Поиск по сайту:Про затвердження Положення про Комісію з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю

Головна сторінка

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 63/5 від 19.11.98         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 листопада 1998 р.
                   за N 750/3190
 
 
    Про затвердження Положення про Комісію з розгляду
      питань щодо анулювання свідоцтв про право
        на заняття нотаріальною діяльністю
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
                 Міністерства юстиції
       N 36/5 ( z0399-06 ) від 05.04.2006
       N 349/5 ( z0187-08 ) від 06.03.2008 }
 
   { У тексті Наказу та Положення слова "обласні, Київське
    та Севастопольське міські управління юстиції" в усіх
    відмінках замінено  словами "головні  управління
    юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у
    відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства
    юстиції N 349/5 ( z0187-08 ) від 06.03.2008 }
 
 
 
   На виконання ст.12 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
та відповідно до п.11 Положення про порядок видачі свідоцтва про
право на заняття нотаріальною діяльністю, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 20 січня 1994 року N 3/5
( z0027-94 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18 лютого 1994 року за N 21/236, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Комісію з розгляду питань щодо
анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю,
що додається.
{  Пункт  1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 36/5
( z0399-06 ) від 05.04.2006 }
 
   2. Управлінню нотаріату та ліцензування юридичної практики
Міністерства юстиції (Круковес Н.В.):
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів державної виконавчої влади" зі змінами, внесеними Указом
Президента України від 21 травня 1998 року N 493/98.
   2.2. Довести зазначене Положення до  відома  начальників
Головного  управління  юстиції в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
та забезпечити належне застосування його в роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції Б.С.Стичинського.
 
 Міністр                        С.Р.Станік
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства юстиції
                    України 19.11.98 N 63/5
 
              Положення
   про Комісію з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв
      про право на заняття нотаріальною діяльністю
 
{ Назва Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 36/5
( z0399-06 ) від 05.04.2006 }
 
 
   1. Це Положення відповідно до Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та Положення про порядок видачі свідоцтва про право на
заняття  нотаріальною  діяльністю,  затвердженого  наказом
Міністерства юстиції України від 20 січня 1994 року за N 3/5
( z0027-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18 лютого 1994 року за N 21/236, визначає завдання, функції та
порядок діяльності Комісії з розгляду питань щодо анулювання
свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю (далі -
Комісія).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 36/5 ( z0399-06 ) від 05.04.2006 }
 
   2. Комісія утворюється при Міністерстві юстиції України.
Термін повноважень Комісії становить п'ять років, починаючи з дня
першого її засідання.
 
   3. У  своїй  діяльності  Комісія  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та цим
Положенням, а також наказами Міністерства юстиції України.
 
   4. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства юстиції
України, чисельність Комісії - 9 осіб.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 349/5 ( z0187-08 ) від 06.03.2008 }
 
   5. Комісію очолює голова. Голова Комісії має заступника.
 
   6. Підготовку  матеріалів  до розгляду Комісією, ведення
документації, облік і зберігання справ здійснює секретар Комісії.
 
   7. Голова Комісії, його заступник та секретар обираються з
числа членів Комісії на першому її засіданні.
 
   8. Комісія:
   розглядає подання Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі щодо анулювання
свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю;
   вирішує питання про анулювання або відмову в анулюванні
свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
 
   9. Перше засідання Комісії проводиться в межах 15 днів з дня
затвердження складу Комісії.
 
   10. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь
не менш як дві третини осіб з числа членів Комісії.
 
   11. Засідання Комісії проводяться у міру потреби.
 
   12. Засідання Комісії веде її голова або заступник голови, а
в разі відсутності їх - один із членів Комісії, обраний для цього
рішенням Комісії.
 
   13. Комісія має право запитувати в установленому законом
порядку потрібну для здійснення її повноважень інформацію від
судів, органів юстиції, слідчих органів, інших  підприємств,
установ і організацій.
 
   14. Подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі щодо анулювання свідоцтв про
право на заняття нотаріальною діяльністю розглядаються Комісією за
участю нотаріуса, на якого складено подання, і представника
управління юстиції, подання якого розглядається.
   Подання повинно містити відомості та підстави, визначені
пунктом 2 ст.12 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), а також
доповідну записку про результати перевірки роботи нотаріуса й
конкретні вказівки  на  ті  неодноразові  порушення  чинного
законодавства або грубі порушення закону, які завдали шкоди
інтересам держави, підприємств, установ, організацій та громадян,
що їх припустився нотаріус при вчиненні нотаріальних дій, на
підставі яких пропонується анулювати свідоцтво.
   До подання додаються:
   засвідчені у встановленому законом порядку копії документів,
на підставі яких здійснено подання;
   доповідна записка про перевірку роботи нотаріуса;
   пояснення нотаріуса  на  предмет  обставин, викладених у
доповідній записці про перевірку роботи нотаріуса;
   копії документів, що свідчать про виявлені в діяльності
нотаріуса порушення;
   копія наказу про призупинення нотаріальної діяльності;
   документи, що свідчать про вжиті заходи щодо виявлених в
роботі нотаріуса порушень;
   відповідні документи  органів  дізнання  і  слідства,
прокуратури, суду та ін.
   Неявка на засідання Комісії нотаріуса, на якого складено
подання,  або представника управління юстиції, подання якого
розглядається, не є перешкодою для розгляду подання, проте Комісія
може  визнати явку нотаріуса, на якого складено подання, і
представника управління юстиції обов'язковою.
 
   15. Розгляд подання на засіданні Комісії розпочинається з
доповіді  представника  управління  юстиції,  подання  якого
розглядається.  Після чого заслуховуються нотаріус, на якого
складено подання та член Комісії, який попередньо повинен вивчити
подання і документи, що надійшли від управління юстиції. Потім
заслуховуються інші присутні на засіданні особи та члени Комісії,
досліджуються та аналізуються подані документи. { Абзац перший
пункту  15  в  редакції Наказу Міністерства юстиції N 36/5
( z0399-06 ) від 05.04.2006 }
   На засіданні Комісії ведеться протокол, який  підписують
головуючий на засіданні та секретар.
 
   16. За результатами розгляду справи Комісія може ухвалити
одне з таких рішень:
   про відхилення подання управління юстиції;
   про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю;
   про відмову в анулюванні свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю.
 
   17. Рішення  Комісії  приймається  відкритим голосуванням
простою більшістю голосів від числа присутніх членів Комісії.
   Рішення Комісії про анулювання свідоцтва запроваджуються в
життя наказами Міністерства юстиції України.
 
   18. Рішення Комісії про анулювання свідоцтва про право на
заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржене до суду в
місячний строк з дня його одержання.
 
   19. Матеріально-технічне забезпечення  діяльності  Комісії
здійснюється Міністерством юстиції України.
Головна сторінка