Поиск по сайту:Про затвердження Примірного положення про спеціалізовану соціальну службу при центрах соціальних служб для молоді

Головна сторінка


 
   УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ
              Н А К А З
 
 N 134 від 19.11.98
   м.Київ
 
 vd981119 vn134
 
   Про затвердження Примірного положення про спеціалізовану
   соціальну службу при центрах соціальних служб для молоді
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
21.01.98 р. N 63 ( 63-98-п ) "Про подальший розвиток мережі
центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх
діяльності",  виходячи  з необхідності розробки перспективних
технологій  соціального  обслуговування,  а  також  з  метою
впровадження їх у практику діяльності центрів соціальних служб для
молоді Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Примірне положення про спеціалізовану соціальну
службу при центрах соціальних служб для молоді (додаток).
   2. Республіканському  (АРК),  обласним,  Київському  та
Севастопольському міським центрам соціальних служб для молоді
привести діючі в регіоні спеціалізовані служби у відповідність до
даного положення.
   3. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника директора УДЦССМ Толстоухову С.В.
 
 Директор                       Р.Г.Драпушко
                       Додаток
                до наказу від 19 листопада 1998 р.
                N 134
            Примірне положення
     про спеціалізовану соціальну службу при центрах
          соціальних служб для молоді
           1. Загальні положення
   1.1. Спеціалізована  соціальна  служба - це служба, яка
створюється Республіканським (АР Крим), обласними, Київським та
Севастопольським міськими, районними, міськими, районними у містах
центрами соціальних служб для молоді для надання спеціалізованих
соціальних послуг з окремих напрямків діяльності або певним
категоріям населення в рамках реалізації національних, державних
та галузевих соціальних програм; розробки і опрацювання нових
соціальних технологій, поглиблення традиційних  форм  роботи,
створення  експериментальних  майданчиків  та шкіл передового
досвіду.
   1.2. Спеціалізована соціальна служба знаходиться у сфері
управління центру соціальних служб для молоді, який її створив.
Діє, як правило, на правах юридичної особи.
   1.3. Спеціалізована   соціальна   служба   керується
нормативно-правовою базою щодо діяльності центрів соціальних служб
для молоді.
            2. Основні завдання
   2.1. Соціально-психологічне,  медико-соціальне,  юридичне,
телефонне консультування.
   2.2. Соціальна підтримка та реабілітація різних категорій
дітей, молоді, жінок, сімей.
   2.3. Організація і здійснення допрофесійної та професійної
підготовки, надання професійної освіти.
   3. Порядок створення спеціалізованої соціальної служби
   3.1. Спеціалізована соціальна служба створюється згідно з
наказом директора відповідного центру соціальних служб для молоді
з  ініціативи  та  підтримки  державних установ, громадських
організацій, фізичних осіб.
   3.2. Положення  про  спеціалізовану  соціальну  службу
затверджується директором центру соціальних служб, при якому вона
створюється.
   3.3. Штат спеціалізованої служби складають фахівці з різних
галузей знань, що працюють за згодою або на волонтерських засадах.
Особовий склад визначається виходячи з завдань створюваної служби
та фінансових можливостей ЦССМ, при якому вона створюється.
   3.4. Спеціалізовані   соціальні   служби   користуються
приміщенням,  інвентарем,  засобами  зв'язку,  оргтехнікою,
обладнанням, транспортними засобами, іншими матеріально-технічними
цінностями, які належать центру соціальних служб для молоді.
     4. Управління спеціалізованою соціальною службою
   4.1. Керівник спеціалізованої соціальної служби за посадою є
працівником  центру  соціальної  служби  для  молоді,  за
функціональними  обов'язками  -  відповідальним  за  роботу
спеціалізованої служби.
   4.2. Керівник спеціалізованої соціальної служби:
   - здійснює загальне керівництво діяльністю спеціалізованої
соціальної служби, несе персональну відповідальність за виконання
покладених на службу завдань та функцій;
   - планує роботу спеціалізованої соціальної служби;
   - організовує підвищення кваліфікації працівників служби;
   - готує  пропозиції адміністрації центру щодо заохочення
спеціалістів спеціалізованої соціальної служби (якщо вони  є
працівниками центру);
   - готує проекти угод з державними та громадськими установами
і організаціями, в тому числі із зарубіжними, щодо спільної
діяльності з питань соціальної допомоги дітям, молоді, жінкам та
різним категоріям сімей.
    5. Фінансування спеціалізованої соціальної служби
   5.1. Діяльність   спеціалізованої   соціальної   служби
фінансується центром соціальних служб для молоді, при якому вона
створена, з бюджетних та позабюджетних надходжень (цільові фонди,
благочинні внески тощо).
   5.2. Додатковими джерелами фінансування молодіжних соціальних
програм та заходів спеціалізованих соціальних служб можуть бути
кошти, одержані від надання платних послуг (згідно з Положенням
про порядок та умови надання платних послуг та Переліком платних
послуг, які надаються державними закладами - центрами соціальних
служб для молоді підприємствам, установам,  організаціям  за
договорами, що затверджені наказом Міністерства України у справах
сім'ї та молоді від 19 травня 1998 року N 186 ( z0367-98 ) та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 червня 1998 року за
N 367/2807).
Головна сторінка