, при відсутності яких працівниками Відділу
документального забезпечення та контролю складається відповідний
акт.
 
   2.4. Відділ документального забезпечення та контролю після
реєстрації претензії чи позовної заяви і  резолюції  Голови
Держінвестицій  або  його заступника відповідно до розподілу
повноважень невідкладно передає ці документи до структурного
підрозділу,  відповідального  за  спірне  питання  (далі  -
відповідальний структурний підрозділ) та Юридичного департаменту,
який здійснює їх первинну правову оцінку та формує справу.
 
           3. Претензійна робота
 
   3.1. Претензійна робота включає в себе підготовку матеріалів
з питань, що пов'язані з претензіями Держінвестицій до інших осіб
та претензіями інших осіб до Держінвестицій.
 
   3.2. У разі невиконання або неналежного виконання іншою
особою умов договору або у інших випадках при виявленні порушення
прав  Держінвестицій,  керівник  відповідального  структурного
підрозділу, невідкладно вносить  письмові  пропозиції  Голові
Держінвестицій  або  його заступнику відповідно до розподілу
повноважень щодо необхідності проведення претензійної роботи.
 
   3.3. За наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали
для пред'явлення претензії передаються Юридичному департаменту,
який готує претензію за  участю  відповідального  та  інших
заінтересованих структурних підрозділів.
 
   3.4. Відповідальний  структурний  підрозділ  та Юридичний
департамент вживають  заходів  для  забезпечення  своєчасного
надходженням відповідей від підприємств, установ, організацій,
яким були пред'явлені претензії.
   У разі необхідності надсилається нагадування про прискорення
надання відповіді на претензію.
 
   3.5. Якщо претензія відхилена повністю або частково без
належних  підстав  чи залишена без відповіді, відповідальний
структурний підрозділ вносить Юридичному департаменту пропозиції з
відповідним  обґрунтуванням  та матеріалами щодо необхідності
підготовки позову.
 
   3.6. У разі  надходження  претензії  до  Держінвестицій,
відповідальний структурний підрозділ у п'ятиденний строк перевіряє
щодо обґрунтованості  претензійних  вимог,  проводить  звірку
розрахунків та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в
претензійному порядку, за результатами чого вносить Юридичному
департаменту пропозиції щодо відхилення або визнання (повне,
часткове) претензійних вимог.
   У разі  виникнення  загрози  порушення  строку  розгляду
претензії, він може  бути  скорочений  за  рішенням  Голови
Держінвестицій  або  його заступника відповідно до розподілу
повноважень.
 
   3.7. На підставі пропозицій відповідального  структурного
підрозділу  Юридичний  департамент готує проект відповіді на
претензію,  залучаючи  до  підготовки  у  разі  необхідності
заінтересовані структурні підрозділи.
 
   3.8. Відповідь  на претензію подається на підпис Голові
Держінвестицій або його заступнику відповідно  до  розподілу
повноважень та надсилається рекомендованим або цінним листом чи
вручається під розписку.
 
   3.9. В  разі  задоволення  претензії,  направленої  до
Держінвестицій,  відповідальний структурний підрозділ інформує
Юридичний департамент про задоволення претензійних вимог та його
спосіб.
 
            4. Позовна робота
 
   4.1. Позовна робота включає підготовку матеріалів з питань,
що пов'язані з позовами Держінвестицій до інших осіб та позовами
інших  осіб  до  Держінвестицій,  в тому числі направленням
апеляційних і касаційних скарг та супроводженням справ у судах.
 
   4.2. Відповідальний структурний підрозділ у п'ятиденний строк
з дня отримання позову перевіряє його стосовно обґрунтованості
позовних вимог,  за  результатами  чого  вносить  Юридичному
департаменту пропозиції з доданням підтверджуючих документів щодо
їх обґрунтованості, законності та  можливості  визнання  або
невизнання.
   У разі необхідності зазначений строк може бути скорочений за
рішенням Голови Держінвестицій або його заступника відповідно до
розподілу повноважень.
 
   4.3. У разі ініціювання направлення позову відповідальним
структурним  підрозділом, Юридичний департамент надає правову
оцінку переданих йому документів щодо їх обґрунтованості  і
законності.
   Якщо переданих документів виявляється недостатньо або вони
оформлені неналежним чином, Юридичний департамент у письмовій
формі має право встановити строк для надання додаткових матеріалів
та усунення недоліків.
 
   4.4. У разі, коли відповідальний структурний підрозділ не
надав пропозиції та/або необхідні документи у встановлений строк
або  не  усунув  недоліки, Юридичний департамент невідкладно
повідомляє про це Голову Держінвестицій або заступника відповідно
до розподілу повноважень для вжиття відповідних заходів.
 
   4.5. У разі наявності всіх необхідних матеріалів, Юридичний
департамент готує проект позову, оформлений відповідно до вимог
законодавства, який подається на підпис Голові Держінвестицій або
його  заступнику  відповідно  до  розподілу  повноважень  та
направляється в установленому порядку.
 
   4.6. Після одержання ухвали суду про порушення (відкриття)
провадження у справі Юридичний департамент разом з відповідальним
структурним підрозділом виконує вимоги цієї ухвали у строки,
визначені судом.
 
   4.7. Рішення (ухвала, постанова) суду аналізується Юридичним
департаментом  та  відповідальним структурним підрозділом, за
результатами чого готуються пропозиції щодо доцільності його
оскарження. Остаточне рішення щодо доцільності оскарження рішення
суду приймається Головою Держінвестицій або його заступником
відповідно  до  розподілу повноважень на підставі пропозицій
Юридичного департаменту.
 
   4.8. Скарга (заява) на рішення (ухвалу, постанову) суду
подається в строки та у порядку, встановленому процесуальним
законодавством.
 
   4.9. У разі необхідності, Юридичний департамент має право
залучати до участі у судових засіданнях працівників відповідальних
структурних підрозділів Держінвестицій.
 
   4.10. Вирішення питання щодо звернень до органів прокуратури
з метою представництва та захисту інтересів держави в суді
здійснюється Головою Держінвестицій або заступником відповідно до
розподілу  повноважень  на  підставі  пропозицій  Юридичного
департаменту.
 
 Директор Юридичного департаменту            В.Володін
Головна сторінка