Поиск по сайту:Про затвердження Примірного положення про консультативний пункт центру соціальних служб для молоді в притулках для неповнолітніх

Головна сторінка


 
   УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ
              Н А К А З
 
 N 135 від 19.11.98
   м.Київ
 
 vd981119 vn135
 
  Про затвердження Примірного положення про консультативний
  пункт центру соціальних служб для молоді в притулках для
             неповнолітніх
 
   На виконання Указу Президента України від 18.03.98 N 200/98
"Про  затвердження  Комплексних  заходів  щодо  профілактики
бездоглядності  та  правопорушень серед дітей, їх соціальної
реабілітації  в  суспільстві"  та  з   метою   надання
соціально-психологічної допомоги бездоглядним дітям Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Примірне положення про консультативний пункт
центру соціальних служб для молоді в притулках для неповнолітніх
(додається).
   2. Республіканському  (АРК),  обласним,  Київському  та
Севастопольському міським центрам соціальних служб для молоді
протягом IV кварталу  1998  року  та  1999  року  створити
консультативні пункти в притулках для неповнолітніх.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
директора УДЦССМ Шатохіну О.К.
 
 Директор                       Р.Г.Драпушко
                     Додаток
             до наказу УДЦССМ від 19 листопада 1998 р.
             N 135
            Примірне положення
   про консультативний пункт центру соціальних служб для
        молоді в притулках для неповнолітніх
           I. Загальні положення
   Консультативний пункт створюється центром соціальних служб
для молоді (далі - центром ССМ) в притулку для неповнолітніх за
погодженням зі службою у справах неповнолітніх.
   Консультативні пункти  у  своїй  діяльності  керуються
Конституцією України  (  254к/96-ВР ), діючим законодавством,
законами України, указами та розпорядженнями Президента України,
постановами та іншими актами Верховної Ради України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Мінсім'ямолоді та розпорядженнями УДЦССМ про діяльність центрів
соціальних служб для молоді, а також даним Примірним положенням.
   Головна мета консультативного пункту центру ССМ в притулку
для неповнолітніх є надання безкоштовної психолого-педагогічної,
правової та інформаційної допомоги вихованцям притулку та їхнім
батькам, працівникам притулку.
   До роботи у консультативному пункті залучаються кваліфіковані
спеціалісти з числа працівників центрів ССМ та інших необхідних
спеціалістів, а також волонтери, які пройшли відповідну підготовку
та стажування під керівництвом фахівців соціальних служб для
молоді.
   Консультативний пункт працює відповідно до регламенту роботи,
затвердженого директором центру ССМ і погодженого з керівництвом
притулку.
    II. Основними завданнями консультативного пункту
    центру соціальних служб для молоді в притулку для
             неповнолітніх є:
   - надання індивідуальної та групової соціально-психологічної,
педагогічної,  юридичної та інформаційної допомоги дітям, що
перебувають у притулку;
   - надання  науково-методичної, інформаційної, та правової
допомоги вихованцям, їхнім батькам і працівникам притулку;
   - надання первинної психолого-педагогічної допомоги батькам,
діти яких перебувають у притулку, та подальше їх направлення до
компетентних фахівців;
   - організація системи підготовки волонтерів для роботи з
бездоглядними  дітьми на вулиці та вихованцями притулку для
неповнолітніх з числа учнів, студентів, представників громадських,
благодійних та релігійних організацій.
    III. Основними функціями консультативного пункту є:
   - проведення психолого-педагогічної та соціальної діагностики
дітей, що перебувають у притулку;
   - проведення психолого-корекційних та реабілітаційних заходів
з дітьми, що перебувають у притулку з метою адаптації їх до
суспільства;
   - надання науково-методичної допомоги працівникам притулку
щодо організації роботи по соціальній реабілітації, адаптації та
розвитку дітей і підлітків;
   - проведення первинної психолого-корекційної та педагогічної
роботи з батьками дітей, що перебувають у притулку, і направлення
їх для подальшої роботи до відповідних фахівців центрів соціальних
служб для молоді, інших фахівців, компетентних у даній проблемі;
   - співпраця  з  відповідними  психолого-педагогічними  та
юридичними закладами;
   - організація  та  проведення  соціологічних  досліджень,
опитувань,  тестувань,  підготовка  інформаційно-аналітичних
матеріалів;
   - розробка  методичних  рекомендацій  стосовно  проблем
соціальної реабілітації, адаптації та соціалізації бездоглядних
дітей;
   - організація та проведення семінарів початкової підготовки
волонтерів для роботи з бездоглядними дітьми та підвищення їх
кваліфікації.
    IV. Штат консультативного пункту центру соціальних
     служб для молоді в притулках для неповнолітніх
   Керівник консультативного пункту призначається  директором
відповідного  центру  соціальних служб для молоді зі складу
співробітників центру за погодженням зі службою  у  справах
неповнолітніх та керівництвом притулку.
   Штат консультативного пункту соціальних служб для молоді в
притулках для неповнолітніх, який створюється у структурі центрів
ССМ, формується як із штатних працівників центру, так і із
залучених спеціалістів, волонтерів. Керівнику консультативного
пункту встановлюється надбавка до посадового окладу згідно з
наказом  Міністерства  праці України  від 07.10.93 р. N 78
( z0160-93 ) п.2б в межах затвердженого фонду оплати праці
соціальних служб для молоді на поточний рік.
   В штат консультативного  пункту  входять  такі  фахівці:
соціальний працівник, юрист.
   V. Джерела фінансування консультативного пункту центру
      соціальних служб для молоді в притулках для
             неповнолітніх
   Фінансування консультативного пункту може здійснюватись за
рахунок:
   - державного бюджету;
   - місцевого бюджету;
   - спонсорських коштів та благодійних внесків;
   - інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
Головна сторінка