Поиск по сайту:Про внесення змін і доповнень до Положення про Державний комітет України з енергозбереження

Головна сторінка


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про внесення змін і доповнень до Положення про
      Державний комітет України з енергозбереження
 
   Внести до Положення  про  Державний  комітет України з
енергозбереження, затвердженого Указом Президента України від 6
жовтня 1995 року N 918 ( 918/95 ) (із змінами, внесеними Указом
Президента України від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ), такі
зміни і доповнення:
   1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Державний   комітет  України  з  енергозбереження
(Держкоменергозбереження України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра економіки України.
   Держкоменергозбереження України  вносить  пропозиції щодо
формування державної політики у сфері енергозбереження, забезпечує
її реалізацію, здійснює управління в цій  сфері,  а  також
міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань,
віднесених до його відання."
   2. Перше речення абзацу першого пункту 2 доповнити словами:
"та спеціальним директивним наказом Міністра економіки України".
   3. У пункті 4:
   підпункти 11, 13 та 14 викласти в такій редакції:
   "11) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України";
   "13) координує роботу Державної інспекції з енергозбереження;
   "14) розробляє   пропозиції  щодо  зовнішньоекономічної
діяльності  у  сфері  енергозбереження   та   підвищення
енергоефективності. Узагальнює результати іноземних інвестицій у
сфері використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива";
   доповнити пункт новим підпунктом 18 такого змісту:
   "18) здійснює  в  межах  своєї  компетенції контроль за
ефективністю  використання   паливно-енергетичних   ресурсів
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності".
   У зв'язку з цим підпункт 18 вважати підпунктом 19.
   4. Пункт 11 викласти в такій редакції:
   "11. Гранична чисельність працівників Держкоменергозбереження
України затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Штатний розпис та кошторис видатків Держкоменергозбереження
України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України.
   Структуру Держкоменергозбереження України та положення про
його структурні підрозділи затверджує Голова".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 грудня 2000 року
     N 1389/2000
Головна сторінка